488

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2010

o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,1) ktorými sú:

a) jednotná platba na plochu,2)

b) platba na dojnicu,3)

c) osobitná platba na cukor,4)

d) osobitná platba na ovocie a zeleninu.5)

(2) Žiadosť o priamu platbu (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre7) (ďalej len „platobná agentúra“) osoba,8) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť9) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

§ 2

Jednotná platba na plochu

(1) Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda

a) je obhospodarovaná,

b) dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,

c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,

d) je pri pestovaní konopy osiata oprávnenými odrodami konopy siatej10),

e) je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka.

(2) Jednotná platba na plochu sa poskytne na výmeru žiadateľom obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov11) a dielov pôdnych blokov.

§ 3

Platba na dojnicu

Platba na dojnicu sa poskytne žiadateľovi, ak

a) hospodári v znevýhodnených oblastiach12) alebo hospodári v zraniteľných oblastiach,13)

b) má v centrálnom registri zvierat14) registrovanú farmu na chov hovädzieho dobytka,

c) dodrží retenčné obdobie chovu dojníc od 1. júna do 31. augusta príslušného roku.

§ 4

Osobitná platba na cukor

(1) Osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určí podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005. Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

(2) Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu15) platobnej agentúre. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už žiadateľ platobnej agentúre predložil.

§ 5

Osobitná platba na ovocie a zeleninu

Osobitná platba na ovocie a zeleninu sa poskytne na ovocie a zeleninu uvedenú v prílohe č. 1 na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v prílohe žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2007.5)

§ 7

Krížové plnenie

(1) Na poskytnutie priamych platieb je žiadateľ povinný spĺňať podmienky krížového plnenia,21) ktorými sú

a) dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,

b) požiadavky hospodárenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3, vrátane koeficientov pre výpočet množstva vyprodukovaného dusíka, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Ak podmienky krížového plnenia nie sú dodržané, suma priamej platby sa upraví podľa osobitného predpisu.22)

(3) Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok podľa odseku 1 počas príslušného roka, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.

§ 8

Predkladanie žiadosti

(1) Žiadosť podáva žiadateľ formou jednotnej žiadosti,23) ktorej prílohou sú:

a) grafická príloha pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,

b) zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia,

c) zoznam obsahujúci ušné čísla dojníc a registračné číslo chovu hovädzieho dobytka, ak ide o žiadateľa o platbu na dojnicu podľa § 3.

(2) Ak žiadateľ má záujem pestovať konopu siatu, prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú aj:

a) náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie24) alebo jej úradne osvedčená kópia,

b) údaj o množstve použitého osiva v kg/ha,25)

(3) Žiadosť predkladá žiadateľ spolu s identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou.

(4) Identifikačný list žiadateľa obsahuje

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

c) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo jej štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu, alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka,

d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,

(5) Prílohou identifikačného listu žiadateľa je

a) výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu,

b) kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnom registri zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je povinná identifikácia a registrácia zvierat, ak ide o chovateľa zvierat.

(6) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.26)

§ 9

Zníženie priamych platieb

(1) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27) ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti a skutočným stavom.

(2) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27a) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, že žiadateľ najmenej dva po sebe nasledujúce roky

a) neobhospodaroval poľnohospodársku pôdu deklarovanú v žiadosti,

b) deklaroval v žiadosti kultúru alebo plodinu, ktorá sa nezhoduje so zistenou kultúrou alebo zistenou plodinou,

c) na poľnohospodárskej pôde deklarovanej v žiadosti neplnil podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. c) a e).

(3) Suma priamej platby podľa § 2 a 3 sa upraví podľa osobitného predpisu,27c) ak sa na základe vykonanej kontroly27b) zistí, že žiadateľ

a) umelo vytvoril predpoklady na dodržanie podmienky uvedenej v prílohe č. 2 pre oblasť Minimálna miera údržby a Štandardy Minimálna miera intenzity chovu,

b) pozmenil potvrdenia, certifikáty a rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania priamych platieb podľa § 2 a 3.

§ 10

Všeobecné podmienky

(1) Žiadateľ o priamu platbu je povinný na požiadanie platobnej agentúry riadne preukázať vlastnícky vzťah, nájomný vzťah alebo užívateľský vzťah k pôde.

(2) Žiadateľ o priamu platbu je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou krížového plnenia podľa § 7 ods. 1.

(3) Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.

(4) Poskytnutie priamej platby podľa § 3 až 6 je podmienené podaním žiadosti a splnením podmienok pre poskytnutie jednotnej platby na plochu podľa § 2.

(5) Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku28) od pôvodného žiadateľa do piatich dní odo dňa prevodu, najneskôr však do 30. septembra príslušného roka.

(6) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,29) je žiadateľ povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu30) na tlačive, ktoré sa zverejní na webovom sídle platobnej agentúry.

(7) Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný

a) najneskôr do troch dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku,

b) pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej desať dní po skončení kvitnutia; žiadateľ môže vykonať zber konopy aj skôr, ak dodrží podmienky podľa osobitného predpisu,30a).

