39

ZÁKON

z 9. apríla 1960

o voľbách do národných výborov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


ČASŤ I

Volebná sústava

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Pracujúci ľud volí za poslancov národných výborov skúsených a socialistickej vlasti oddaných občanov, ktorí iniciatívne organizujú a napomáhajú zjednocovať tvorivé sily pracujúcich v úsilí o plný rozvoj socialistickej spoločnosti.

(2) Voľby do národných výborov sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

Všeobecné volebné právo

§ 2

(1) Právo voliť do národných výborov majú všetci občania Československej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnú príslušnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, dobu pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predošlú činnosť.

(2) Právo voliť nemajú ale občania, ktorí boli právoplatne odsúdení na stratu volebného práva, a to po dobu, ktorú strata tohto práva trvá, a občania, ktorí boli právoplatne pozbavení celkom alebo sčasti svojprávnosti pre duševnú poruchu.

§ 3

Do národného výboru možno zvoliť každého občana Československej republiky, ktorý má právo voliť a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.

§ 4

Príslušníci ozbrojených sborov majú rovnaké právo voliť a byť volení ako všetci občania.

ČASŤ II

Zoznamy voličov

§ 5

Zápis do zoznamu voličov

(1) Všetci občania Československej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.

(2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyčiarknu.

(3) Každého voliča možno zapísať len do jedného zoznamu voličov.

§ 6

Zostavovanie zoznamov voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje rady miestneho národného výboru podľa volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených sborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.

(3) Zoznamy voličov sú spoločné pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.

§ 7

Vyloženie zoznamov voličov

(1) Najneskoršie 30 dní predo dňom voľby vyloží rada miestneho národného výboru zoznamy voličov, aby občania do nich mohli v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov upovedomí rada miestneho národného výboru občanov spôsobom v mieste obvyklým.

(2) V obciach, v ktorých je viacej než 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi rada miestneho národného výboru, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Rada miestneho národného výboru môže takéto opatrenie urobiť aj v obciach, ktoré majú menej než 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť radu miestneho národného výboru na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Rada je povinná o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov, alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov nemožno opravu vykonať.

(2) Ak sa návrh zamietne, môže ho občan predložiť ľudovému súdu príslušnému podľa volebného okrsku. Súd včas rozhodne po ústnom pojednávaní uznesením. Toto rozhodnutie je konečné. Inak platia primerane všeobecné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Podľa rozhodnutia súdu vykoná rada miestneho národného výboru opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 9

Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v zozname voličov ktorého sú zapísaní, vydá rada miestneho národného výboru na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva rada miestneho národného výboru nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

ČASŤ III

Volebné obvody, okrsky a komisie

Oddiel 1

Volebné obvody

§ 10

Všeobecné ustanovenia

(1) Voľby do národných výborov sa konajú podľa volebných obvodov.

(2) Vo volebnom obvode sa volí jeden poslanec národného výboru. Obec s počtom obyvateľov do 600 tvorí jeden volebný obvod, v ktorom sa volia všetci poslanci miestneho národného výboru.

(3) Náhradníci sa nevolia.

§ 11

Vytvorenie volebných obvodov

(1) Volebné obvody pre voľby do národného výboru určí rada toho národného výboru, o voľby ktorého ide, a uverejní zoznamy volebných obvodov najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.

(2) Pre voľby do miestnych národných výborov a mestských národných výborov sa podľa veľkosti obcí (miest) vytvorí v obciach

a) do 600 obyvateľov jeden volebný obvod, v ktorom sa volí podľa určenia miestneho národného výboru 9 až 15 poslancov miestneho národného výboru;

b) od 600 do 1 500 obyvateľov 15 až 25 volebných obvodov;

c) od 1 500 do 5 000 obyvateľov 25 až 35 volebných obvodov;

d) od 5 000 do 10 000 obyvateľov 35 až 45 volebných obvodov;

e) od 10 000 do 20 000 obyvateľov 45 až 70 volebných obvodov;

f) od 20 000 do 50 000 obyvateľov 70 až 100 volebných obvodov;

g) nad 50 000 obyvateľov 100 až 120 volebných obvodov.

(3) Pre voľby do okresných národných výborov sa vytvorí podľa veľkosti okresu v okresoch do 135 000 obyvateľov 60 až 90 volebných obvodov a v okresoch nad 135 000 obyvateľov 90 až 120 volebných obvodov.

