Vyhláška č. 301/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990 do31.08.1996
Účinnosť od 01.08.1990 do31.08.1996
Zrušený 263/1996 Z. z.

301

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 3. júla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 6/1985 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. Za časť druhú sa vsúva nová časť tretia, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ČASŤ III

Odmeňovanie ústavov

§ 15a

Ústavom a iným pracoviskám uvedeným v § 21 zákona (ďalej len „znalecké ústavy“) patrí za výkon znaleckej činnosti odmena a náhrada nákladov (ďalej len „znalečné“) vo výške zodpovedajúcej cenám, určenými osobitnými predpismi.1)

§ 15b

Ak ustanovuje osobitný predpis2) pre niektoré druhy znaleckých posudkov paušálne odmeny a náhrady, znalecké ústavy podľa tohto osobitného predpisu nepostupujú.

§ 15c

Pri rozhodovaní o znalečnom platí ustanovenie § 25 ods. 2 vyhlášky. Štátny orgán je oprávnený znalečné znížiť, ak bol znalecký úkon vykonaný oneskorene alebo nekvalitne.“.

2. Doterajšie časti III a IV sa označujú ako časti IV a V.

3. V § 25 sa vypúšťa odsek 6.


Čl. II

Za znalecké posudky, ktoré boli doručené štátnemu orgánu predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, patrí znaleckým ústavom odmena a náhrada nákladov podľa doterajších predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:

Doc. JUDr. Košťa CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cienVyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách, pol. 236 prílohy vyhláškyVyhláška Federálneho ministerstva financií č. 21/1990 Zb. o kalkuláciiSmernica Federálneho ministerstva financií č. 19/1985 pre kalkuláciu vlastných nákladov a dalších položiek ceny výkonu (reg. v čiastke 31/1978 Zb.)

2) Napr. Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5/1975 Zbierky inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti SSR o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky z odvetvia ľudskej genetikyVýnos Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5285/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologikých a s posúdením ujmy na zdraví (reg. v čiastke 35/1989 Zb.)Výnos Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5694/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov (reg. v čiastke 35/1989 Zb.).