Nariadenie vlády č. 50/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/2014
Platnosť od 28.02.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do14.04.2015
Zrušený 75/2015 Z. z.

50

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. februára 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 230/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 61 sa vkladajú § 61a a 61b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2014

§ 61a

Na žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podľa § 61b a na nové žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podané v roku 2014 sa nevzťahujú ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) a ods. 5.

§ 61b

(1) Ak žiadateľ zaradený do opatrenia podľa § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), ktorý plnil podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013, chce v záväzku pokračovať do 31. decembra 2014, podá Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014.

(2) Žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014 je povinný žiadateľ podať do 31. marca 2014 na formulári zverejnenom na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry; na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada.

(3) Žiadosť o platbu podá žiadateľ podľa odseku 1 v termíne určenom vo výzve zverejnenej na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na formulári s určenými prílohami.

(4) Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný naďalej dodržiavať podmienky jednotlivých opatrení podľa tohto nariadenia vlády do 31. decembra 2014.

(5) Na žiadateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie § 40 ods. 1 druhá veta.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.


Robert Fico v. r.