(8) Ak žiadateľ nesplní povinnosti podľa § 8 ods. 2 a odseku 7, suma priamej platby sa upraví podľa § 9.

§ 11

Suma priamych platieb

Suma priamych platieb určená podľa osobitného predpisu31) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.


§ 12

Prechodné ustanovenie

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2010 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 12a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 28. februára 2014.

Záverečné ustanovenia

§ 13

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 14

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 597/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 127/2010 Z. z.

§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY

melóny,

iné trvalé kultúry (drobné ovocie),

kel kučeravý,

kapusta,

karfiol,

kaleráb,

ostatná zelenina rodu Brassica,

hlávkový šalát,

mrkva,

okrúhlica,

šalátová repa (cvikla),

zeler,

reďkev,

hadí mor španielsky,

koreňová zelenina (ostatná),

cibuľa,

šalotka,

cesnak,

pór,

ostatná cesnakovitá zelenina,

tymian,

bazalka,

medovka,

mäta,

pamajorán obyčajný (oregano),

rozmarín,

šalvia,

rajčiaky,

uhorky,

poľná zelenina,

strukoviny pre potravinárske využitie,

zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované,

zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom alebo fóliou,

ovocné sady – registrovaná plocha sadov.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
OblasťŠtandardyPodmienky
Pôdna erózia
Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení
Minimálne krytie pôdyV termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12° zabezpečiť najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou, medziplodinou alebo strniskom.
Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienkyDodržiavaním vhodných opatrení obhospodarovania ornej pôdy zabraňovať tvorbe ryhovej erózie a zabrániť vzniku eróznych rýh nad 20 cm hĺbky.
Zachovávanie terásLikvidovať existujúce terasy vinohradov a sadov je zakázané.
Organické zložky pôdy
Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík
Striedanie plodínNepestovať na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov tú istú okopaninu.
Správa polí so strniskomVypaľovať strniská a páliť rastlinné zvyšky po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín je zakázané.
Štruktúra pôdy
Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení
Vhodné používanie strojovNevstupovať na poľnohospodársku pôdu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.
Nevzťahuje sa na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou.
Minimálna miera údržby
Zabezpečiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť
Minimálna miera intenzity chovuPočas kalendárneho roka dodržiavať najnižšie zaťaženie 0,2 veľkej dobytčej jednotky zvierata) na hektár trvalých trávnych porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín,b) ktorých výmera je vyššia ako 20 ha. Zaťaženie sa nevzťahuje na výmeru ornej pôdy s pestovanými objemovými krmovinami, ktorá je zaradená do agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu,32) na výmeru pestovaných objemových krmovín, ktoré sú pestované na účely výroby generačného materiálu alebo sú použité na energetické účely využité vo vlastných energetických zariadeniach prevádzkovaných na hospodárske účely.
Ochrana stálych pasienkova) počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia. Výnimka na udržiavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu podľa osobitného predpisu,32)
b) najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby na lúkach odstrániť pokosenú hmotu; to neplatí, ak sa uplatňuje podmienka uvedená v oblasti „Štruktúra pôdy“,
Nadmorská výška
(m n. m.):
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo mulčovaniec) vykonať najneskôr do:
paseniekosenie
0 – 4001. júna22. júna
401 – 6008. júna8. júla
601 – 8009. júla29. júla
nad 80015. júla8. augusta
Ochrana stálych pasienkova) počas celého vegetačného obdobia udržiavať všetky plochy trvalých trávnych porastov podľa nadmorskej výšky kosením alebo spásaním, doplnkovo aj mulčovaním podľa sledovaného obdobia. Výnimka na udržiavanie trvalých trávnych porastov je povolená pre žiadateľov, ktorí žiadajú o podporu podľa osobitného predpisu,32)
c) vylúčiť zmenu trvalých trávnych porastov na ornú pôdu na súvislej časti pozemku v diele pôdneho bloku na výmere 0,30 ha a vyššej.33) Vypaľovať trvalé trávne porasty sa zakazuje,
d) bezodkladne po informovaní premeniť ornú pôdu na trvalý trávny porast.d)
Zachovávanie krajinných prvkovNenarušovať ani nelikvidovať krajinné prvky na ornej pôde ako sú solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď, medza.e)
Zabránenie prenikaniu nežiaducej vegetácie na poľnohospodársku pôdua) počas kalendárneho roka zabraňovať rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovať invázne druhy rastlín a húževnaté buriny, vrátane zostávajúcich nedopaskov,
b) trvale udržiavať plochy poľnohospodárskej pôdy spôsobom, ktorý zabráni jej zaburineniu,
c) poľnohospodárska pôda deklarovaná ako sad, vinohrad alebo chmeľnica je obhospodarovaná; obhospodarovaním sa rozumie viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia,
d) orná pôda v roku podania žiadosti je obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa, na dieloch pôdnych blokov žiadateľ pestuje a zberá plodiny uvedené v jednotnej žiadosti v súlade s agrotechnickou praxou.
Ochrana vody a hospodárenie s vodou
Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením
Chrániť vodu pred znečistením a odtokom a regulovať používanie vôdAk dochádza k zavlažovaniu, je potrebné mať povolenie na čerpanie povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie35) alebo zmluvu so správcom štátnych závlahových sústav.
Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôdNepoužívať priemyselné a organické hnojivá s obsahom dusíka v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd v šírke do 10 m od brehovej čiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme LPIS.f)
Chrániť podzemné vody pred znečistením niektorými nebezpečnými látkamia) dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s látkami,g)
b) zabrániť priamemu vypúšťaniu látokg) do podzemných vôd,
c) zabrániť nepriamemu vypúšťaniu látokg) do podzemných vôd.