(4) Pre voľby do mestských národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a v Plzni sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 1 000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najviac však 150 volebných obvodov. Pre voľby do obvodných národných výborov v týchto mestách sa vytvorí toľko volebných obvodov ako pre voľby do miestnych národných výborov.

(5) Pre voľby do krajských národných výborov sa vytvorí podľa veľkosti kraja a počtu obyvateľov 80 až 150 volebných obvodov.

(6) Pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 6 500 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod. Pre voľby do obvodných národných výborov v Prahe sa vytvorí toľko volebných obvodov, aby na každých 1 000 obyvateľov pripadol jeden volebný obvod, najmenej však 50 najviacej 80 volebných obvodov.

Oddiel 2

Volebné okrsky

§ 12

Volebné okrsky

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky, ktoré sú spoločné pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1 000 voličov. Pre vzdialené osady alebo časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4) Osobitné volebné okrsky možno vytvoriť v nemocniciach, pôrodniciach, sanatóriách, ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zaradeniach alebo i ich častiach, ale len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5) Útvary ozbrojených sborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

Oddiel 3

Volebné komisie

§ 13

Všeobecné ustanovenia

(1) Voľby do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a v Plzni riadia miestne volebné komisie, do mestských národných výborov mestské volebné komisie, do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Prahe okresné volebné komisie, do krajských národných výborov krajské volebné komisie, do Národného výboru hlavného mesta Prahy Volebná komisia hlavného mesta Prahy.

(2) Voľby v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie.

(3) Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

§ 14

Volebná komisia

(1) Volebnú komisiu, ktorá riadi voľby do národného výboru, zriaďuje rada toho národného výboru, do ktorého sa konajú voľby, najneskoršie 55 dní predo dňom voľby.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z ďalších členov, a to z ďalších 2 až 4 členov, ak ide o mieste volebné komisie; zo 6 až 10 ďalších členov, ak ide o okresné volebné komisie a mestské volebné komisie; z 8 až 10 ďalších členov. ak ide o krajské volebné komisie a o Volebnú komisiu hlavného mesta Prahy.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

§ 15

Úlohy volebnej komisie

Volebná komisia, ktorá riadi voľby do národného výboru,

a) dozerá na presné zachovávanie predpisov o voľbách do národného výboru;

b) rozhoduje o sťažnostiach na nesprávny postup obvodných a okrskových volebných komisií pri voľbách do národného výboru;

c) preveruje, či kandidáti do národného výboru kandidujú do tohto národného výboru len v jednom volebnom obvode;

d) zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov pre voľby do národného výboru;

e) registruje zvolených poslancov národného výboru;

f) odovzdá spisy o voľbách mandátnej komisii národného výboru.

§ 16

Obvodná volebná komisia

(1) Pre každý volebný obvod pre voľby do národného výboru zriadi rada tohto národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom voľby obvodnú volebnú komisiu. V obci, v ktorej je menej než 100 voličov, plní úlohy obvodnej volebnej komisie miestna volebná komisia.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka a tajomníka a z ďalších členov, a to z jedného ďalšieho člena, ak ide o voľby do miestnych (obvodných) národných výborov; zo 2 až 4 ďalších členov, ak ide o voľby do okresných národných výborov, mestských národných výborov a obvodných národných výborov v Prahe; zo 4 až 6 ďalších členov, ak ide o voľby do krajských národných výborov a do Národného výboru hlavného mesta Prahy.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

§ 17

Úlohy obvodnej volebnej komisie

Obvodná volebná komisia pre voľby do národného výboru

a) registruje kandidátov do národného výboru podľa ustanovení tohto zákona;

b) zadováži okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby do národného výboru;

c) dozerá na priebeh volieb vo volebnom obvode;

d) zisťuje výsledky volieb vo volebnom obvode;

e) predkladá volebnej komisii, ktorá riadi voľby, zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode;

f) vydáva zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení;

g) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade národného výboru.

§ 18

Okrsková volebná komisia

(1) Pre každý volebný okrsok utvorí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu, ktorá je spoločná pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a zo 4 až 8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej než 300 voličov,má okrsková volebná komisia popri predsedovi a tajomníkovi len 1 až 3 ďalších členov.

(3) Komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.

