499

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. novembra 2008

o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory podľa osobitného predpisu1)

a) v územiach európskeho významu2) na lesnom pozemku,3)

b) v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde,

c) pri zaradení do opatrenia na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „prvé zalesnenie“),

d) pri zaradení do opatrenia lesnícko-environmentálne platby (ďalej len „opatrenie“),

e) pri zaradení do opatrenia životné podmienky zvierat,

f) pri zaradení do opatrenia na agroenvironmentálne platby (ďalej len „agroenvironmentálne opatrenie“),

g) v znevýhodnených oblastiach (ďalej len „vyrovnávací príspevok“).

(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.

§ 1a

Podmienky krížového plnenia

(1) Na poskytnutie podpory podľa § 1 ods. 1 je žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť,3a) povinný plniť

a) dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky,3b)

b) požiadavky hospodárenia,3c)

c) požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa prílohy č. 1,

d) požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa prílohy č. 1.

(2) Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 1 sa poskytnutie podpory podľa § 1 upraví podľa osobitného predpisu.3d)

§ 1b

Úprava podpory z dôvodu nadhodnotenia a umelo vytvorených podmienok

(1) Výška poskytnutej podpory podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d), f) a g) sa upraví podľa osobitného predpisu,3e) ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že žiadateľ najmenej dva po sebe idúce roky

a) neobhospodaroval pôdu uvedenú v žiadosti,

b) uviedol poľnohospodársku kultúru alebo plodinu, ktorá sa nezhoduje so zistenou poľnohospodárskou kultúrou alebo plodinou,

c) nemal pôdu uvedenú v žiadosti v užívaní k 31. máju príslušného roka, alebo

d) nemal viditeľne označené hranice pôdy uvedenej v žiadosti, ak nebola prirodzene ohraničená.

(2) Žiadateľ o podporu podľa § 1 ods. 1 písm. d) až f) sa podľa osobitného predpisu3g) z podpory vylúči, ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že najmenej v dvoch rokoch počas trvania vzťahu nedodržal podmienky uvedené v § 21 písm. f), § 29 ods. 1 písm. a) a d), § 29 ods. 2 písm. a) a c), § 42 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b), § 43 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a), § 44 písm. c), § 48 písm. d), § 49 písm. d) a k), § 50 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a).

(3) Podpora podľa § 1 ods. 1 písm. c) až f) sa podľa osobitného predpisu3h) neposkytne, ak sa na základe vykonanej kontroly3f) zistí, že žiadateľ pozmenil potvrdenia, certifikáty alebo rozhodnutia orgánov príslušných na ich vydanie na účely získania podpory.

Podpora v územiach európskeho významu na lesnom pozemku

§ 2

(1) Podporu možno poskytnúť žiadateľovi oprávnenému podľa osobitného predpisu4) na lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov,5) ktorý sa nachádza v území európskeho významu v piatom stupni ochrany.6)

(2) Žiadateľ nemá nárok na podporu podľa odseku 1 na lesný pozemok, pre ktorý orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky7) umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu.

§ 3

(1) Žiadosť o podporu môže podať do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom8) žiadateľ, ktorý

a) vlastní najmenej 1 ha lesného pozemku,

b) sa zaviaže plniť podmienky podľa § 4 počas piatich rokov od poskytnutia platby.

(2) Prílohou k žiadosti o podporu je

a) zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov,

b) grafická príloha s vyznačením využívaného lesného pozemku,

c) potvrdenie orgánu ochrany prírody, že lesný pozemok nemá určené osobitné podmienky podľa § 2 ods. 2,

d) pri prvom podaní žiadosti o podporu výpis z listu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má byť poskytnutá podpora, nie starším ako tri mesiace, spolu s plochovou tabuľkou; pri ďalšom podaní žiadosti o podporu vyhlásenie žiadateľa o vlastníctve lesných pozemkov, na ktoré podal žiadosť o podporu,

e) výpis z lesného hospodárskeho plánu9) spolu s plochovou tabuľkou10) lesných pozemkov, s ktorými vstupuje do vzťahu,

f) vyhlásenie podľa odseku 1 písm. b).

(3) Žiadateľ je povinný každú zmenu vlastníctva lesného pozemku, na ktorý má byť poskytnutá podpora, preukázať výpisom z listu vlastníctva lesného pozemku nie starším ako tri mesiace.

§ 4

(1) Žiadateľovi sa každoročne poskytne platba na 1 ha lesného pozemku, ak žiadateľ nezasahuje do lesného porastu a nepoškodzuje pôdny kryt a vegetačný kryt.

(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť,3a) je povinný plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.

(3) Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)

§ 5

(1) Platbu za príslušný kalendárny rok a za nasledujúce kalendárne roky nemožno poskytnúť, ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 4 ods. 1.

(2) Žiadateľ poskytnutú platbu nemusí vrátiť, ak

a) nastal prípad vyššej moci,17)

b) došlo k zrušeniu zaradenia lesného pozemku medzi územia európskeho významu,

c) došlo k zmene zaradenia lesného pozemku do nižšieho stupňa ochrany,

d) nastane prípad podľa osobitného predpisu.18)

(3) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté platby za predchádzajúce roky trvania záväzku, ak nedodržal podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. b).

Podpora v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

§ 6

(1) Podporu možno poskytnúť žiadateľovi,19) ktorý hospodári na poľnohospodárskej pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v štvrtom a piatom stupni ochrany.20)

(2) Ak sa pôdny blok21) alebo diel pôdneho bloku22) nachádza len na časti územia zaradeného medzi územia európskeho významu, platba sa poskytne len na túto časť.

§ 7

(1) Žiadosť o podporu môže podať žiadateľ, ktorý

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť11) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v území európskeho významu, vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov23) v druhu pozemku trvalý trávny porast, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej jedným žiadateľom,

b) sa zaviaže vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v území európskeho významu najmenej päť rokov od poskytnutia prvej platby.

(2) Žiadateľ podáva žiadosť o podporu ako súčasť jednotnej žiadosti25) spolu s identifikačným listom každoročne do 15. mája kalendárneho roka počas trvania vzťahu podľa odseku 1 písm. b).

(3) Prílohou k žiadosti o podporu je

a) zoznam dielov pôdnych blokov zaradených do oblastí územia európskeho významu s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyhlásenie žiadateľa podľa odseku 1 písm. b).

(4) Nepredložením žiadosti o podporu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)

§ 8

Žiadateľ o podporu na poľnohospodársku pôdu musí na ploche podľa § 7 ods. 1 písm. a) spĺňať tieto podmienky:

a) neaplikovať prípravky na ochranu rastlín ani dodatkové hnojivá; povolené je len hnojenie exkrementmi pasúcich sa zvierat,

b) zabezpečiť pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení len stádom do 30 dobytčích jednotiek,

c) pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,

d) zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely boli kosené od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku; termín kosby podľa typu biotopu určí organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky26) (ďalej len „štátna ochrana prírody“).

§ 9

(1) Platba za príslušný kalendárny rok sa zníži alebo neposkytne,16) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(2) Platbu možno žiadateľovi znížiť27) o 10 % za nedodržanie každej z podmienok uvedených v § 8.

(3) Platbu nemožno poskytnúť na dieloch pôdnych blokov, na ktorých žiadateľ vykonáva podmienky agroenvironmentálneho opatrenia.1)

§ 10

(1) Ak žiadateľ poruší podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. b), je povinný vrátiť28) poskytnutú platbu.

(2) Žiadateľ poskytnutú platbu podľa odseku 1 nemusí vrátiť, ak

a) nastali prípady vyššej moci,17)

b) ide o prípad podľa osobitného predpisu,18)

c) došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskej pôdy medzi územia európskeho významu.

Podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

§ 11

(1) Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť podľa osobitného predpisu.29)

(2) Podporu na prvé zalesnenie možno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu,

a) ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov23) a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná,

b) ktorej výmera je najviac 10 ha a najmenej 0,5 ha súvislej plochy, pričom jej kratšia strana musí merať viac ako 50 m,

c) ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí s prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.30)

(3) Poľnohospodárska pôda navrhnutá na zalesnenie musí byť zalesnená najneskôr do 31. októbra nasledujúceho kalendárneho roka po podaní žiadosti o zaradenie do opatrenia na prvé zalesnenie (ďalej len „žiadosť o zaradenie“), pričom v tomto roku žiadateľ nemôže na túto pôdu požiadať o podporu podľa osobitného predpisu.31)

(4) Podporu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť na poľnohospodársku pôdu zaradenú do navrhovaných chránených vtáčích území,32) do území európskeho významu a do súvislej európskej sústavy chránených území.2)

§ 12

(1) Žiadosť o zaradenie môže podať len žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť11) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý je

a) vlastníkom poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie,

b) nájomcom poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie za podmienky písomného súhlasu jej vlastníka,

c) združením vlastníkov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou,

d) združením nájomcov poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na zalesnenie s právnou subjektivitou za podmienky súhlasu jej vlastníka.

(2) Žiadosť o zaradenie predkladá žiadateľ do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(3) Prílohou k žiadosti o zaradenie je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, druh a počet lesných drevín použitých na zalesnenie podľa projektu starostlivosti o lesný pozemok,33)

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyjadrenie krajského lesného úradu o vhodnosti navrhovaného drevinového zloženia a o pôvode reprodukčného materiálu použitého na zalesnenie pozemku,

d) vyjadrenie obvodného pozemkového úradu, že v čase podania žiadosti o zaradenie neprebieha konanie o pozemkových úpravách,

e) vyhlásenie žiadateľa, že poľnohospodárska pôda, ktorú požaduje zaradiť do opatrenia na prvé zalesnenie, bola posledné dva roky poľnohospodársky využívaná.

(4) Žiadosť o zaradenie sa zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(5) Do prvého bodového pásma sa zaradí žiadosť na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy s prevažujúcou výmerou dielu pôdneho bloku s nižším kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky.

(6) Do druhého bodového pásma sa zaradí žiadosť na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy patriacej celou výmerou alebo čiastočne do znevýhodnených oblastí podľa § 56.

(7) Do tretieho bodového pásma sa zaradí žiadosť na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy nadväzujúcej na existujúci lesný porast.

(8) Žiadosti zaradené do jednotlivých bodových pásiem sa vyberú postupne od prvého bodového pásma po tretie bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykonáva zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Zaradenie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 5 sa vykoná od najvyššieho kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po najnižší.

§ 13

(1) Žiadosť o podporu na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde34) (ďalej len „žiadosť o podporu na založenie“) predkladá žiadateľ do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(2) Prílohou k žiadosti o podporu na založenie je rozhodnutie o zmene druhu pozemku,35) ktoré žiadateľ predkladá pri prvej žiadosti o podporu na založenie, a osvedčená kópia listu vlastníctva.

(3) Prílohou k prvej žiadosti o podporu na založenie sú doklady preukazujúce oprávnenosť nákladov vynaložených na zalesnenie,36) ktoré žiadateľ predloží najneskôr do 15. novembra kalendárneho roka.

(4) Žiadosť o podporu na udržiavanie zalesneného pozemku37) (ďalej len „žiadosť o podporu na udržiavanie“) podáva žiadateľ každoročne počas piatich rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(5) Žiadosť o podporu na úhradu straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti38) (ďalej len „žiadosť o podporu na úhradu straty“) podáva žiadateľ každoročne počas 15 rokov, počnúc rokom, ktorý nasleduje po roku zalesnenia, do 15. mája kalendárneho roka spolu s identifikačným listom.

