Čiastka č. 19/1976 Zb.

Vydaná dňa: 26.08.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1976 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 01.09.1976
94/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe 01.01.1977
95/1976 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom triedení základných prostriedkov 01.01.1977
96/1976 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu 01.01.1977
97/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb. 01.01.1977
98/1976 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác 01.01.1977