§ 19

Úlohy okrskovej volebnej komisie

Okrsková volebná komisia

a) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a bdie nad zachovaním poriadku vo volebnej miestnosti;

b) spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta;

c) spíše o priebehu voľby a spočítaní hlasov dvojmo zápisnicu, ktorej jedno vyhotovenie predloží bez meškania príslušnej obvodnej volebnej komisii;

d) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie rade okresného národného výboru.

§ 20

Riadenie a dohľad

Volebná komisia, ktorá riadi voľby do národného výboru vyššieho stupňa, riadi aj volebné komisie zriadené v obvode tohto národného výboru.

§ 21

Ústredná a slovenská volebná komisia

(1) Hlavné riadenie volieb do národných výborov a dohľad nad nimi prislúcha Ústrednej volebnej komisii pre voľby do národných výborov. Orgánom tejto komisie na Slovensku je Slovenská volebná komisia pre voľby do národných výborov.

(2) Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Ústrednej volebnej komisie vymenúva Predsedníctvo Národného zhromaždenia na návrh Ústredného výboru Národného frontu. Predsedu, jeho námestníka, tajomníka a potrebný počet ďalších členov Slovenskej volebnej komisie vymenúva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh Ústredného výboru Slovenského národného frontu.

§ 22

Uznášanie volebných komisií

(1) Volebné komisie sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

ČASŤ IV

Kandidáti

§ 23

Navrhovanie kandidátov

(1) Kandidáti pre voľbu do národných výborov sú kandidáti Národného frontu ako zväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Národný front - združujúci pod vedením Komunistickej strany Československa spoločenské organizácie pracujúceho ľudu - navrhuje za kandidátov popredných budovateľov socializmu z radov robotníkov, členov jednotných roľníckych družstiev, pracujúcej inteligencie a ostatných pracujúcich.

(2) Zhromaždenia robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich na závodoch, úradoch a dedinách a zhromaždenia vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených sborov predkladajú návrhy na kandidátov Národného frontu.

(3) Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod možno navrhnúť jedného alebo viacej kandidátov. Pre voľby do miestneho národného výboru v obci, ktorá tvorí jeden volebný obvod, možno navrhnúť toľko kandidátov, koľko robí určený počet poslancov miestneho národného výboru, alebo viacej kandidátov.

Registrácia kandidátov

§ 24

(1) Kandidátov pre voľby do národných výborov prihlasuje na registráciu u obvodných volebných komisií Národný front, a to najneskoršie 30 dní predo dňom voľby.

(2) Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto ale nemôže byť pre voľbu do toho istého národného výboru kandidovaný vo viacej než v jednom volebnom obvode.

(3) K prihláške sa pripojí vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, prípadne aj zpráva o schôdzke organizácie alebo zhromaždenia pracujúcich, kde bol kandidát navrhnutý.

§ 25

(1) Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne navrhnutých kandidátov.

(2) Proti odmietnutiu registrácie kandidáta možno podať sťažnosť do 2 dní volebnej komisii, ktorá riadi voľby do národného výboru, do ktorého je občan kandidovaný. Jej rozhodnutie je konečné.

§ 26

Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia uverejní meno, priezvisko, vek a zamestnanie všetkých zaregistrovaných kandidátov, a to najneskoršie

a) 25 dní predo dňom voľby pri voľbách do krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy, do okresných národných výborov, do mestských národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave a v Plzni a do obvodných národných výborov v Prahe,

b) 15 dní predo dňom voľby pri voľbách do ostatných mestských a obvodných národných výborov a do miestnych národných výborov.

§ 27

Hlasovacie lístky

(1) Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na hlasovacích lístkoch.

(2) Hlasovacie lístky musia mať určenú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.

§ 28

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde sú navrhovaní za poslancov do národného výboru.

§ 29

Volebná agitácia

Každá organizácia pracujúcich a každý občan Československej republiky má právo slobodne agitovať pre zaregistrovaného kandidáta v tlači, na schôdzkach a iným spôsobom.

ČASŤ V

Voľby

Oddiel 1

Vyhlásenie volieb

§ 30

Deň volieb

(1) Deň volieb do národných výborov určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred.

(2) Voľby do národných výborov všetkých stupňov sa konajú toho istého dňa na území celého štátu. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od 7. hodiny do 18. hodiny. V hlavnom meste Prahe, v mestách, ktoré sú podľa zákona o územnom členení štátu sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, sa konajú v určený deň od 7. hodiny do 22. hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, možno začiatok volieb určiť na skoršiu hodinu.