(6) Žiadateľom o podporu na udržiavanie a o podporu na úhradu straty nemôže byť subjekt podľa osobitného predpisu.39)

(7) Žiadosť o podporu na prvé zalesnenie podaná po termíne uvedenom v odseku 1 sa zamietne alebo platba sa zníži.40)

§ 14

(1) Podpora na prvé zalesnenie sa poskytne v doloženej sume, najviac v sume určenej podľa § 60, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 a 3 a

a) dodržiava výmeru zalesneného pozemku uvedenú v žiadosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) 15 rokov odo dňa podania žiadosti,

b) použije na založenie lesného porastu druh a počet lesných drevín podľa § 12 ods. 3 písm. a) na ploche uvedenej v žiadosti,

c) zabezpečí, aby v jednotlivých rokoch neklesol počet lesných drevín na zalesnenom pozemku pod 80 % pôvodne vysadených lesných drevín, pričom ich druhové zloženie musí zostať zachované,

d) zabezpečí, aby do konca vzťahu bol lesný porast zabezpečený podľa osobitného predpisu41) bez výrazného poškodenia, dostatočne sa prispôsobil podmienkam stanovišťa a mal viditeľný výškový prírastok.

(2) Ak žiadateľ súčasne obhospodaruje poľnohospodársku pôdu, musí v celom poľnohospodárskom podniku24) plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.

(3) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti vzťah zaniká a žiadateľ musí vrátiť28) platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

§ 15

(1) Platba sa zníži,16) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou zalesneného pozemku a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

(2) Ak sa zistí rozdiel medzi výmerou zalesneného pozemku, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, a skutočnou výmerou a k rozdielu došlo z dôvodu vykonania reštitúcie42) alebo z dôvodu vykonania pozemkových úprav,43) platby za príslušný kalendárny rok a za ďalšie kalendárne roky trvania platby sa znížia primerane16a) k zistenému rozdielu výmery.

(3) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 14 ods. 1 písm. c) tak, že v prvom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod

a) 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť28) 20 % poskytnutej podpory na založenie,

b) 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej podpory na založenie,

c) 60 %, žiadateľovi sa platba neposkytne alebo žiadateľ je povinný vrátiť už poskytnutú podporu na založenie.

(4) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 14 ods. 1 písm. c) tak, že v druhom až piatom roku po zalesnení počet životaschopných jedincov z vysadených drevín klesne pod

a) 80 %, žiadateľ je povinný vrátiť 20 % poskytnutej podpory na udržiavanie,

b) 70 %, žiadateľ je povinný vrátiť 40 % poskytnutej podpory na udržiavanie,

c) 60 %, žiadateľ je povinný vrátiť už poskytnutú podporu na udržiavanie.

(5) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku uvedenú v § 14 ods. 1 písm. d), žiadateľ je povinný vrátiť poskytnutú podporu na udržiavanie.

(6) Ak sa zistí, že žiadateľ nesplnil podmienku podľa § 14 ods. 1 písm. a) v šiestom až pätnástom roku trvania vzťahu, zníži sa podpora primerane16a) k zistenému rozdielu výmery. Žiadateľ je súčasne povinný vrátiť rozdiel zníženej platby na úhradu straty. Ďalej sa zníži platba za príslušný kalendárny rok a na ďalšie kalendárne roky trvania vzťahu primerane16a) k zistenému rozdielu výmery.

(7) Platba sa nezníži, ak žiadateľ preukáže, že nedodržanie výmery podľa § 14 ods. 1 písm. a) a nepožiadanie o vrátenie už poskytnutých platieb nesplnil z dôvodu vyššej moci17) alebo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.18)

Podpora pri zaradení do opatrenia lesnícko - environmentálne platby

§ 16

Opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:

a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov,

b) ochrana biotopov vybraných druhov vtákov.

§ 17

(1) Podopatrenia podľa § 16 možno realizovať na lesných pozemkoch vedených v evidencii lesných pozemkov.5)

(2) Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch

a) vo vyhlásených chránených vtáčích územiach,44) na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené štátnou ochranou prírody,

b) ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu a nie sú zaradené do piateho stupňa ochrany,

c) nezaradených medzi územia európskeho významu a vyhlásené chránené vtáčie územia.

(3) Ohrozené druhy vtákov na účely tohto nariadenia vlády sú

a) dutinové hniezdiče, a to žlna sivá, ďateľ čierny, ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, ďateľ trojprstý, muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký, ďateľ veľký, ďateľ malý a žltochvost hôrny,

b) lesné kurovité druhy, a to tetrov hlucháň a tetrov hoľniak.

(4) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú štátnou ochranou prírody vyznačené hniezdne lokality bociana čierneho, včelára lesného, haje tmavej, haje červenej, orliaka morského, hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, orla kráľovského, orla skalného, orla myšiakovitého, sokola rároha, sokola sťahovavého, výra skalného, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a kuvika kapcavého.

§ 18

(1) Žiadosť o zaradenie do opatrenia predkladá do 15. mája kalendárneho roka žiadateľ, ktorým je vlastník lesného pozemku alebo právnická osoba, ktorej členmi sú vlastníci lesných pozemkov, alebo fyzická osoba alebo právnická osoba hospodáriaca v lesoch týchto vlastníkov s písomným súhlasom jej vlastníka, ak

a) hospodári najmenej na 1 ha lesného pozemku,

b) sa zaviaže plniť podmienky opatrenia podľa § 21 a 22 počas piatich rokov; túto povinnosť môže prevziať iná osoba.18)

(2) Žiadateľom nesmie byť právnická osoba, ktorá spravuje lesné pozemky vo vlastníctve štátu.

(3) Žiadosť o zaradenie do opatrenia sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré sa začína od 1. januára roka, v ktorom bola žiadosť o zaradenie do opatrenia podaná.

(4) Prílohou k žiadosti o zaradenie do opatrenia je

a) zoznam a výmera lesných pozemkov podľa evidencie lesných pozemkov, na ktorých sa žiadateľ zaviaže plniť podmienky podľa odseku 1 písm. b),

b) grafická príloha s vyznačením lesných pozemkov podľa písmena a),

c) výpis z lesného hospodárskeho plánu9) spolu s plochovou tabuľkou týkajúci sa lesných pozemkov podľa písmena a),

d) vyhlásenie o tom, že žiadateľ bude plniť podmienky podľa § 21 a 22,

e) potvrdenie obvodného lesného úradu, že lesné pozemky, s ktorými žiadateľ vstupuje do vzťahu podľa odseku 1 písm. a), obhospodaruje; potvrdenie nesmie byť staršie ako tri mesiace.

(5) Ak ide o lesné pozemky podľa § 17, na ktorých žiadateľ hospodári podľa schváleného lesného hospodárskeho plánu,45) žiadosť o platbu podáva každoročne do 15. mája. Prílohami k žiadosti o platbu sú prílohy podľa odseku 4 písm. a) až d) a výpis z evidencie lesných pozemkov vedenej príslušným obvodným lesným úradom nie starší ako tri mesiace; platbu je možné poskytnúť len na lesné pozemky obhospodarované v danom roku podľa lesného hospodárskeho plánu.

(6) Prvú žiadosť o platbu podľa odseku 5 podáva žiadateľ spolu so žiadosťou podľa odseku 1 a s identifikačným listom.

(7) Ak žiadateľ nepredloží chýbajúce doklady do 30 dní od výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti, žiadosť nebude posudzovaná.

(8) Žiadateľ musí podať žiadosť o platbu aj v prípade, ak sa podľa lesného hospodárskeho plánu nemá v danom roku vykonávať žiadna hospodárska činnosť.

(9) Prílohou k žiadosti o platbu je výkaz z evidencie,45a) ktorý žiadateľ predkladá každoročne, najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku po podaní žiadosti o platbu.

(10) Nepredložením žiadosti o lesnícko-environmentálnu platbu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)

§ 19

(1) Žiadosť podaná podľa § 18 ods. 1 sa zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(2) Prvé bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie na lesných pozemkoch podľa § 17 ods. 2 písm. a) a na podopatrenie podľa § 17 ods. 4.

(3) Druhé bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie na lesných pozemkoch podľa § 17 ods. 2 písm. b).

(4) Tretie bodové pásmo tvoria žiadosti na podopatrenie na lesných pozemkoch podľa § 17 ods. 2 písm. c).

(5) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po tretie bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti.

§ 20

(1) Platba sa poskytne žiadateľovi,

a) ak splní podmienky podľa § 21 ods. 1 a § 22,

b) ak absolvuje predpísaný školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu podmienok podľa § 18 ods. 1 písm. b) do konca druhého roka, v ktorom mu bola poskytnutá platba,

c) len na lesné pozemky, ktoré sú obhospodarované podľa lesného hospodárskeho plánu v roku podania žiadosti o platbu.

(2) Ak žiadateľ súčasne vykonáva poľnohospodársku činnosť3a) musí plniť podmienky podľa § 1a ods. 1.

a) plniť dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky12) a požiadavky na hospodárenie podľa osobitného predpisu,13)

b) dodržiavať požiadavky na používanie hnojív, vedenie a uchovávanie evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,14)

c) dodržiavať požiadavky na používanie prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu.15)

(3) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z opatrenia; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.

§ 21

Žiadateľ o poskytovanie podpory na zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov musí spĺňať tieto podmienky:

a) ponechať pri obnovnej ťažbe lesných porastov najmenej päť živých stojacich stromov na 1 ha, ktorých objem dosahuje priemerný objem konkrétnej dreviny v obnovovanej jednotke priestorového rozdelenia lesa uvedenej v lesnom hospodárskom pláne,

b) realizovať pri obnove lesného porastu len maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu najviac do 1,5 ha, prípadne hospodársky spôsob výberkový alebo účelový,

c) ponechať najmenej 10 m3 drevnej hmoty/ha ako mŕtve drevo,

d) zvýšiť alebo udržať podiel prirodzenej obnovy drevín zo semena na najmenej 50 %,

e) nepoškodzovať a neodstraňovať hniezdne a dutinové stromy vyznačené štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch; ponechať časť prípravných drevín, a to topoľ osiku, rod breza, vŕbu rakytu a jarabinu vtáčiu, na dožitie a neodstraňovať ich v rámci výchovnej ťažby, ak ich zastúpenie nepresiahne 20 %,

f) vylúčiť na lesných pozemkoch používanie prípravkov na ochranu rastlín,46)

g) používať biologicky odbúrateľný olej,

h) vylúčiť na území zaradenom do súvislej európskej sústavy chránených území ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov v čase od 1. marca do 31. júla v hniezdnych lokalitách ohrozených druhov dutinových hniezdičov a lesných kurovitých druhov identifikovaných štátnou ochranou prírody na lesných pozemkoch.

§ 22

Žiadateľ o poskytovanie podpory na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov musí spĺňať tieto podmienky:

a) nezasahovať do vegetačného krytu a pôdneho krytu počas celého roka v okruhu s polomerom 50 m od vyznačeného hniezdneho stromu; vnútorná časť ochrannej zóny je 0,785 ha,

b) vylúčiť v čase rozmnožovania od 16. februára do 31. augusta podľa vybraného druhu vtákov hospodársku činnosť, a to ťažbu dreva, dopravu dreva a pohyb mechanizmov, v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho stromu vo všetkých jednotkách priestorového rozdelenia lesa zasiahnutých týmto polomerom; vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha,

c) používať v čase mimo rozmnožovania od 1. septembra do 15. februára podľa vybraného druhu vtákov pri obnove lesných porastov účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob a maloplošnú formu podrastového hospodárskeho spôsobu v okruhu s polomerom od 50 m do 300 m od vyznačeného hniezdneho stromu; vonkajšia časť ochrannej zóny je 27,475 ha,

d) dodržiavať vo vonkajšej časti ochrannej zóny podmienky podľa § 21 ods. 1 písm. a) až g).