a) Výpočet veľkej dobytčej jednotky pre túto podmienku je nasledujúci: teľatá do šesť mesiacov – 0,4 VDJ/ks; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov – 0,6 VDJ/ks; hovädzí dobytok nad 24 mesiacov – 1,0 VDJ/ks; ovce a kozy nad 12 mesiacov – 0,15 VDJ/ks; ovce a kozy do 12 mesiacov – 0,05 VDJ/ks; kone od šesť mesiacov – 1,0 VDJ/ks; žriebätá do šesť mesiacov – 0,4 VDJ/ks, hydina – 0,03 VDJ/ks, prasnice a kance – 0,5 VDJ/ks, ostatné ošípané – 0,3 VDJ/ks, bežce – 0,2 VDJ/ks, králiky a ostatné kožušinové zvieratá – 0,04 VDJ/ks.

b) Siláže, siláže s vyšším objemom sušiny (napr.: kukuričná siláž, miešanky, obilné siláže) a zelené krmoviny (napr.: miešanky určené na zelené kŕmenie).

c) Ak je splnená podmienka najnižšieho zaťaženia v štandarde „Minimálna miera intenzity chovu“, je možné použiť mulčovanie ako doplnkovú agrotechnickú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov. Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie je akceptované iba ako doplnková činnosť po vykonaní, prípadne pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia musí byť vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.

d) Ak dôjde k zníženiu pomeru pôdy využívanej ako trvalé trávne porasty vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche podľa čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009, žiadateľ bezodkladne po informovaní obnoví na tejto pôde trvalý trávny porast.

e) Ak dôjde k narušeniu krajinných prvkov, ktoré je súčasne aj porušením podmienok ustanovených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana voľne žijúcich vtákov alebo Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pôjde o nedodržanie podmienok v oblasti životné prostredie.

f) Ak dôjde k porušeniu štandardu Nárazníkové zóny pozdĺž útvarov povrchových vodných plôch, ktoré je súčasne aj porušením podmienok uvedených v oblasti Životné prostredie podľa prílohy č. 3: Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov, pôjde o nedodržanie podmienok v oblasti životné prostredie.

g) A) Obzvlášť škodlivé látky

Obzvlášť škodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky neškodné.

Skupina obzvlášť škodlivých látok:

1. organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí,

2. organické zlúčeniny fosforu,

3. organické zlúčeniny cínu,

4. látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžu vo vodnom prostredí alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvniť tvorbu steroidov štítnej žľazy alebo iné endokrinné funkcie,

5. ortuť a jej zlúčeniny,

6. kadmium a jeho zlúčeniny,

7. perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu,

8. kyanidy,

9. perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu a ktoré môžu zamedzovať akémukoľvek použitiu vôd.

Obzvlášť škodlivé látky sú uvedené v osobitnom predpise.36) Ostatné látky, ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise, sa považujú za škodlivé látky.

B) Škodlivé látky

Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže byť obmedzený na danú oblasť v závislosti od charakteru recipientu a miesta, v ktorom sa tieto látky vypúšťajú.

1. Polokovy, kovy a ich zlúčeniny

1. Zinok11. Cín
2. Meď12. Bárium
3. Nikel13. Berýlium
4. Chróm14. Bór
5. Olovo15. Urán
6. Selén16. Vanád
7. Arzén17. Kobalt
8. Antimón18. Tálium
9. Molybdén19. Telúr
10. Titán20. Striebro.

2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvlášť škodlivými látkami a im príbuznými látkami.

3. Látky, ktoré majú škodlivý vplyv na chuť alebo pach vody, a zlúčeniny spôsobujúce vznik takýchto látok vo vode.

4. Toxické alebo perzistentné organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť vznik takýchto látok vo vodách s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo vo vode menia na neškodné látky.

5. Rozložiteľné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu.

6. Fluoridy.

7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), a tie, ktoré môžu prispieť k eutrofizácii (predovšetkým zlúčeniny dusíka a fosforu).