§ 31

Informovanie voličov

(1) Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom voľby sústavne vyhláškami alebo iným spôsobom o čase a mieste volieb.

(2) V obciach, v ktorých je viacej než 1 000 zapísaných voličov, zabezpečí okrsková volebná komisia, aby pre každého voliča sa vyhotovil legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Zároveň zariadi, aby legitimačný lístok sa voličovi dodal do bytu.

Oddiel 2

Spôsob hlasovania

§ 32

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisia skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

§ 33

Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby sa zaručila tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný zároveň s voličom, ani člen volebnej komisie.

§ 34

Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2) Volič, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovacie lístky. Ak nemá volič legitimačný lístok a ak nie je členom okrskovej volebnej komisie známy, môže ho komisia požiadať, aby preukázal svoju totožnosť.

(3) Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznamy o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.

§ 35

Úprava hlasovacích lístkov

(1) V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na každom hlasovacom lístku meno a priezvisko kandidáta, pre ktorého hlasuje; mená a priezviská kandidátov, pre ktoré nehlasuje, prečiarkne. Potom pristúpi k volebnej schránke a vhodí do nej hlasovací lístok.

(2) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nevie čítať a písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok upravil.

§ 36

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 37

Ukončenie voľby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.

Oddiel 3

Určovanie výsledkov volieb

§ 38

Kto môže byť prítomný pri spočítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia vykonáva spočítanie hlasov, majú právo byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.

§ 39

Spočítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1) Po otvorení volebnej schránky spočíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky podľa volebných obvodov, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým sa vydali hlasovacie lístky podľa zoznamov voličov, a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní pre každý volebný obvod.

(2) Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 40

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2) Ak ponechal volič na hlasovacom lístku viacej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolené, považuje sa hlasovací lístok za odovzdaný pre kandidáta (kandidátov) podľa poradia na hlasovacom lístku.

(3) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, čo poznamená v zápisnici.

§ 41

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia zhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov osobitnú zápisnicu pre každý volebný obvod vo dvoch rovnopisoch; zápisnicu podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa musí uviesť

a) čas začiatku a skončenia hlasovania;

b) celkový počet voličov vo volebnom obvode alebo vo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov;

c) počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky;

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

e) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

f) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré sa podali okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 42

Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po skončenom spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania podľa jednotlivých volebných obvodov a zašle bez meškania po jednom rovnopise zápisnice o hlasovaní príslušným obvodným volebným komisiám.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi a s ďalšími rovnopismi zápisnice o hlasovaní rade okresného národného výboru na uschovanie.

§ 43

Spočítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodné volebné komisie spočítajú hlasy a zisťujú výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami.

(2) V miestnosti, kde obvodná volebná komisia vykonáva spočítanie hlasov, môžu byť prítomní osobitne na to splnomocnení zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače.

§ 44

Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia zhotoví o spočítaní hlasov vo dvoch rovnopisoch zápisnicu, ktorú podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov sa musí uviesť

a) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode;

b) počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky;

c) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

d) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

e) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré sa podali obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 45

Ohlásenie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Po skončenom spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice ohlási predseda obvodnej volebnej komisie výsledok volieb vo volebnom obvode.

§ 46

Kto je zvolený

(1) Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode.

(2) V obciach s počtom obyvateľov do 600 je z kandidátov, ktorí dostali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, zvolený určený počet kandidátov s najväčším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje poradie kandidátov na hlasovacom lístku.

§ 47

Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o tom, že bol zvolený za poslanca národného výboru.

§ 48

Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o spočítaní hlasov zašle predseda obvodnej volebnej komisie jeden rovnopis zápisnice ihneď volebnej komisii národného výboru, o voľbu ktorého ide. Druhý rovnopis zápisnice s ostatnými volebnými spismi zašle na uschovanie rade tohto národného výboru.

§ 49

Nové voľby

(1) Ak ani jeden kandidát nedostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to príslušnej volebnej komisii. Zároveň vyhlási obvodná volebná komisia nové voľby medzi dvoma kandidátmi, ktorí dostali najväčší počet hlasov; táto komisia určí nové voľby ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých voľbách.

(2) Nové voľby určí do 14 dní obvodná volebná komisia aj vtedy, ak nebol v obci s počtom obyvateľov do 600 zvolený určený počet poslancov miestneho národného výboru; v nových voľbách sa zvolí zvyšujúci počet poslancov miestneho národného výboru.