§ 23

Platby sa znížia27) za príslušný kalendárny rok o 20 %, ak sa zistí, že žiadateľ nedodržal podmienky podľa § 21 písm. c), f) a g) a niektorú z podmienok v závislosti od druhu vykonávanej ťažby podľa § 21 písm. a), b), d), e) a h) a § 22 písm. b) a c).

§ 24

(1) Ak sa zistí, že žiadateľ nedodržal podmienku podľa § 22 písm. a), platby za príslušný kalendárny rok a za nasledujúce kalendárne roky sa neposkytnú a žiadateľ je povinný vrátiť28) už poskytnuté platby.

(2) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky podľa § 21 a § 22 neboli splnené z dôvodu vyššej moci,17) platby sa neznížia a žiadateľ nemusí vrátiť už poskytnuté platby.

Podpora pri zaradení do opatrenia životné podmienky zvierat

§ 25

(1) Podpora sa poskytuje na podopatrenia zlepšenia životných podmienok v chove

a) hydiny,

b) hovädzieho dobytka,

1. zlepšenie prirodzeného správania zvierat

1.1 voľným chovom ustajnených dojníc,

1.2 maštaľným výkrmom dobytka,

2. zlepšenie prirodzeného materského správania dojníc,

c) ošípaných,

d) oviec.

(2) Podopatrenie podľa odseku 1 písm. b) bodu 1.1 nemožno kombinovať na tých istých zvieratách s podopatrením podľa odseku 1 písm. b) bodu 2.

(3) Žiadosť o zaradenie do opatrenia (ďalej len „žiadosť“) môže do 30. júna kalendárneho roka podať žiadateľ,19) ktorý

a) chová vybrané druhy hospodárskych zvierat podľa § 25 ods. 1,

b) sa zaviaže chovať vybrané druhy hospodárskych zvierat v prepočte na počet dobytčích jednotiek a plniť podmienky podopatrení počas piatich rokov okrem prípadov vyššej moci.17)

(4) Prílohou k žiadosti je

a) počet dobytčích jednotiek47) každého druhu hospodárskych zvierat, s ktorými vstupuje žiadateľ do vzťahu; pre brojlery kurčiat platí koeficient 0,003 DJ.

b) kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat pri druhoch zvierat, pri ktorých je povinná identifikácia a registrácia zvierat.48)

§ 26

(1) Žiadosť podaná žiadateľom na podopatrenie podľa § 25 ods. 1 sa zaradí do príslušného bodového pásma:

a) prvé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove ošípaných od 25 do 100 dobytčích jednotiek,

b) druhé bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. ošípaných v počte 100 a viac dobytčích jednotiek,

2. hydiny v počte 180 a viac dobytčích jednotiek,

c) tretie bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. ošípaných do 25 dobytčích jednotiek,

2. hydiny do 180 dobytčích jednotiek,

3. hovädzieho dobytka od 10 do 100 dobytčích jednotiek,

d) štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. hovädzieho dobytka v počte 100 a viac dobytčích jednotiek,

2. oviec od 15 do 75 dobytčích jednotiek,

e) piate bodové pásmo tvoria žiadosti v chove

1. hovädzieho dobytka do 10 dobytčích jednotiek,

2. oviec v počte 75 a viac dobytčích jednotiek,

f) šieste bodové pásmo tvoria žiadosti v chove oviec do 15 dobytčích jednotiek.

(2) Pri splnení podmienok na zaradenie do viacerých bodových pásiem sa žiadosť zaradí do pásma s najvyššou prioritou, pričom prvé bodové pásmo má najvyššiu prioritu a šieste bodové pásmo má najnižšiu prioritu.

(3) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po šieste bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.

(4) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odseku 2, predloží vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienky opatrenia podľa osobitného predpisu49) a dodržiava ustanovenia zákona.49a)

§ 27

(1) Žiadosť o platbu môže podať žiadateľ, ktorý

a) má zaradenú žiadosť do opatrenia životné podmienky zvierat,

b) vykonáva poľnohospodársku činnosť.11)

(2) Podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý

a) vyhlási, že bude dodržiavať povinnosti podľa § 25 ods. 3 písm. b),

b) má evidované zvieratá podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d) v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat,

c) absolvuje sám alebo zabezpečí najneskôr do konca druhého roka vzťahu vyškolenie zamestnanca, ktorý absolvuje akreditovaný školiaci kurz týkajúci sa životných podmienok zvierat, a zároveň vyškolenie zamestnancov ku zvieratám zaradeným do podopatrenia podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 2 a písm. c) a d).

(3) Žiadateľ predkladá žiadosť o podporu do 15. mája kalendárneho roka každoročne počas trvania povinností podľa odseku 2 spolu s identifikačným listom.

(4) Žiadosť o platbu obsahuje

a) počet dobytčích jednotiek47) vymedzených podľa § 25 ods. 1, na ktoré sa požaduje platba,

b) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. a), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. b) a d); zoznam zvierat obsahuje čísla ušných značiek zvierat zaradených do chovu podľa § 25 ods. 1 písm. b) a d) a identifikáciu individuálneho registra,

c) overenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d),

d) vyhlásenie podľa § 25 ods. 3 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri podávaní prvej žiadosti o podporu.

(5) Zviera uvedené v zozname podľa odseku 4 písm. b) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré je evidované podľa odseku 2 písm. b), najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení žiadateľ zasiela do piatich pracovných dní odo dňa náhrady; oznámenie o nahradení obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa, číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa a dátum náhrady.

(6) Žiadateľ podáva žiadosť o platbu podľa odseku 4 každoročne počas trvania vzťahu na obdobie, ktoré plynie od 1. mája roku predloženia žiadosti o platbu do 30. apríla nasledujúceho roka. Platbu je možné poskytnúť najviac na počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia.

(7) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadosti vzťah zaniká a žiadateľ musí vrátiť28) platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

(8) Žiadateľ, ktorý absolvoval školiaci kurz podľa odseku 2 písm. c), predloží potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu do piatich pracovných dní odo dňa jeho vystavenia.

(9) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z opatrenia životné podmienky zvierat; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.

§ 28

(1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri výkrme kurčiat zabezpečí

a) naskladnenie chovného priestoru zvieratami do 24 hodín jednorazovo,

b) hlbokú podstielku vysokú najmenej 10 cm na začiatku turnusu,

c) hlásenie o naskladnení a vyskladnení chovných priestorov za každý turnus,

d) dvakrát denne kontrolu chovného priestoru a hydiny s vyplnením halovej karty po ukončení kontroly podľa halovej karty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, a uchovanie tejto evidencie počas vzťahu a následné tri roky po jeho skončení,

e) zaťaženie podlahovej plochy do 30 kg živej hmotnosti na m2 chovného priestoru,

f) kŕmne zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz, a sprístupnenie krmiva počas celého dňa,

g) sprístupnenie vody počas celého dňa a napájacie zariadenie, ktoré umožní prístup pre najmenej 70 % zvierat naraz, alebo kvapkové napájacie zariadenie,

h) dĺžku výkrmu najmenej 40 dní od naskladnenia chovného priestoru,

i) teplotu vzduchu v hale nie vyššiu viac ako o 2 °C od teploty vzduchu vo vonkajšom prostredí, ak je od 1. mája do 31. augusta teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí vyššia ako 30 °C.

(2) Hlásenie o naskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum naskladnenia, počet naskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela do piatich pracovných dní odo dňa naskladnenia.

(3) Hlásenie o vyskladnení chovného priestoru podľa odseku 1 písm. c) obsahuje dátum vyskladnenia, počet vyskladnených kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek, počet uhynutých kurčiat v kusoch a v počte dobytčích jednotiek. Hlásenie sa zasiela do piatich pracovných dní odo dňa vyskladnenia.

§ 29

(1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 1.1 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a) minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca podľa prílohy č. 2,

b) zvieratám počas celého dňa nepretržitý prístup ku krmivu a čistej vode,

c) vytvorenie optimálnych skupín dojníc v laktácii v počte do 40 kusov na základe štádia laktácie, telesnej hmotnosti a veku,

d) voľný chov dojníc s výbehom mimo ustajňovacieho priestoru alebo pastevný spôsob chovu dojníc,

e) voľný pohyb zvierat.

(2) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 1.2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri maštaľnom výkrme býkov, volov vo veku od 6 do 24 mesiacov zabezpečí

a) minimálne rozmery plochy ležiska, minimálnu dĺžku kŕmneho miesta alebo minimálne rozmery na plochu a kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení výkrmového dobytka podľa prílohy č. 3,

b) vytvorenie optimálnej skupiny ustajnených býkov a volov v počte do 15 kusov na základe fyziologického štádia, telesnej hmotnosti a veku,

c) pevný výbeh,

d) voľný pohyb zvierat.

(3) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak zabezpečí

a) najmenej dvakrát denne umytie a očistenie vemena dojčiacich kráv a dodájanie kráv v čase nadprodukcie mlieka,

b) odchovanie najmenej troch jalovičiek v troch trojmesačných cykloch od jednej kravy za laktáciu, pričom prvé prikladanie viacerých jalovičiek pod kravu v jednom cykle musí byť zabezpečené v rozsahu 24 hodín,

c) prístup jalovičiek k jednej krave počas dvoch mesiacov permanentne a v treťom mesiaci obmedzenie prístupu jalovičiek ku krave na dvakrát denne s prikrmovaním kvalitným jadrovým krmivom a senom,

d) denné vedenie evidencie dojčiacich kráv podľa prílohy č. 4 a uchovanie tejto evidencie počas trvania vzťahu a následné tri roky po skončení vzťahu,

e) potrebné ošetrenie jalovičiek a kráv.

(4) Žiadateľ poberajúci platbu podľa § 25 ods. 1 písm. b) bodu 2 zabezpečí na činnosti podľa odseku 3 zamestnanca, pričom na každých 20 kusov kráv s teľatami zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 30

(1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove prasníc v kategórii rodiace a dojčiace prasnice zabezpečí

a) naskladnenie prasníc do pôrodnice najmenej sedem dní pred plánovaným termínom pôrodu,

b) čistotu koterca a prasnice,

c) pomoc pri prasení,

d) zvýšené nároky na teplotu v priestore pre ciciaky,

e) ak je potrebné prikladanie ciciakov k ceckom, ukladanie ciciakov do chovného priestoru,

f) vytváranie návyku u ciciakov prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g) aby nedošlo k vyštikávaniu očných zubov po siedmom dni veku ciciakov okrem prípadov, ak dochádza k poraneniu ceckov prasnice,

h) kontrolu zdravotného stavu prasnice a ciciakov,

i) odstav ciciakov v priemere najmenej 32 dní od narodenia,

j) denné vedenie evidencie v chove ošípaných podľa prílohy č. 5.