8. Silážne šťavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

Požiadavky hospodárenia
OblasťPodmienky
OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Ochrana voľne žijúcich vtákov
Chrániť druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej úniea) dodržiavať zákaz poškodzovania a odstraňovania hniezdnych stanovíšť,
b) dodržiavať zákaz rušenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období hniezdenia a vyvádzania mláďat,
c) dodržiavať zákaz chytania, zraňovania a usmrcovania dospelého jedinca vtáka a jeho vývinového štádia a ničenia vajec.
2. -
3. Ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov
Zabezpečiť používanie len upravených čistiarenských kalov v súlade s predpísaným režimoma) odoberať upravený čistiarenský kal len na základe písomnej zmluvy medzi jeho producentom a užívateľom pôdy v súlade a v rozsahu schváleného projektu aplikácie,
b) rešpektovať obmedzenia a obdobia zákazu aplikácie čistiarenských kalov,
c) oznámiť Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru a Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu do 15 dní po aplikácii upraveného čistiarenského kalu a dnových sedimentov, že boli aplikované do pôdy,37)
d) viesť evidenciu o mieste aplikácie a množstve celkových dávok čistiarenských kalov za kalendárny rok.
4. Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
Chrániť vody pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (podniky v zraniteľných oblastiach)a) dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív;38) koeficienty na výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4,
b) dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3o s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia,
c) dodržiavať najviac deväť mesačnú skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky,
d) dodržiavať odstup v nárazníkových zónach 10 m od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody.39)
e) viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov,40)
f) vypracovať a dodržiavať program používania hnojív s obsahom dusíka; koeficienty na výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4,
g) Dodržiavať zákaz hnojenia v termíne od 15. novembra do 15. februára a pri skorom jarnom prihnojovaní ozimín v termíne od 1. februára v dávke do 60 kg dusíka/ha s dodržiavaním pôdnych a klimatických obmedzení; koeficienty na výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4,
h) dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na pôdu: zamrznutú viac ako 8 cm do hĺbky, zasneženú s vrstvou snehu vyššou ako 5 cm alebo zamokrenú súvislou vrstvou vody,
i) dodržiavať požiadavku aplikácie najvyššej povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív; koeficienty na výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 4.
5. Ochrana biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
Chrániť biotopy európskeho významu a druhy rastlín a živočíchov európskeho významua) dodržiavať zákaz odstraňovania prírodných elementov, krajinných prvkov na ornej pôde, ako je solitér, stromoradie, skupina stromov, mokraď a medza, na ornej pôde,
b) dodržiavať zákaz zasahovať do biotopu európskeho významu, ktorým možno biotop poškodiť alebo zničiť.
OBLASŤ ZDRAVIE ĽUDÍ, ZVIERAT A RASTLÍN
6. Identifikácia a registrácia ošípaných
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu ošípaných a) dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných,
b) dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných,
c) zaznamenávať všetky zmeny v registri chovu ošípaných.41)
d) dodržiavať zásadu označenia ošípanej v čo najkratšom čase po narodení, najneskôr však pred premiestnením, jednou ušnou značkou alebo tetovaním alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky,
e) dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca,
f) dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných počas najmenej troch rokov.
7. Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytkaa) dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka,
b) zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka.42)
c) dodržiavať zásadu označovania hovädzieho dobytka dvomi originálnymi plastovými ušnými značkami do 72 hodín po narodení alebo do 20 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred premiestnením do ďalšieho chovu, alebo po zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky,
d) dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny,
e) dodržiavať povinnosť sprevádzania zvieraťa jeho pasom pri premiestňovaní mimo farmy v rámci územia Slovenskej republiky,
f) dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka počas najmenej troch rokov.
8. Identifikácia a registrácia oviec a kôz
Zabezpečiť identifikáciu a registráciu oviec a kôza) dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz,
b) zaznamenávať všetky údaje v individuálnom registri chovu oviec a kôz,43)
c) dodržiavať zásadu označovania oviec a kôz do šiestich mesiacov po narodení, pred premiestnením alebo do 14 dní po vykonanej kontrole pri dovoze z tretej krajiny, ale najneskôr pred ich premiestnením do ďalšieho chovu, jednou plastovou ušnou značkou len ovce alebo kozy do veku 12 mesiacov, ktoré sú určené na jatočné účely v Slovenskej republike a dvoma ušnými značkami alebo iným spôsobom ako ušnými značkami ovce a kozy nad 12 mesiacov alebo pri zistení straty alebo nečitateľnosti ušnej značky,
d) dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny,
e) dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov.
9. Používanie prípravkov na ochranu rastlín