(3) Ak je počet odovzdaných vo volebnom obvode menší než polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to príslušnej volebnej komisii; táto komisia určí nové voľby, ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých voľbách.

(4) Nové voľby sa vykonávajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení tohto zákona.

§ 50

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca národného výboru, doplňovacie voľby určí rada národného výboru vyššieho stupňa a ak ide o poslanca krajského národného výboru alebo Národného výboru hlavného mesta Prahy, vláda. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca národného výboru uprázdnilo.

(2) Orgán uvedený v odseku 1 nemusí určiť doplňovaciu voľbu alebo môže rozhodnúť, že sa doplňovacia voľba nevykoná, ak by sa mala konať v čase po vyhlásení všeobecných volieb do národných výborov.

§ 51

Overovanie volieb

Platnosť voľby jednotlivých poslancov národného výboru overí národný výbor vo svojom prvom zasadaní na návrh svojej mandátnej komisie.

§ 52

Strata funkcie poslanca národného výboru

Poslanec národného výboru, ktorý prestal byť voliteľný, stráca funkciu poslanca národného výboru. O strate funkcie rozhoduje národný výbor, o poslanca ktorého ide, na návrh svojej mandátnej komisie.

§ 53

Oslobodenie od funkcie poslanca národného výboru

Poslanca národného výboru možno oslobodiť od jeho funkcie, ak funkciu nemôže trvale vykonávať pre chorobu alebo inú vážnu prekážku. O oslobodení od funkcie rozhoduje národný výbor, o poslanca ktorého ide, na návrh Národného frontu.

ČASŤ VI

Odvolanie poslanca národného výboru

§ 54

(1) Každého poslanca národného výboru možno kedykoľvek odvolať, ak sklamal dôveru svojich voličov alebo ak spáchal čin, ktorý je nedôstojný pre funkciu poslanca národného výboru. O odvolaní rozhodujú voliči jeho volebného obvodu.

(2) Návrh na odvolanie poslanca národného výboru podáva Národný front. Národný front oznámi návrh poslancovi, o odvolaní ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec národného výboru má právo sa ústne alebo písomne k návrhu vyjadriť.

(3) Národný front predloží návrh na odvolanie poslanca rade národného výboru, ktorého poslanec má byť odvolaný.

(4) O návrhu na odvolanie poslanca národného výboru rozhodujú voliči vo volebnom obvode na verejných schôdzkach zvolaných radou príslušného národného výboru. Rozhoduje sa verejným hlasovaním.

(5) Inak platia o odvolaní poslanca národného výboru primerane ustanovenia tohto zákona o voľbe poslanca národného výboru.


ČASŤ VII

Záverečné ustanovenia

§ 55

Súčasné konanie volieb do národných výborov a do Národného zhromaždenia

Ak sa konajú voľby do národných výborov v rovnaký deň jako voľby do Národného zhromaždenia, vykonáva úlohy Ústrednej volebnej komisie pre voľby do národných výborov Ústredná volebná komisia pre voľby do Národného zhromaždenia a zoznamy voličov i okrskové volebné komisie sú pre voľby do Národného zhromaždenia a voľby do národných výborov spoločné. Obdobne sa postupuje na Slovensku, kde úlohy Slovenskej volebnej komisie pre voľby do národných výborov vykonáva Slovenská volebná komisia pre voľby do Národného zhromaždenia. Ústredná volebná komisia pre voľby do Národného zhromaždenia môže riadiť obvodné volebné komisie pre voľby do Národného zhromaždenia prostredníctvom krajských volebných komisií pre voľby do národných výborov.

§ 56

Prechodné ustanovenia pre voľby do národných výborov v roku 1960

(1) Pre voľby do národných výborov v roku 1960 sa určia volebné obvody s prihliadnutím na nové územné členenie štátu.

(2) Úlohy, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona pre rady krajských a okresných národných výborov, plnia vo voľbách v roku 1960 rady krajských a okresných národných výborov, ktoré majú sídla v nových krajoch a okresoch; pritom postupujú v spolupráci s radami príslušných krajských a okresných národných výborov.

§ 57

Úhrada výdavkov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhradzuje štát.

§ 58

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 14/1954 Zb. o voľbách do národných výborov v znení zákona č. 11/1957 Zb.

§ 59

Vykonanie a účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Macháčová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.