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 50 kusov prasníc s ciciakmi zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 31

(1) Podporu podľa § 25 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť žiadateľovi, ak pri chove oviec starších ako jeden rok zabezpečí

a) optimálne skupiny ustajnených

1. gravidných a rodiacich bahníc do 110 kusov,

2. dojčiacich bahníc s jahňatami do veku troch týždňov do 22 kusov,

3. bahníc s jahňatami od troch týždňov do odstavu do 44 kusov podľa telesnej hmotnosti, veku a plemena,

b) včasné naskladnenie oviec do pôrodnice,

c) čistotu koterca a oviec,

d) pomoc pri pôrode a ošetrovanie jahniat a oviec,

e) učenie jahniat piť prikladaním k ceckom ihneď po narodení,

f) učenie jahniat prijímať krmivo a piť vodu od piateho dňa,

g) sledovanie zdravotného stavu bahníc a jahniat,

h) denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami podľa prílohy č. 6, uchovanie tejto evidencie počas trvania vzťahu a následné tri roky po skončení vzťahu.

(2) Žiadateľ zabezpečí na činnosti podľa odseku 1 zamestnanca, pričom na každých 140 kusov bahníc zabezpečí jedného zamestnanca.

§ 32

(1) Ak počas trvania vzťahu dôjde k prevodu podniku18) a predmetom prevodu sú aj práva a povinnosti zo vzťahu, zmluva o prevode podniku musí obsahovať

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) obdobie, na ktoré sa prevádza povinnosť zo vzťahu,

c) počet dobytčích jednotiek, ktoré sú predmetom prevodu,

d) úradne osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,

e) dátum podpisu.

(2) Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti, platba sa neposkytne.

(3) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú originál zmluvy o prevode podniku podľa odseku 1 do 15 dní od jej podpisu.

(4) Ak sa prevod podniku uskutoční v piatom roku vzťahu bez prevodu povinností zo vzťahu, žiadateľ nemusí poskytnutú platbu vrátiť, ak ukončil poľnohospodársku činnosť.

(5) Povinnosti zo vzťahu nemožno meniť.50)

§ 33

(1) Ak sa pri kontrole žiadosti o podporu podľa § 28 alebo § 30 zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o podporu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platba sa zníži o

a) percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b) dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c) 100 %, ak sa zistí rozdiel nad 20 %.

(2) Ak sa pri kontrole žiadosti o podporu podľa § 29 alebo § 31 zistí rozdiel medzi počtom zvierat uvedených v žiadosti o podporu a skutočným stavom, platba sa zníži podľa osobitného predpisu.51)

(3) Zvieratá, pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,48) sa pri kontrole žiadosti o podporu považujú za nezistené.

(4) Platba sa zníži za príslušný rok o 20 % za nedodržanie každej z podmienok uvedených v

a) § 27 ods. 2 písm. c),

b) § 28 ods. 1 písm. a), b), d), f) až i),

c) § 29 ods. 1 písm. b) až e), ods. 2 písm. b) až c), ods. 3 písm. a), c) a e),

d) § 30 ods. 1 písm. b) a d),

e) § 31 ods. 1 písm. b) a c).

(5) Ak došlo v prvom až štvrtom roku vzťahu k prevodu podniku a predmetom prevodu sú aj práva a povinnosti zo vzťahu a nadobúdateľ v niektorom z nasledujúcich rokov trvania vzťahu po prevode podniku nepredloží žiadosť o platbu v termíne na predkladanie žiadosti, nadobúdateľ musí vrátiť28) aj platby poskytnuté prevodcovi.

(6) Ak žiadateľ počas vzťahu nedodrží počet dobytčích jednotiek zaradených do opatrenia, zníži sa platba na nasledujúci rok na počet určených zvierat52) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ musí vrátiť28) platby poskytnuté za predchádzajúce roky okrem prípadu podľa osobitného predpisu.53)

(7) Ak žiadateľ preukáže, že podmienky vzťahu neboli splnené z dôvodu vyššej moci,17) už poskytnuté platby nevracia.

§ 34

Podpora na príslušné podopatrenie sa žiadateľovi neposkytne, ak nedodržal podmienku uvedenú v

a) § 28 ods. 1 písm. c) alebo e),

b) § 29 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) alebo d), ods. 3 písm. b) alebo d) alebo ods. 4,

c) § 30 ods. 1 písm. a), c), e) až j) alebo ods. 2,

d) § 31 ods. 1 písm. a), d) až h) alebo ods. 2.

Podpora pri zaradení do agroenvironmentálneho opatrenia

§ 35

Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:

a) základnú podporu na

1. ornej pôde,

2. trvalých trávnych porastoch,

b) integrovanú produkciu

1. vo vinohradníctve,

2. v ovocinárstve,

3. v zeleninárstve,

c) ekologické poľnohospodárstvo

1. na ornej pôde,

2. pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

3. v ovocných sadoch,

4. vo vinohradoch,

5. na trvalých trávnych porastoch,

d) ochranu proti erózii

1. na ornej pôde stabilizačným osevným postupom,

2. na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou,

3. vo vinohradoch,

4. v ovocných sadoch,

e) zatrávňovanie ornej pôdy,

f) ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,

g) ochranu biotopov vybraných druhov vtákov,

h) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

§ 36

(1) Podopatrenia podľa § 35 písm. a) až g) možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.23)

(2) Integrovanú produkciu vo vinohradoch, ovocných sadoch a na ornej pôde pri pestovaní zeleniny možno vykonávať na výmere najmenej 0,5 ha.

(3) Ochranu proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3 a viac, a to dodržaním stabilizačného osevného postupu alebo vytvorením prijateľnej veľkosti pozemkov na parcele väčšej ako 30 ha.

(4) Ochranu proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3 a viac.

(5) Zatrávňovanie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach54) alebo v znevýhodnených oblastiach alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7.

(6) Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako

a) teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,

b) mezofilné trvalé trávne porasty,

c) horské lúky na kosenie,

d) vlhkomilné porasty nižších polôh,

e) nížinné aluviálne lúky,

f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

g) vysokohorské trávne porasty.

(7) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území44) vyhlásenom na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov vtákov

a) haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý,

b) drop fúzatý,

c) chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna.

(8) Podopatrenie podľa § 35 písm. d) bodu 1 alebo 2 je povinne kombinovateľné s podopatrením podľa § 35 písm. g) na ornej pôde alebo podľa § 35 písm. c) na ornej pôde, alebo podľa § 35 písm. a) na ornej pôde. Podopatrenie podľa § 35 písm. g) je možné kombinovať podľa prílohy č. 7 len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.

(9) Podopatrenie podľa § 35 písm. h) možno vykonávať pri týchto plemenách jednotlivých druhov hospodárskych zvierat:

a) hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok,

b) ovce – valaška pôvodná,

c) kozy – biela krátkosrstá koza,

d) kone – slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab a Norik muránskeho typu,

e) hydina

1. sliepky – Oravka, Plymutka, Rodajlenka, Hampshirka, Vlaška a Sussexka,

2. husi – slovenská biela hus a suchovská hus,

(10) Jednotlivé podopatrenia podľa § 35 písm. a) až e) možno vykonávať len na celej užívanej ploche dielu jedného druhu pozemku a kombinovať na tej istej ploche podľa prílohy č. 7.

§ 37

(1) Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia (ďalej len „žiadosť o opatrenie“) môže podať žiadateľ,19) ktorý sa zaviaže plniť podmienky počas piatich rokov a zároveň

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť11) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy alebo najmenej 0,5 ha pre integrovanú produkciu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 36 ods. 1 až 7, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo

b) chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa § 36 ods. 9.

(2) Žiadosť o zaradenie do podopatrenia sa predkladá spolu s identifikačným listom

a) ako súčasť jednotnej žiadosti,25) ak ide o žiadateľa o podopatrenia podľa § 35 písm. a) až g),

b) samostatnou žiadosťou, ak ide o žiadateľa o podopatrenia podľa § 35 písm. h).

(3) Žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa odseku 2 písm. a) sa podáva na obdobie piatich kalendárnych rokov a podľa odseku 2 písm. b) na obdobie piatich rokov, ktoré plynie od 1. mája roku predloženia žiadosti o zaradenie do 30. apríla nasledujúceho roka. Žiadosti sa predkladajú v termíne podľa osobitného predpisu.55)

(4) Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o podopatrenia podľa § 35 písm. a) až g), je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do podopatrenia, a označenie plochy, na ktorej sa hospodári v konverzii56) s uvedením roku jej trvania, ak ide o žiadosť podľa § 35 písm. c),

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne povinnosti podľa osobitných predpisov,57)

d) potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenia podľa § 35 písm. b) bodov 1 a 2, ktorý vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

e) rozhodnutie o registrácii,58) ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenie podľa § 35 písm. c),

f) vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

g) prehľad o zaťažení dobytčej jednotky podľa druhu chovaných zvierat.

(5) Prílohou k žiadosti o zaradenie do podopatrenia podľa § 35 písm. h) je

a) počet dobytčích jednotiek47) vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,

b) potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie59) o zápise zvierat do plemennej knihy60) alebo do plemenárskej evidencie,61)

c) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 36 ods. 9 písm. e), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje agroenvironmentálna platba, ak ide o žiadosť o podopatrenia podľa § 36 ods. 9 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra alebo životné číslo koňa, ak ide o žiadosť o podopatrenie podľa § 36 ods. 9 písm. d),

d) osvedčená kópia dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť o podopatrenia podľa § 36 ods. 9 písm. a) až c),

e) vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne povinnosti podľa osobitných predpisov,57)

f) vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

(6) Žiadosť o transformáciu62) a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné obdobie môže predložiť žiadateľ, ktorý najneskôr v poslednom roku trvania vzťahu vykonáva agroenvironmentálne povinnosti podľa osobitného predpisu57) (ďalej len „žiadateľ o transformáciu“), v termíne podľa osobitného predpisu55) ako súčasť jednotnej žiadosti. Žiadateľ o transformáciu je povinný dodržiavať podmienky ustanovené v odseku 1.

(7) Žiadosť podľa odseku 6 obsahuje prílohy podľa odseku 4 písm. a), b), d), e) a f), ak sa transformácia dotýka plôch, alebo prílohy podľa odseku 5 písm. a) a b), ak sa transformácia dotýka zvierat.

(8) Ak ide o transformáciu na ekologické poľnohospodárstvo a žiadateľ vykonáva agroenvironmentálne povinnosti podľa osobitného predpisu,57) rozhodnutie o registrácii podľa odseku 4 písm. e) sa neprikladá k žiadosti podľa odseku 6.

(9) Podmienky uvedené v § 35, 36 a 38 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia; transformáciu možno povoliť,63) ak nový vzťah zvýši kvalitu životného prostredia podľa prílohy č. 8. Po povolení transformácie sa pôvodný vzťah ukončí k 31. decembru. Počet zvierat z pôvodného vzťahu sa môže zvýšiť. Transformácia sa umožní aj na plochy, na ktorých neboli vykonávané agroenvironmentálne povinnosti podľa odseku 6, ak sú tieto plochy súvisle obhospodarované ako jeden druh pozemku v jednom diele pôdneho bloku.

(10) Žiadosť podľa odseku 6 sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť o transformáciu podaná na podopatrenia podľa § 35 písm. a) až g), a na obdobie piatich rokov, ktoré plynie od 1. mája do 30. apríla pre podopatrenie podľa § 35 písm. h).

(11) Počas obdobia uvedeného v odsekoch 3 a 10 žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o agroenvironmentálnu platbu. Prílohou k žiadosti o agroenvironmentálnu platbu sú prílohy podľa odseku 4 písm. a) až e) a g), ak ide o žiadosť o agroenvironmentálnu platbu podľa § 35 písm. a) až g), alebo prílohy podľa odseku 5 písm. a) až e), ak ide o žiadosť o agroenvironmentálnu platbu podľa § 35 písm. h).