Zabezpečiť používanie povolených prípravkov na ochranu rastlínPoužívať prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu44) a aplikovať ich podľa údajov uvedených na etikete výrobku.
10. Zákaz používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta – agonistov pri chove hospodárskych zvierat
Zabrániť používaniu nepovolených látok pri chove zvierata) dodržiavať zákaz podávania látok45) hospodárskym zvieratám na produkciu potravín alebo zvieratám akvakultúry,
b) používať zakázané látky na farme v súlade s osobitným predpisom,46)
c) dodržiavať zákaz odosielať na zabitie hospodárske zvieratá, ktorým boli podané zakázané látky, alebo uvádzať na trh mäso na ľudskú spotrebu, alebo iné živočíšne produkty získané z hospodárskych zvierat alebo zvieratá akvakultúry, ktorým boli podané zakázané látky, okrem povolených výnimiek,
d) dodržiavať povinnosť vedenia záznamov o podávaní zakázaných látok.
11. Bezpečnosť potravín a krmív
Zachovanie bezpečnosti výživy ľudía) dodržiavať zákaz umiestňovať na trh zdraviu škodlivú potravinu alebo potravinu nevhodnú na ľudskú spotrebu,
b) skladovať krmivá tak, aby nedošlo k ich kontaminácii osivami, biocidmi, pesticídmi, medikovanými krmivami a inými zakázanými látkami alebo ku krížovej kontaminácii s krmivami živočíšneho pôvodu a aby boli bez viditeľných znakov zaplesnenia alebo zamorenia živými škodcami,
c) krmivá vrátane krmív určených na miešanie vlastných kŕmnych zmesí musia pochádzať od registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikov,47)
d) dodržiavať zásady používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu a geneticky modifikovaných kŕmnych surovín pri výkone pridružených činností, miešanie krmiva na účely vlastného hospodárenia, preprava a manipulácia s krmivami,48)
e) viesť potrebné záznamy o chove zvierat, výrobe prvotných produktov živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu,49)
f) skladovať odpady a nebezpečné látky tak, aby sa zabránilo kontaminácii vyrábaných potravín,
g) vhodne skladovať a správne používať doplnkové látky do krmív, veterinárne liečivá a biocidy,
h) pri zvieratách, od ktorých pochádza mlieko na ľudskú spotrebu, zachovávať celkový dobrý zdravotný stav zvierat a chov bez tuberkulózy a brucelózy,
i) umiestňovať a konštrukčne upraviť zariadenia a priestory, kde sa mlieko skladuje, spracováva a chladí tak, aby sa zabránilo riziku kontaminácie mlieka,
j) priestory používané na skladovanie mlieka musia byť chránené proti škodcom, oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá, vybavené príslušným chladiacim zariadením a povrch tohto príslušenstva, ktoré prichádza do kontaktu s mliekom, musí byť ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný,
k) vykonávať dojenie hygienickým spôsobom a ochladzovať mlieko na požadovanú teplotu, ihneď schladiť na teplotu najviac 8 oC, ak sa vykonáva každodenný zber, alebo najviac 6 oC, ak sa zber nevykonáva denne,
l) skladovať vajcia v čistote, uchovávať v suchu, bez vonkajšieho zápachu, účinne chrániť pred nárazom a pred priamym slnečným žiarením,
m) viesť dokumentáciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch krmív so zameraním na presnú identifikáciu dodávateľa alebo odberateľa a druhu krmív, ich množstiev a termínov dodania alebo odoslania krmív,
n) dodržiavať povinnosť zavedenia systémov a postupov pre vysledovateľnosť vstupov a výstupov na farme v položkách dodávateľ, druh a množstvo, dátum dodania, dátum, kedy produkt opustil farmu, a uchovávať tieto informácie vo formáte, ktorý na vyžiadanie umožní ich ľahkú dostupnosť a poskytnutie,
o) dodržiavať povinnosť zabezpečiť neodkladné stiahnutie potraviny z trhu a oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu a spotrebiteľom, ak sa vyskytol problém v oblasti potravinovej bezpečnosti,
p) dodržiavať povinnosť stiahnuť krmivo z obehu a informovať o tom príslušné orgány, ak žiadateľ zistil, že kŕmna surovina, ktorú vyprodukoval alebo umiestnil na trhu, nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť krmív.50)
12. Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií
Zabezpečenie prevencie, kontroly a eradikácie chorôb transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE)a) dodržiavať zákaz skrmovania živočíšnych bielkovín alebo krmív s obsahom živočíšnych bielkovín okrem povolených výnimiek a mať povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na zapracovanie živočíšnych bielkovín do krmív pre neprežúvavce a skrmovanie takých krmovín neprežúvavcami,
b) dodržiavať povinnosť oznámiť podozrenie na TSE príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti,
c) poskytnúť údaje potrebné na identifikáciu a vyhľadávanie rizikových zvierat a produktov a splniť opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti v súvislosti s podozrením alebo potvrdením TSE,
d) dodržiavať povinnosť plniť požiadavky a mať k dispozícii doklady v súlade s osobitným predpisom51) pri uvádzaní na trh, obchodovaní, dovoze a vývoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ich spermy, embryí a vajíčok.
13. Kontrola slintačky a krívačky
Zamedzenie šírenia chorôb slintačky a krívačkyDodržiavať povinnosť bezodkladne nahlasovať príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt slintačky a krívačky a povinnosť držať zvieratá nakazené slintačkou a krívačkou alebo zvieratá podozrivé z infekcie slintačky a krívačky mimo miest, kde sú iné zvieratá vnímavých druhov v ohrození, že sa nainfikujú alebo kontaminujú vírusom slintačky a krívačky.
14. Kontrola určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných
Zamedzenie šírenia vezikulárnej choroby ošípanýchDodržiavať povinnosť bezodkladne hlásiť príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt moru dobytka, moru malých prežúvavcov, vezikulárnej choroby ošípaných, epizootického hemoragického ochorenia jeleňovitých, kiahní oviec a kôz, vezikulárnej stomatitídy, nodulárnej dermatitídy dobytka, horúčky Údolia Rift a afrického moru ošípaných.
15. Kontrola a likvidácia katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
Zamedzenie šírenia katarálnej choroby oviec – modrého jazykaDodržiavať povinnosť bezodkladne nahlasovať príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti každé podozrenie a výskyt zhubnej katarálnej horúčky oviec.
OBLASŤ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT
16. Minimálne normy na ochranu teliat
Zabezpečenie minimálnej pohody teliata) povinnosť chovateľa kontrolovať ustajnené teľatá minimálne dvakrát denne, a teľatá chované vonku aspoň jedenkrát denne, bezodkladne zabezpečiť vhodné ošetrenie každému teľaťu, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, ak je potrebné, konzultovať zdravotný stav s veterinárnym lekárom, a ak je choré alebo poranené, teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení,
b) zabezpečiť, aby ustajnenie bolo konštruované tak, aby umožnilo každému teľaťu bez problémov si ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa,
c) zabezpečiť, aby teľatá neboli priväzované, ak sa používa priväzovanie, len v skupinovom ustajnení najviac na 1 hodinu počas kŕmenia, nesmie spôsobovať teľatám poranenie, musí byť pravidelne kontrolované a zostrojené tak, aby umožnilo teľaťu pohybovať sa a predišlo sa riziku uškrtenia alebo poranenia teľaťa,
d) nepoužívať náhubok u teliat,
e) zabezpečiť, aby teľatá staršie ako osem týždňov neboli ustajnené v individuálnom koterci, ak veterinárny lekár neurčil inak,
f) rozmery individuálnych kotercov musia zodpovedať požiadavkám podľa osobitného predpisu52) a musia mať perforované steny, aby umožnili teľatám priamy vizuálny a hmatový kontakt,
g) každé teľa chované v skupine musí mať k dispozícii voľnú plochu zodpovedajúcu požiadavkám podľa osobitného predpisu,52)
h) podlahy v ustajňovacích priestoroch pre teľatá musia byť konštruované tak, aby nespôsobili poranenie, alebo utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia, ustajnené teľatá musia mať pohodlné, čisté, vhodne odvodňované ležovisko a teľatá vo veku do dvoch týždňov musia mať k dispozícii vhodnú podstielku,
i) zabezpečiť vhodné a dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie,
j) zabezpečiť, aby materiály používané na výstavbu ustajnenia pre teľatá, s ktorými môžu prísť teľatá do kontaktu, neboli pre ne škodlivé, aby sa dali dôkladne čistiť a dezinfikovať a stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá boli riadne čistené a dezinfikované,
k) kŕmiť teľatá najmenej dvakrát denne a zabezpečiť všetkým teľatám ustajneným v skupine a kŕmeným inak ako do úplného nasýtenia alebo automatickým kŕmnym systémom prístup ku krmivu v rovnakom čase,
l) zabezpečiť, aby všetky teľatá staršie ako dva týždne mali prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody alebo mali možnosť uspokojiť ich potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín a zabezpečiť aby čerstvá napájacia voda bola vždy k dispozícii v horúcom počasí aj pre choré teľatá,
m) zabezpečiť teľatám vhodnú výživu prispôsobenú ich veku, hmotnosti, fyziologickým potrebám a potrebám súvisiacim so správaním,
n) zabezpečiť, aby každé teľa bolo napájané mledzivom čo najskôr po narodení, najneskôr však do šiestich hodín života,
o) zabezpečiť, aby kŕmne a napájacie zariadenia boli navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo znečistenie krmiva a vody,
p) aspoň raz denne kontrolovať automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu teliat, ak sa zistí porucha, okamžite ju odstrániť. Ak to nie je možné, robiť primerané kroky na zabezpečenie zdravia a pohody teliat až do odstránenia poruchy. Ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém a poplašný systém, ktorý je pravidelne testovaný.
17. Minimálne normy pre ochranu ošípaných
Zabezpečenie minimálnej pohody ošípanýcha) zabezpečiť nepriväzovanie prasníc a prasničiek,
b) ustajnenie pre ošípané konštruovať takým spôsobom, aby umožnilo zvieratám napĺňanie ich potrieb, a podlahy v zariadeniach na chov ošípaných navrhovať, zostrojovať a udržiavať tak, aby ošípaným nespôsobovali zranenie alebo utrpenie,
c) ak sú ošípané chované v skupinách na betónovej roštovej podlahe, betónová roštová podlaha musí spĺňať požiadavky pre jednotlivé kategórie ošípaných podľa osobitného predpisu,53)
d) ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej 40 luxov.54)
e) zabrániť stálej hlučnosti nad 85 dB, ale aj stálemu alebo náhlemu hluku v budove, kde sa chovajú ošípané,
f) zabezpečiť stály prístup chovaným ošípaným k dostatočnému množstvu zdraviu neškodného materiálu umožňujúcemu vhodné vyhľadávacie a manipulačné činnosti,
g) prijať vhodné opatrenia na zabránenie agresívneho správania s možnosťou dočasného individuálneho ustajnenia chorých, zranených, napádaných alebo agresívnych zvierat pri ošípaných chovaných v skupine,
h) zabezpečiť kŕmenie ošípaných najmenej raz denne vhodným krmivom a zabezpečiť, ak sa ošípané kŕmia v skupine iným spôsobom, ako do úplného nasýtenia, alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, aby každá ošípaná mala prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné ošípané v skupine,
i) zabezpečiť stály prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody pre všetky ošípané staršie ako dva týždne,