(12) Nepredložením žiadosti o agroenvironmentálnu platbu v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ musí vrátiť platby28) poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)

(13) Za posledný rok konverzie sa považuje kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.

(14) Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa odseku 5 písm. c) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré spĺňa podmienky na poskytovanie agroenvironmentálnej platby, najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení sa zašle do piatich pracovných dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa alebo životné číslo koňa a dátum náhrady.

§ 38

(1) Žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. a) až g) sa zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(2) Do prvého bodového pásma sa zaradí žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. f) a g).

(3) Do druhého bodového pásma sa zaradí žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. c).

(4) Do tretieho bodového pásma sa zaradí žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. b).

(5) Do štvrtého bodového pásma sa zaradí žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. d) bodov 3 a 4 a písm. e).

(6) Do piateho bodového pásma sa zaradí žiadosť o podopatrenie podľa § 35 písm. a).

(7) Žiadosti o podopatrenie podľa § 35 písm. d) bodov 1 a 2 sa zaradia do bodového pásma podľa podopatrenia, s ktorým sú povinne kombinovateľné podľa § 36 ods. 8.

(8) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po piate bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Prekrývanie plôch v rámci jednotlivých podopatrení sa nezohľadňuje.

(9) Žiadosti podľa § 35 písm. h) sa vyberú vzostupne od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.

(10) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odsekov 8 a 9, predloží vyhlásenie o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu.64)

§ 39

(1) Žiadateľovi možno agroenvironmentálnu platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do opatrenia podľa § 35 a ak

a) absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu opatrenia do konca druhého roka, v ktorom povinnosti začal plniť,

b) dodržiava určené zaťaženie najviac 1,6 dobytčej jednotky47) na 1 ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1 ha trvalých trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom vzťahu; výnimka pre minimálne zaťaženie je povolená pre oblasti, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy pre ochranu životného prostredia; podmienka sa nevzťahuje na chovy ohrozených druhov zvierat,

c) dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov uvedené v prílohe č. 9,

d) nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do vzťahu,

e) vedie záznamy na monitorovanie a hodnotenie,65) ktoré na požiadanie predkladá v požadovanej štruktúre.

(2) Žiadateľa možno vyradiť z agroenvironmentálneho opatrenia, ak o to požiada; povinnosť žiadateľa vrátiť poskytnutú agroenvironmentálnu platbu tým nie je dotknutá.

(3) Žiadateľ, ktorý absolvoval školiaci kurz podľa odseku 1 písm. a), predloží potvrdenie o absolvovaní školiaceho kurzu do piatich pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia.

§ 40

(1) Ak žiadateľ počas trvania vzťahu nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, zníži sa platba na nasledujúci rok na určenú plochu66) alebo počet určených zvierat67) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ vráti28) poskytnuté agroenvironmentálne platby za predchádzajúce roky okrem prípadu podľa osobitného predpisu68) alebo prípadu, ak rozsah nedodržania výmery počas trvania vzťahu neprevýši každoročne 3 % výmery, ale nie viac ako 2 hektáre.

(2) Ak počas trvania vzťahu počas piateho roku dôjde k prevodu podniku bez prevodu práv a povinností zo vzťahu, žiadateľ nemusí poskytnutú podporu vrátiť podľa osobitného predpisu.69)

(3) Ak dôjde k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek podľa odseku 1 z dôvodu vyššej moci,17) vykonania reštitúcie42) alebo vykonania pozemkových úprav,43) vrátenie agroenvironmentálnej platby sa nevyžaduje. Pri znížení priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku pod minimálne percento podľa § 36 ods. 3 až 5 sa vrátenie agroenvironmentálnej platby za príslušné diely pôdneho bloku nevyžaduje.

(4) Ak dôjde k nesplneniu podmienok záväzku v dôsledku ukončenia poľnohospodárskej činnosti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby bez likvidácie, ktorá je žiadateľom o poskytnutie agroenvironmentálnej platby, vrátenie platby sa nevyžaduje, ak sa právny nástupca písomne zaviaže pokračovať v plnení podmienok záväzku v plnom rozsahu na celej ploche zaradenej do záväzku.

(5) Ak počas trvania vzťahu dôjde k prevodu podniku18) a predmetom prevodu sú aj práva a povinnosti zo vzťahu, zmluva o prevode podniku musí obsahovať

a) identifikačné údaje zmluvných strán,

b) zoznam kultúrnych dielov a počet dobytčích jednotiek vzťahujúcich sa na vzťah, ktoré sú predmetom prevodu,

c) obdobie, na ktoré sa prevádza vzťah,

d) osvedčený podpis fyzickej osoby konajúcej za prevodcu a nadobúdateľa,

e) dátum podpisu.

(6) Ak dôjde k prevodu podniku po podaní žiadosti, platba sa neposkytne.

(7) Prevodca a nadobúdateľ predkladajú originál zmluvy o prevode podniku podľa odseku 5 do 15 dní od jej podpisu. Prevod sa uzná, ak je vykonaný najneskôr do termínu na predloženie žiadosti o platbu.

(8) Ak sa nadobúdateľ podniku písomne zaviazal plniť podmienky záväzku podľa odseku 4 a počas trvania vzťahu nedodrží výmeru, počet zvierat alebo nesplní podmienky vzťahu, platba sa zníži alebo sa vráti aj za obdobie, počas ktorého bol do opatrenia zaradený prevodca.

§ 41

(1) Ak žiadateľ počas trvania vzťahu rozšíri plochu poľnohospodárskeho podniku alebo počet dobytčích jednotiek, môže najneskôr v štvrtom roku vzťahu podať žiadosť o rozšírenie70) povinností zo vzťahu na plochu nepresahujúcu 20 % celkovej plochy už zaradenej do opatrenia a na počet zvierat nepresahujúcich 20 % z celkového počtu už zaradených do opatrenia; nový vzťah71) tým nemôže vzniknúť. Percentuálne obmedzenie rozšírenia sa nevzťahuje na podopatrenia podľa § 35 písm. f) až h).

(2) Rozšírenie vzťahu a zaradenie plochy do vzťahu podľa odseku 1 možno povoliť63) od nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje prílohy uvedené v § 37 ods. 4 a 5.

(4) Rozšírenie povinností zo vzťahu je možné aj v prípade, ak žiadateľ rozširuje plochy do nového podopatrenia, ktoré nie je zaradené v pôvodnom záväzku.

§ 42

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu na ornej pôde musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nesiať a nesadiť žiadne obilniny, olejniny, okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy; kukurica na zrno sa započítava k obilninám,

b) hnojiť dusíkatými hnojivami72) najviac v takom množstve, aby celkový obsah dusíka neprekročil 120 kg/ha obhospodarovanej ornej pôdy ročne,

c) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú zakázané pre základnú podporu podľa osobitného predpisu.46)

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre trvalé trávne porasty musí na celom pôdnom bloku alebo jeho diele počas trvania vzťahu spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka,

b) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú zakázané pre základnú podporu podľa osobitného predpisu,46)

c) zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou viac ako 0,5 ha boli kosené od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku.

§ 43

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) byť vedený vo vinohradníckom registri,73)

b) aplikovať na celej výmere vinohradov v podniku, len pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve, povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu,46)

c) aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov medi v celkovej ročnej dávke najviac 2 kg/ha vinohradu,

d) aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz,

e) každoročne vykonať najviac

1. šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín proti perenospóre a šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín proti múčnatke okrem biologických prípravkov,

2. dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín proti plesni sivej po 1. auguste okrem biologických prípravkov,

f) viesť aktualizované záznamy o skutočnostiach uvedených v písmenách c) až e) v elektronickej forme alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené,

g) zabezpečiť do konca tretieho roku po výsadbe a následne najmenej v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním,

h) zabezpečiť, aby počet koreňov viniča neklesol pod 60 % výsadby

1. životaschopných, pri vinohrade na konci tretieho roka,

2. rodiacich, pri vinohrade nad tri roky,

i) v prvých troch rokoch po výsadbe najmenej jedenkrát aplikovať zelené hnojenie vysiatím a zapravením vhodných plodín do pôdy.

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve musí počas trvania vzťahu spĺňať tieto podmienky:

a) byť vedený v registri ovocných sadov,73a)

b) aplikovať len pre integrovanú produkciu v ovocinárstve povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu,46)

c) zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných druhov v rozsahu zodpovedajúcom technológii a pestovateľskému systému ovocných druhov,

d) zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu škodcov v rozsahu podľa prílohy č. 10,

e) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 11 písm. A, pričom prvý rozbor sa musí vykonať najneskôr v treťom roku trvania vzťahu,

f) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 a rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky uvedené v prílohe č. 11 písm. B,

g) zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 12,

h) zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu podľa prílohy č. 13,

i) oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepenie, vyklčovanie, dosádzanie, zmenu počtu jedincov, najneskôr 15 dní od jej vzniku,

j) viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách c) až i) v elektronickej podobe alebo písomnej podobe podľa prílohy č. 14 a uchovávať ich najmenej 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa sledovanie uskutočnilo.

(3) Žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu zeleniny musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) aplikovať len pre integrovanú produkciu zeleniny povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu,46) na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia používať prípravky na ochranu rastlín v rámci rozsahu ich registrovaného použitia s účinnými látkami, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny, zverejňované podľa osobitného predpisu,46)

b) sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu chorôb a škodcov v rozsahu podľa prílohy č. 10,

c) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 11 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 11 písm. A,

d) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 15, odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou, najmä na chemické látky a dusičnany podľa prílohy č. 15,

e) používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalitu štandardného osiva,74) alebo certifikované sadivo zemiakov,

f) viesť aktualizované záznamy o skutočnostiach uvedených v písmenách b) až e) v elektronickej podobe alebo písomnej podobe podľa prílohy č. 14 a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

(4) Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených pre hospodárenie podľa § 35 písm. b) sú uvedené v prílohe č. 16.

(5) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu je povinný viesť evidenciu spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu.74a)

§ 44

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) byť registrovaný v registri ekologických výrobcov,75) pričom v prvom roku obdobia vzťahu musí byť žiadateľ registrovaný ku dňu podania žiadosti,

b) evidovať dokumentáciu76) a viesť záznam o vykonanej kontrole,77) pričom dohodu o výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou musí mať žiadateľ uzatvorenú do konca januára každého roka vzťahu,

c) mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby,

d) dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.78)

§ 45

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) zabezpečiť stabilizačný osevný postup tak, že

1. pestuje v osevnom postupe najmenej šesť plodín, z toho štyri hlavné plodiny, pričom podiel ozimín musí byť aspoň 30 % a podiel viacročných krmovín aspoň 10 % z výmery pestovaných plodín,

2. pestuje aspoň 10 % medziplodín z pestovaných plodín,

3. zabezpečí aspoň 70 % pokryvnosť ornej pôdy od 15. októbra do 1. marca, alebo

b) zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že

1. rozdelí v prvom roku obhospodarovanú plochu na menšie pozemky, ktoré sú oddelené aspoň desať metrov širokými stabilizujúcimi pásmi obsiatymi ďatelinotrávami, lucernotrávami alebo trávami na semeno, s výmerou najmenej 0,3 ha, pričom stabilizujúce pásy musia byť vytvorené po vrstevniciach a dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 m,

2. kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov aspoň raz ročne a pokosenú hmotu odstráni,

3. neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch počas prvých dvoch rokov trvania vzťahu, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak; žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania vzťahu bez výnimky.

§ 46

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke vinohradu od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na terasách,

b) nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu.

§ 47

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke ovocného sadu od 1. augusta do 31. mája alebo hospodáriť na terasách,

b) nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného sadu.

§ 48

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na zatrávňovanie ornej pôdy musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí79) najneskôr do 31. mája prvého roka trvania vzťahu,

b) pokosiť zatrávnenú plochu aspoň raz a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvom roku trvania vzťahu,

c) zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania vzťahu bola kosená dvakrát ročne alebo spásaná,

d) neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania vzťahu, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak; žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na podopatrenie podľa § 35 písm. c) a g) nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania vzťahu bez výnimky.

§ 49

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu a so zaťažením najviac jednej dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na jeden hektár plochy biotopu trávnych porastov, na plochách povolených na pasenie,

b) neaplikovať minerálne hnojivá a hnojovicu,

c) hnojiť organickými hnojivami len plochy uvedené v § 36 ods. 6 písm. b) a c) okrem exkrementov pasúcich sa hospodárskych zvierat najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutý v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg/ha za dva roky,

d) neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti80) neurčí inak; žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania vzťahu bez výnimky,

e) kosiť trávne porasty na plochách uvedených v § 36 ods. 6

1. písm. b) až f) najviac dvakrát ročne,

2. písm. a) a g) najviac jedenkrát ročne,

3. písm. f) ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie,

f) zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku,

g) pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,

h) košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách uvedených v § 36 ods. 6 písm. b) a g),

i) nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 36 ods. 6 písm. c), e) a f),

j) dopásať mládze hospodárskymi zvieratami po prvej kosbe na plochách uvedených v § 36 ods. 6 písm. c) a e),

k) na plochách trávnych porastov

1. nevykonávať prísev,

2. nerealizovať odvodňovacie opatrenia,

3. nemulčovať.

§ 50

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,46) ktoré sú zakázané pre chránené vtáčie územia;32) žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania vzťahu bez výnimky,

b) zabezpečiť, aby kosba a žatevné práce na pôdnych blokoch alebo na ich dieloch boli vykonávané od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku; pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia,

c) vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 36 ods. 7 písm. b) alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 36 ods. 7 písm. a) a c) vyznačených štátnou ochranou prírody na poľnohospodárskych pozemkoch,

d) zabezpečiť najmenej 70 % podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde a medziplodín pri chránenom vtáčom území vyhlásenom na účel zabezpečenia priaznivého stavu dropa fúzatého.

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať prípravky na ochranu rastlín,46) ktoré sú zakázané pre chránené vtáčie územia;32) žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania vzťahu bez výnimky,

b) nepoužívať priemyselné hnojivá,

c) kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku; pri kosbe používať výstražné zariadenia,

d) vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 36 ods. 7 písm. b) alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 36 ods. 7 písm. a) a c) vyznačených štátnou ochranou prírody na poľnohospodárskych pozemkoch,

e) zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne od 15. augusta do 30. septembra na 20 % až 50 % výmery každej plochy trvalého trávneho porastu.

§ 51

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sa musí preukázať potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie.

§ 52

(1) Agroenvironmentálne platby sa znížia27) na podopatrenie podľa § 35 za príslušný kalendárny rok o 20 % za porušenie každej z podmienok ustanovených v

a) § 39 ods. 1 písm. a),

b) § 42 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. c),

c) § 43 ods. 1 písm. e) až h) alebo ods. 2 písm. c) až e) a h) až j), alebo ods. 3 písm. b), c) a f),

d) § 44 písm. c) alebo d),

e) § 45 písm. a) alebo b),

f) § 46,

g) § 47,

h) § 48 písm. b) alebo c),

i) § 49 písm. e) až j),

j) § 50 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b), c) alebo e).

(2) Zníženia agroenvironmentálnej platby podľa odseku 1 sa sčítajú za každé podopatrenie podľa § 35 osobitne, a to až do výšky 100 % platby.

§ 53

Žiadateľovi možno neposkytnúť agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie podľa § 35 za príslušný kalendárny rok za porušenie každej z podmienok ustanovených v

a) § 39 ods. 1 písm. b) až e),

b) § 42 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo ods. 2 písm. a) alebo b),

c) § 43 ods. 1 písm. a) až d) alebo ods. 2 písm. a), b) alebo f), g), alebo ods. 3 písm. a), d) až e),

d) § 44 písm. b),

e) § 48 písm. a) alebo d),

f) § 49 písm. a) až d) alebo k),

g) § 50 ods. 1 písm. a), c) alebo d) alebo ods. 2 písm. a) alebo d),

h) § 51.

§ 54

(1) Žiadateľovi možno neposkytnúť agroenvironmentálnu platbu za podopatrenie podľa § 35 písm. c) a súčasne sa vyradí z podopatrenia na celé päťročné obdobie a už poskytnutú agroenvironmentálnu platbu musí vrátiť,28) ak sa zistí, že žiadateľ bol počas trvania vzťahu vyradený z registra ekologických výrobcov.

(2) Žiadateľa, ktorý požiadal o vyradenie z registra ekologických výrobcov, nemožno zaradiť do podopatrenia podľa § 35 písm. c) po dobu piatich rokov od vyradenia z registra ekologických výrobcov.

(3) Žiadateľovi, ktorý neabsolvuje školiaci kurz najneskôr do tretieho roka trvania vzťahu, sa neposkytne agroenvironmentálna platba a súčasne sa žiadateľ vylúči z agroenvironmentálneho opatrenia; platby poskytnuté za predchádzajúce roky trvania vzťahu je žiadateľ povinný vrátiť.

§ 55

(1) Ak sa pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na plochu podľa § 35 zistí rozdiel medzi výmerou uvedenou v žiadosti o platbu a skutočne využívanou výmerou, platba sa zníži.16)

(2) Ak sa pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na zvieratá podľa § 36 ods. 9 písm. a) až c) zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o agroenvironmentálnu platbu a skutočným stavom, platba sa zníži.51)

(3) Ak sa pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu podľa § 36 ods. 9 písm. d) a e) zistí rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedených v žiadosti o agroenvironmentálnu platbu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platba sa zníži o

a) percentá zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b) dvojnásobok percent zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c) 100 %, ak rozdiel je väčší ako 20 %.

(4) Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa § 37 ods. 5 písm. c), pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,81) sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za nezistené.

Podpora v znevýhodnených oblastiach

§ 56

(1) Do horských oblastí,82) ostatných menej priaznivých oblastí83) a oblastí so špecifickými obmedzeniami84) sa pôdne bloky21) zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou patriacou do katastrálneho územia obce.

(2) Zoznam katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí podľa odseku 1 je uvedený v prílohe č. 17.

§ 57

(1) Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať len žiadateľ,84a) ktorý

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť11) vo vlastnom mene na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov,23) pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom,

b) sa zaviaže vykonávať poľnohospodársku činnosť podľa písmena a) v znevýhodnenej oblasti najmenej počas piatich rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.

(2) Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti25) spolu s identifikačným listom.

(3) Žiadosť o vyrovnávací príspevok sa podáva do 15. mája kalendárneho roka85) každoročne počas trvania vzťahu.

(4) Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je

a) zoznam dielov pôdnych blokov86) zaradených do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy,

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) vyhlásenie podľa odseku 1 písm. b), ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.

(5) Nepredložením žiadosti o vyrovnávací príspevok v termíne na predkladanie žiadostí vzťah zaniká a žiadateľ je povinný vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.17)

§ 58

(1) Na vyrovnávací príspevok sa poskytne preddavok podľa osobitného predpisu.87) Preddavok možno poskytnúť do 70 % zo sumy vypočítanej podľa zisteného stavu po administratívnej kontrole.88)

(2) Vyrovnávací príspevok sa zníži,16) ak sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

§ 59

(1) Ak žiadateľ poruší povinnosti zo vzťahu podľa § 57 ods. 1 písm. b), je povinný vrátiť89) poskytnutý vyrovnávací príspevok.

(2) Vyrovnávací príspevok podľa odseku 1 sa nevracia, ak

a) nastal prípad vyššej moci,17)

b) fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej povinnosti prevzala iná osoba,

c) právnická osoba zanikla bez likvidácie alebo v dôsledku predaja poľnohospodárskeho podniku podľa osobitného predpisu90) a nadobúdateľ sa zaviaže prevziať povinnosti na zvyšok obdobia,

d) došlo k zrušeniu zaradenia poľnohospodárskych pozemkov do niektorej zo znevýhodnených oblastí podľa osobitného predpisu.1)

(3) O prevzatí povinností podľa odseku 2 písm. b) a c) je nadobúdateľ, na ktorého povinnosti prešli, povinný predložiť originál zmluvy o prevzatí povinností do 15 pracovných dní od jej podpisu a prevod uskutočniť najneskôr do termínu na predkladanie žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku.

(4) Ak dôjde k nepredloženiu zmluvy o prevode alebo k prevzatiu povinností po termíne podľa odseku 3, musí žiadateľ vyrovnávací príspevok poskytnutý za predchádzajúce roky vrátiť. Povinnosť vrátiť vyrovnávací príspevok sa nevzťahuje na prípady, keď došlo k uplynutiu lehoty piatich rokov podľa § 57 ods. 1 písm. b).

(5) Ak žiadateľ nedodrží podmienky podľa § 1a ods. 1 po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť poskytnutý vyrovnávací príspevok alebo jeho časť.

(6) Ak výška vyrovnávacieho príspevku je nižšia ako výška poskytnutého preddavku, žiadateľ je povinný vrátiť rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a vyrovnávacím príspevkom alebo jeho časť.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 60

(1) Výšku platieb určených v Programe rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 na jednotlivé opatrenia uverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky priebežne vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Žiadosti o poskytnutie podpôr a platieb rieši Pôdohospodárska platobná agentúra podľa osobitného predpisu.91)

(3) Zaradenie do opatrenia s viacročnými záväzkami oznámi agentúra žiadateľovi do 31. decembra roku, v ktorom bola žiadosť podaná.

§ 61

(1) Žiadosti podané podľa doterajších predpisov do 5. decembra 2008 sa považujú za žiadosti podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Do žiadosti o platbu podanej v roku 2008 možno doplniť počet dobytčích jednotiek hydiny podľa § 27 ods. 4 písm. a) do 31. decembra 2008.

(3) Ak sa platnosť lesného hospodárskeho plánu skončí počas piatich rokov trvania záväzku, požiada žiadateľ v žiadostiach o zaradenie do opatrenia podľa § 18 ods. 3 o aktualizáciu záväzku podľa platného lesného hospodárskeho plánu v termíne určenom na predkladanie žiadostí o platbu.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2014

§ 61a

Na žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podľa § 61b a na nové žiadosti o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku podané v roku 2014 sa nevzťahujú ustanovenia § 57 ods. 1 písm. b) a ods. 5.

§ 61b

(1) Ak žiadateľ zaradený do opatrenia podľa § 16 a § 35 písm. b), c), f) a g), ktorý plnil podmienky v päťročnom záväzku v rokoch 2009 až 2013, chce v záväzku pokračovať do 31. decembra 2014, podá Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014.

(2) Žiadosť o pokračovanie vykonávania opatrenia v roku 2014 je povinný žiadateľ podať do 31. marca 2014 na formulári zverejnenom na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry; na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada.

(3) Žiadosť o platbu podá žiadateľ podľa odseku 1 v termíne určenom vo výzve zverejnenej na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry a na formulári s určenými prílohami.