j) zabezpečiť v chove ciciakov, aby časť z celkovej plochy podlahy dostatočná na poskytnutie odpočinku pre všetky zvieratá naraz bola plná alebo prekrytá podložkou alebo vhodne podstlaná,
k) zabezpečiť dostatočný priestor v pôrodnom boxe na cicanie bez ťažkostí,
l) odstavovať ciciaky po dovŕšení veku 28 dní, okrem situácie, ak by neskoršie odstavenie malo nepriaznivý účinok na blaho alebo zdravie matky alebo ciciaka, alebo pri odstavovaní o sedem dní skôr premiestniť ich do špecializovaného ustajnenia spĺňajúceho podmienky,
m) zabezpečiť, aby prasné prasnice a prasné prasničky boli ošetrené proti vonkajším parazitom a vnútorným parazitom a pri umiestňovaní do pôrodnej klietky boli dôkladne očistené,
n) v týždni predpokladaného prasenia prasniciam a prasničkám poskytnúť vhodný materiál na výstavbu hniezda ak to nevylučuje technológia ustajnenia,
o) zabezpečiť, aby zariadenia na chov prasničiek a prasníc chovaných v skupinách spĺňali požiadavky na voľnú plochu podlahy, povrch podlahy a požiadavky pre rozmery kotercov pre prasnice a prasničky počas obdobia začínajúceho štvrtým týždňom po pripustení a končiaceho jeden týždeň pred očakávaným prasením; na farme s menej ako desiatimi prasnicami možno prasnice a prasničky počas tohto obdobia chovať v individuálnych boxoch, ak sa v nich dokážu jednoducho otočiť, a skupinové boxy nemusia spĺňať ustanovené požiadavky,
p) zabezpečiť dostatočnú voľnú plochu za prasnicou alebo prasničkou pre ľahký prirodzený alebo asistovaný pôrod,
q) zabezpečiť vo voľnom ustajnení prasníc pôrodné boxy alebo zábrany ochraňujúce ciciaky,
r) zabezpečiť zodpovedajúce kŕmenie pre prasnice a prasničky chované v skupinách a vyhovujúce krmivo pre zasušené prasnice a prasničky,s) zabezpečiť dostatočnú plochu podlahy koterca pre dospelého kanca,
t) zabezpečiť pre každé odstavča alebo chovnú ošípanú chovanú v skupine dostatočnú dostupnú voľnú plochu podlahy,
u) vykonávať len pracovné postupy plánované ako povolené zákroky, ktoré sa skončia porušením alebo stratou citlivej časti tela, z iných ako liečebných alebo diagnostických dôvodov alebo na označovanie ošípaných v súlade s príslušnými predpismi.
18. Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účely
Zabezpečenie minimálnej pohody zvierat chovaných na hospodárske účelya) zabezpečiť dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami a vedomosťami, ktorý sa stará o zvieratá,
b) zvieratá chovať v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, dôkladne ich kontrolovať najmenej raz denne a zvieratá chované v iných zariadeniach kontrolovať podobným spôsobom v intervaloch dostatočných na vylúčenie akéhokoľvek utrpenia,
c) zabezpečiť primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať,
d) zabezpečiť, aby každé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, bolo bezodkladne vhodne ošetrené, a ak zviera na takú starostlivosť nereaguje, čo najskôr zabezpečiť veterinárnu pomoc, a ak je to potrebné a možné vzhľadom na používanú technológiu, aby choré alebo poranené zvieratá boli izolované vo vhodnom ustajnení,
e) povinnosť viesť záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat zistených pri každej prehliadke; tieto záznamy uchovávať počas troch rokov a zabezpečiť aby boli dostupné na požiadanie zodpovedného orgánu,
f) zabezpečiť, aby voľnosť pohybu zvierat nebola obmedzovaná spôsobom, ktorý by im zapríčiňoval zbytočné utrpenie alebo poranenie,
g) zabezpečiť, aby materiály použité na výstavbu ustajnenia a príslušenstvo, s ktorým môžu prísť zvieratá do styku, neboli pre zvieratá škodlivé a dali sa dôkladne čistiť a dezinfikovať,
h) dvere a priechody by mali byť také široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia, a ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat by mali byť zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť,
i) zabezpečiť izoláciu, kúrenie a vetranie budovy tak, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá,
j) zabezpečiť vhodné a dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie,
k) zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to možné a potrebné, poskytnúť ochranu proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám,
l) automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a udržiavať tak, aby bola zabezpečená pohoda zvierat, ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu, potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat, pri poruche systému, aby poplašný systém, chovateľa upozornil na poruchu, ktorý je potrebné pravidelne testovať,
m) zvieratá kŕmiť plnohodnotnou diétou alebo výživou primeranou ich veku a druhu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb a zabezpečiť, aby sa zvieratám neposkytlo také krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých látok, ktoré by im mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ich poškodiť,
n) zabezpečiť zvieratám denne prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo zabezpečiť príjem vhodných tekutín iným spôsobom,
o) kŕmne zariadenia a napájacie zariadenia musia byť zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne,
p) zabezpečiť, aby zvieratám neboli podávané iné látky okrem tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia, podľa osobitného predpisu,54)
q) dodržiavať ustanovenia týkajúce sa vykonávania zákrokov na zvieratách porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu,55)
r) vykonávať takú plemenitbu a nepoužívať také chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobovať utrpenie alebo poranenie hociktorého zvieraťa.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

KOEFICIENTY NA VÝPOČET MNOŽSTVA VYPRODUKOVANÉHO DUSÍKA V KG NA KS


Počet chovaných hospodárskych zvieratRočná produkcia dusíka v kg
(možno odpočítať straty dusíka do 30 % v chovoch s podstielkou a do 10 % bez podstielky)
Predpokladaná potreba mesačnej skladovacej kapacity hospodárskych hnojív v m3
odkalizovaná maštaľhnojovica
maštaľný hnojmočovka
kategória zvieratpočet zvieratkoef.kgkoef.m3koef.m3koef.m3
hovädzí dobytokdo šesť mesiacov vekuks12,8 0,21 0,058 0,22 
od 6 mesiacov do 24 mesiacov vekuks57,7 0,83 0,26 0,98 
nad 24 mesiacov vekusamčie pohlavieks47,8 0,72 0,21 0,82 
samičie pohlavieks88,0 1,24 0,48 1,51 
ošípanévo výkrmeks 8,5 0,09 0,05 0,14 
prasnice a kanceks20,6 0,22 0,16 0,34 
ovcedo 12 mesiacov vekuks3,1 0,025     
nad 12 mesiacovsamčie pohlavieks9,7 0,1     
nad 12 mesiacov vekusamičie pohlavieks7,7 0,08     
kozydo 12 mesiacov vekuks2,1 0,03    
nad 12 mesiacov vekusamčie pohlavieks5,2 0,075     
samičie pohlavieks3,9 0,06     
hrabavá hydinanosnicaks1,1 0,004   0,005 
morka plemenáks1,8 0,008   0,008 
brojlerks0,4 0,002     
vodná hydinaplemenáks0,8 0,04     
brojlerks0,3 0,001     
koneks59,5 0,67 0,098   
iné (podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z., príloha č. 2) ks       
 ks       
 ks       
Spolu: 

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 488/2010 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
– vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 287/2013 z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
– nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013, (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 730/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 331/2011 zo 6. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1126/2011 zo 7. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 289, 8. 11. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 393/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. L 114, 7. 5. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. L 214, 14. 8. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. L 164, 23. 6. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. L 47, 24. 2. 2010),
– nariadenie Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 937/2012 z 12. októbra 2012 (Ú. v. L 280, 13. 10. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 393/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. L 118, 30. 4. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.

2) Čl. 122 a 124 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

3) Čl. 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

4) Čl. 126 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

5) Čl. 127 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

7) § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

9) Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

10) Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

11) § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.

12) Čl. 18 až 20 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.

13) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

14) § 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

15) Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33) v platnom znení.

21) Čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

22) Časť II Hlava IV kapitola III nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

23) Čl. 2 ods. 11, čl. 21 až 25 a Časť II Hlava II kapitola I nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

24) Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č.467/2008 Z. z.
§ 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

25) Čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

26) § 10 ods. 1 zákona č. 543/2007 Z. z.

27) Časť II Hlava IV kapitola I a II nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

27a) Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

27b) Hlava III nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

27c) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

28) Čl. 82 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

29) Čl. 31 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.

30) Čl. 75 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.

30a) Čl. 40 ods. 4 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. ES L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.

31) Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21 júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z.

32) § 35 písm. a), c), d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 128/2010 Z. z.

33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.

34) Čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30/16, 31. 1. 2009) v platnom znení.

35) § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

36) Príloha č. 10 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

37) Príloha č. 9 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 203/2009 Z. z.

38) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 199/2008 Z. z. ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2011 Z. z.

39) § 6 ods. 7 vyhlášky č. 199/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2011 Z.z.

40) Príloha č. 8 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre zber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrotechnického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch.

41) § 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z., o identifikácii a registrácii ošípaných.

42) § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

43) § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z., o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

44) § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

45) Príloha č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta – agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

46) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z.

47) Čl. 5 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35 8. 2. 2005) v platnom znení.

48) Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 183/2005 v platnom znení.

49) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ. kap. 15/zv. 6) v platnom znení.

50) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov.

51) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie , kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.

52) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.

53) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.

54) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.

55) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.

56) Príloha č. 2 bod 19 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.