(4) Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný naďalej dodržiavať podmienky jednotlivých opatrení podľa tohto nariadenia vlády do 31. decembra 2014.

(5) Na žiadateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje ustanovenie § 40 ods. 1 druhá veta.

§ 62

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 18.

§ 63

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2008 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2008 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 401/2008 Z. z.,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 402/2008 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2008 Z. z.,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 350/2008 Z. z.,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 386/2008 Z. z.

§ 64

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. decembra 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Požiadavky podľa § 1a ods. 1 písm. c) a d)

OblasťPožiadavky
Životné prostredie
Minimálne požiadavky na používanie hnojív
a) Dodržiavať podmienku vedenia a uchovávania evidencie o príjme a o použití hnojív.92)
b) Dodržiavať podmienky používania hnojív.
Zdravie ľudí, zvierat a rastlín
Minimálne požiadavky na používanie prostriedkov na ochranu rastlín
a) Dodržiavať povinnosť vedenia evidencie spotreby a spôsobu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín.93)
b) Používať prípravky na ochranu rastlín registrované v Slovenskej republike.94)
c) Pri používaní jedovatých a veľmi jedovatých prípravkov na ochranu rastlín (označenie T a T+) mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s jedovatými a veľmi jedovatými prípravkami na ochranu rastlín.
d) Používať kontrolované mechanizačné prostriedky.95)

Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Vzor na vedenie záznamu v zošite žiadateľa o agroenvironmentálnu platbu

Dátum
od – do
Použité zariadenie na sledovanie
výskytu škodlivých organizmov/meno,
kto údaj zaznamenal
Druh odberu vzoriek na
analýzu/meno, kto vykonal odber
Použité zariadenia
na zistenie
meteorologických
údajov/meno, kto údaj zaznamenal
Označenie
pôdneho bloku alebo dielu
pôdneho bloku
Plodina/druh

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Minimálne rozmery plochy ležiska a celkovej plochy koterca pri voľnom ustajnení

Živá hmotnosť (kg)Plocha na (ks/m2)
Ležisko s výnimkou boxovCelkom
odod
do 5506,108
do 6506,609,20
do 750710,50
Pôrodňa1113,75

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Minimálne rozmery plochy ležiska a dĺžka kŕmneho miesta pri ustajnení na hlbokej alebo narastajúcej podstielke pre výkrmový dobytok

Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha ležiska
s výnimkou boxov

(ks/m2)
Minimálna dĺžka
kŕmneho miesta

(mm)
do 200nad 2nad 495
od 200 do 300nad 2,75nad 550
od 300 do 450nad 3,85nad 660
nad 450nad 4,95nad 770

Minimálne rozmery na plochu na kus pri celoroštovom kotercovom ustajnení výkrmového dobytka

Živá hmotnosť
(kg)
Minimálna plocha
(ks/m2)
do 200nad 1,65
do 300nad 2,20
do 450nad 2,75
nad 450nad 3,30

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Denné vedenie evidencie dojčiacich kráv

Registračné číslo farmy:

Číslo ušnej značky dojčiacej kravy:

Priemerná produkcia mlieka (kg) za poslednú laktáciu:

Číslo ušnej značky jalovičky:

1.

2.

3.

4.

Dátum odstavu:

Dátum prikladania:

Kontrola/
Dátum
Toaleta
vemena*
Prikladanie jalovičiek
ku krave na cicanie*
Dodájanie
dojčiacej kravy *
Čistenie
koterca *
Prístup jalovičiek
v treťom mesiaci
dvakrát denne*
Poznámky
(zdravotný stav
jalovičiek)
Podpis
zamestnanca
1.        
2.        

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Denné vedenie evidencie v chove ošípaných

Registračné číslo farmy:

Číslo ušnej značky matky:

Poradie vrhu:

Dátum oprasenia:

Počet narodených ciciakov:

Počet odstavených ciciakov:

Počet uhynutých ciciakov:

Dátum odstavu:

Kontrola/
Dátum
Čistenie koterca*Ošetrovanie prasnice
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie ciciakov
piť prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie ciciakov
a sledovanie zdravotného stavu*
Vyštikávanie
očných zubov*
PoznámkyPodpis
zamestnanca
1.        
2.        
3.        
4.        

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Denné vedenie evidencie v chove ustajnených dojčiacich bahníc s jahňatami

Registračné číslo farmy:

Poradové číslo koterca:

Tabuľka A

Por. čísloČíslo ušnej
značky bahnice
Dátum
obahnenia
Poradie
vrhu
Počet
narodených
jahniat
Počet
odstavených
jahniat
Počet
uhynutých
jahniat
Dátum
odstavu
1       
2       
3       
4       
...       
44       

Tabuľka B

Kontrola/
Dátum
Čistenie koterca*Ošetrovanie bahnice
a sledovanie zdravotného stavu*
Učenie jahniat piť
prikladaním k ceckom*
Ošetrovanie jahniat
a sledovanie zdravotného
stavu*
Učenie jahniat prijímať
krmivo a vodu od piateho
dňa veku*
PoznámkyPodpis
zamestnanca
1.        
2.        
3.        
4.        

* Políčka vyplňte značkou „x“, ak bola činnosť vykonaná.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Tabuľka kombinovateľnosti

Obrázok 01

Vysvetlivky:

kombinácia na tú istú plochu je vylúčená alebo nemožná. A = kombinácia na tú istú plochu je možná.

Pre podopatrenie Zatrávňovanie ornej pôdy je kombinácia možná so Základnou podporou (TTP) alebo Ekologickým poľnohospodárstvom (TTP), alebo Ochranou biotopov vtákov (TTP) tým spôsobom, že na zatrávnenej pôde bude realizované príslušné manažovanie trávnych porastov (s výnimkou pastvy v prvom roku).

pri kombinácii Ekologického poľnohospodárstva (TTP) a Ochrany biotopov TTP alebo Ekologického poľnohospodárstva a Ochrany biotopov vtákov (TTP), alebo Ekologického poľnohospodárstva (orná pôda) a Ochrany biotopov vtákov (orná pôda) sa poskytne stanovená platba z kumulácie týchto podopatrení.

V kombinačnej tabuľke nie je uvádzané podopatrenie Ohrozené chovy, pretože ide o samostatné podopatrenie s platbou na VDJ.

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Možné transformácie agroenvironmentálnych podopatrení z Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 – 2006 do agroenvironmentálnych podopatrení
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013

Programovacie obdobie 2004 – 2006• Programovacie obdobie 2007 – 2013
Základná schéma – orná pôda• Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Integrovaná produkcia (zelenina)
• Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Základná schéma – trvalé trávne porasty (TTP)• Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Základná schéma – ovocné sady a vinicex)• Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii na ornej pôde• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Ochrana proti erózii vo vinohradoch• Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii v ovocných sadoch• Ochrana proti erózii v ovocných sadoch
• Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
Zatrávňovanie ornej pôdy• Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
• Ochrana biotopov prírodných a poloprírodných TTP (ak je uznaný za daný typ biotopu)
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov• Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Nelesná drevinová vegetáciax • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Ochrana vodných a mokraďových biotopovx • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat• Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
(žiadateľ môže vstúpiť do všetkých kombinovateľných plošných záväzkov)
Ekologické poľnohospodárstvo• Ekologické poľnohospodárstvo
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo + Ochrana biotopov vtákov

x) Podopatrenia sa v programovacom období 2007 – 2013 nerealizujú.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Podmienky ochrany pôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

1. Obdobie nevhodné na hnojenie

a) Používanie hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch je zakázané v období od 15. novembra do 31. januára alebo ak

b) je pôda zamokrená súvislou vrstvou, zamrznutá do hĺbky 8 cm alebo pokrytá vrstvou snehu nad päť centimetrov.

2. Používanie hnojív s obsahom dusíka v blízkosti vodných zdrojov

a) Hnojivá s obsahom dusíka sa neaplikujú na pozemkoch susediacich s vodárenskými zdrojmi povrchových vôd a vodárenskými zdrojmi podzemných vôd.

b) Pri používaní hnojív, hospodárskych hnojív na poľnohospodárskych pôdach nesmie prísť k ich priamemu prieniku alebo k splaveniu do povrchových vôd alebo na vedľajšie pozemky.

3. Používanie hnojív s obsahom dusíka na ornej pôde

a) Tuhé hospodárske a organické hnojivá musia byť zapracované do 48 hodín po ich aplikácii.

b) Pri používaní hnojovice alebo močovky na povrchu ornej pôdy sa musí zabrániť úniku amoniaku jej priamou aplikáciou alebo následným zapracovaním do pôdy najneskôr do 24 hodín po aplikácii.

c) Pri použití dusíka s cieľom rozložiť slamu alebo iné rastlinné zvyšky možno použiť hnojovicu alebo močovku v dávke do 80 kg/ha.

4. Používanie hnojív s obsahom dusíka na svahovitých pôdach

Hnojivá s obsahom dusíka sa neaplikujú na pozemkoch

a) svahovitých so sklonom viac ako 12o, ak je nebezpečenstvo ich splavenia do povrchových vôd,

b) zamokrených alebo prevlhčených na svahu,

c) odvodnených do dvoch mesiacov od odvodnenia pri tuhých formách hnojív a do dvoch rokov od odvodnenia poľnohospodárskych pozemkov pri kvapalných formách hnojív.

5. Priestory na uskladnenie hospodárskych hnojív je potrebné zosúladiť so skutočnou produkciou hnoja podľa § 17 písm. c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty a vlhkosti vzduchu v ovocnom sade v systéme integrovanej produkcie v ovocinárstve alebo v zeleninárstve

A. Rozsah zisťovaných údajov a teploty vzduchu

1. Dátum merania

2. Číslo pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, na ktorý sa meranie vzťahuje

3. Minimálna denná teplota (v oC)

4. Maximálna denná teplota (v oC)

5. Priemerná vlhkosť vzduchu (v %); nameraná v priebehu sledovaného dňa s uvedením hodiny merania

B. Zoznam odporúčaných technických zariadení, ktoré sa používajú pri zisťovaní teploty a vlhkosti vzduchu

1. Vlhkomer a maximo-minimálny teplomer

2. Merač teploty vzdušnej vlhkosti

3. Meteorologická stanica

C. Odporúčané technické zariadenia na sledovanie výskytu škodlivých organizmov

1. Feromonové lapače

2. Lepiace pásky a lepové dosky

3. Optické lapače

4. Liehové pasce

5. Zariadenia na sklepávanie škodlivých organizmov

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

A. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde*)

(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)

Pôdny druhAsCdCrHgPb
piesočnatá hlinito-piesočnatá 100,4500,1525
piesočnato-hlinitá hlinitá250,7700,570
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl301,0900,75115

B. Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina

(v mg/kg suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho)

Chemický prvokKritická hodnota
Arzén (As)0,4
Meď (Cu)1,0
Nikel (Ni)1,5
Zinok (Zn)2,0
Kadmium (Cd)0,1
Olovo (Pb)0,1

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzorke ovocia*)

Chemický prvokNajvyššie prípustné množstvo celkového obsahu
chemického prvku v ovocí (mg.kg-1)
Olovo (Pb)0,1 – 0,2 (drobné ovocie)
Kadmium (Cd)0,03
Ortuť (Hg)0,03
Arzén (As)0,5

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Odporúčané minimálne počty jedincov na hektár potrebných pre vstup do systému IPO

Ovocný druhMinimálny počet jedincov na jeden hektár
Jadroviny*)400
Kôstkoviny**)300
Drobné, bobuľovité ovocie***)2 000
Orech kráľovský50

Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Vzor na vedenie záznamu v zošite žiadateľa o agroenvironmentálnu platbu

Dátum
Od – do
Použité zariadenie na sledovanie výskytu škodlivých organizmov/meno, 
kto údaj zaznamenal
Druh odberu vzoriek na analýzu/meno, 
kto vykonal odber
Použité zariadenia na zistenie meteorologických
údajov/meno, kto údaj zaznamenal
Označenie sadu/vinice, pôdneho
bloku alebo dielu pôdneho bloku
Druh ovocia/zeleniny
      
      
      
      

Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

A. Najvyššie prípustné množstvo chemických prvkov v zelenine a konzumných zemiakoch (mg/kg)*)

Chemický prvokNajvyššie prípustné
množstvo (mg/kg)
Potravina
Kadmium (Cd)0,1hlúbová a koreňová zelenina okrem zeleru, konzumné zemiaky
0,2listová zelenina, čerstvé byliny a zeler
0,05ostatná zelenina
Olovo (Pb)0,3brokolica, listová zelenina
0,1ostatná zelenina, konzumné zemiaky
Ortuť (Hg)0,02konzumné zemiaky
0,05zelenina
Meď (Cu)3,0konzumné zemiaky
10,0zelenina
Nikel (Ni)0,5konzumné zemiaky
2,5zelenina

B. Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov (ako NO3–) v zelenine (mg/kg)*)

ZeleninaNajvyššie prípustné množstvo
v mg/kg (ako N03-)
melóny, tekvice, cukety700
ostatná plodová zelenina400
struková zelenina400
konzumné zemiaky500
koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reďkovky a cvikly)700
hlúbová zelenina700
listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky)1000
rýchlená mrkva1500
reďkovka3500
cvikla3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III.3000
čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X.2500
hlávkový šalát (okrem typu „iceberg“) zo zberu:
od 1. X. do 31. III. – pestovaný v skleníku4500
od 1. X. do 31. III. – pestovaný vonku4000
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný v skleníku3500
od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný vonku2500
hlávkový šalát typu „iceberg“ – kučeravý a
širokolisté endívie (batavské) – pestované v skleníku2500
širokolisté endívie (batavské) – pestované vonku2000

*) Potravinový kódex Slovenskej republiky príloha č. 2 druhá časť 10. hlava “Najvyššie prístupné množstvo kontaminantov v potravinách platné v Slovenskej republike„ (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/3/2004-100 z 15. marca 2004 v znení výnosu č. 1907/2004-100 z 21. júla 2004 a výnosu č. 3372/2004-100 zo 17. januára 2005).

Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín do integrovanej produkcie

Pri tvorbe zoznamov prípravkov na ochranu rastlín povolených do integrovanej produkcie sa vychádzalo z podkladov Medzinárodnej organizácie pre biologickú a integrovanú kontrolu škodlivých organizmov (IOBC, stav k 5.12. 2005), berúc do úvahy najmä hľadisko trvalého udržania biodiverzity v ekosystémoch a udržanie trvalej úrodnosti pôd. Pri tvorbe kritérií na výber prípravkov na ochranu rastlín sa zohľadnil vplyv na nasledujúce užitočné a indiferentné organizmy:

1. dravé roztoče (Typhlodromus pyri),

2. parazitické osičky (Trichogramma cacoeciae),

3. dravé roztoče (Phytoseiulus persimilis),

4. včely,

5. parazitoidy vošiek (Aphidius rhopalosiphi),

6. pestrice (Syrphus corollae),

7. dážďovky (Eisenia foetida),

8. zlatoočky (Chrysoperla carnea),

9. pavúky – strehúne (Pardosa spp.),

10. pavúky (Cheiracanthium mildei),

11. leskličky (Anthocoris nemoralis),

12. leskličky (Orius laevigatus),

13. lienku sedembodkovú (Coccinella septempunctata),

14. drobčíky (Aleochara bilineata),

15. bystrušky (Poecilus cupreus),

16. ryby.

Uvedené vplyvy boli hodnotené tromi základnými stupňami takto:

– N = neškodné alebo mierne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 0 – 50 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 0 – 30 %),

– M = stredne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 50 – 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 30 – 79 %),

– T = škodlivé (redukcia v poľných podmienkach nad 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach nad 80 %).

Okrem toho boli použité aj údaje triedy toxicity Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré boli hodnotené piatimi stupňami takto:

– Ia = extrémne nebezpečné,

– Ib = vysoko nebezpečné,

– II = stredne nebezpečné,

– III = mierne nebezpečné,

– U = pri normálom použití nevyvolávajú akútne nebezpečenstvo.

Prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „N“ sú použiteľné v integrovanej produkcii takmer bez obmedzenia, prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „M“ sú použiteľné v určitom obmedzenom počte ošetrení a prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „T“ sú zakázané v integrovanej produkcii. V prípade prípravkov na ochranu rastlín s dvomi a viac účinnými látkami toxicitu určuje účinná látka s vyššou toxicitou.

Okrem uvedeného boli zohľadnené aj tieto podmienky:

– obmedzenia počtu ošetrení uvádzané na etiketách prípravkov na ochranu rastlín sú záväzné pre všetkých pestovateľov a nesmú byť prekročené ani v integrovanej produkcii,

– širokospektrálne organofosfátové a karbamátové insekticídy sú buď zakázané, alebo majú povolený nízky počet použití,

– ditokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne dvakrát za sezónu,

– fungicídy s možnosťou vzniku rezistencie možno použiť maximálne trikrát za sezónu,

– sírnaté prípravky možno použiť maximálne štyrikrát za sezónu.

Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 499/2008 Z. z.

Zoznam katastrálnych území

Kód okresu Kód obce Obec Kód katastra Katastrálne územie Identifikácia
101 528595 Bratislava-Staré Mesto 804096 Staré Mesto NP
102 529311 Bratislava-Podunajské Biskupice 847755 Podunajské Biskupice NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 804274 Nivy NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 805556 Ružinov NP
102 529320 Bratislava-Ružinov 805343 Trnávka NP
102 529338 Bratislava-Vrakuňa 870293 Vrakuňa NP
103 529346 Bratislava-Nové Mesto 804690 Nové Mesto S5
103 529346 Bratislava-Nové Mesto 804380 Vinohrady S5
103 529354 Bratislava-Rača 805866 Rača NP
103 529362 Bratislava-Vajnory 805700 Vajnory NP
104 529401 Bratislava-Devín 805301 Devín S3
104 529371 Bratislava-Devínska Nová Ves 810649 Devínska Nová Ves S2
104 529389 Bratislava-Dúbravka 806099 Dúbravka S3
104 529397 Bratislava-Karlova Ves 805211 Karlova Ves NP
104 529419 Bratislava-Lamač 806005 Lamač NP
104 529427 Bratislava-Záhorská Bystrica 871796 Záhorská Bystrica S2
105 529435 Bratislava-Čunovo 809985 Čunovo NP
105 529443 Bratislava-Jarovce 822256 Jarovce NP
105 529460 Bratislava-Petržalka 804959 Petržalka NP
105 529494 Bratislava-Rusovce 853771 Rusovce NP
106 507831 Borinka 803693 Borinka O2
106 507831 Borinka 803707 Vačková O2
106 507890 Gajary 814482 Gajary O3
106 507954 Jablonové 821756 Jablonové O1/3
106 507962 Jakubov 821888 Jakubov O3
106 508012 Kostolište 826626 Kostolište O3
106 508021 Kuchyňa 829773 Kuchyňa O1/3
106 508039 Láb 830399 Láb O3
106 508055 Lozorno 833231 Lozorno O1/2
106 508063 Malacky 835196 Malacky O3
106 504556 Malé Leváre 835625 Malé Leváre O2
106 508080 Marianka 836079 Marianka O1/3
106 508161 Pernek 845931 Pernek O1/3
106 504629 Plavecké Podhradie 846775 Plavecké Podhradie O3
106 504637 Plavecký Mikuláš 846791 Plavecký Mikuláš O3
106 508195 Plavecký Štvrtok 846821 Feld O3
106 508195 Plavecký Štvrtok 846813 Plavecký Štvrtok O3
106 504769 Rohožník 852716 Rohožník O3
106 504858 Sološnica 857335 Sološnica O3
106 504874 Studienka 859303 Studienka O1/2
106 508233 Stupava 871800 Bystrická hora O3
106 508233 Stupava 871818 Hrubé lúky O3
106 508233 Stupava 859320 Mást I O3
106 508233 Stupava 859346 Mást II O3
106 508233 Stupava 859354 Mást III O3
106 508233 Stupava 859338 Stupava O3
106 508241 Suchohrad 859524 Suchohrad O3
106 504947 Veľké Leváre 868191 Veľké Leváre O2
106 508349 Vysoká pri Morave 871133 Vysoká pri Morave O2
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991970 Bažantnica NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991988 Červený Kríž NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991945 Nivky NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991953 Obora NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991996 Riadok NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 991961 Šranek NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 992003 Turecký vrch NP
106 500267 Záhorie (vojenský obvod) 871788 Záhorie NP
106 508365 Záhorská Ves 871826 Záhorská Ves O3
106 504980 Závod 872679 Závod O3
106 508381 Zohor 873586 Zohor O3
107 507806 Báhoň 800481 Báhoň NP
107 507849 Budmerice 807265 Budmerice NP
107 507857 Častá 808814 Častá S6
107 507873 Doľany 811483 Doľany S6
107 507881 Dubová 813303 Dubová S1
107 507946 Jablonec 821560 Jablonec NP
107 508047 Limbach 832189 Limbach S5
107 508101 Modra 838039 Modra S1
107 508179 Pezinok 839019 Grinava S6
107 508179 Pezinok 846163 Pezinok NP
107 508187 Píla 846554 Píla S3
107 508250 Šenkvice 860760 Malé Šenkvice NP
107 508250 Šenkvice 860778 Veľké Šenkvice NP
107 508225 Slovenský Grob 856657 Slovenský Grob NP
107 508268 Štefanová 861111 Štefanová S1
107 507989 Svätý Jur 822892 Neštich NP
107 507989 Svätý Jur 822884 Svätý Jur NP
107 508306 Viničné 869481 Viničné NP
107 508314 Vinosady 869571 Malé Tŕnie NP
107 508314 Vinosady 869554 Veľké Tŕnie NP
107 508322 Vištuk 869686 Vištuk NP
108 507814 Bernolákovo 802735 Bernolákovo NP
108 507822 Blatné 803065 Blatné NP
108 503681 Boldog 803570 Boldog NP
108 507865 Čataj 808881 Čataj NP
108 507911 Chorvátsky Grob 820865 Chorvátsky Grob NP
108 545333 Dunajská Lužná 822094 Jánošíková NP
108 545333 Dunajská Lužná 841838 Nová Lipnica NP
108 545333 Dunajská Lužná 842036 Nové Košariská NP
108 507903 Hamuliakovo 815594 Hamuliakovo NP
108 503797 Hrubá Borša 819824 Hrubá Borša NP
108 503801 Hrubý Šúr 819867 Hrubý Šúr S2
108 503819 Hurbanova Ves 820407 Hurbanova Ves NP
108 555487 Igram 821128 Igram NP
108 507938 Ivanka pri Dunaji 821438 Farná NP
108 507938 Ivanka pri Dunaji 821446 Ivanka pri Dunaji NP
108 507997 Kalinkovo 823023 Kalinkovo NP
108 555495 Kaplna 823554 Kaplna NP
108 503851 Kostolná pri Dunaji 826634 Kostolná pri Dunaji NP
108 503851 Kostolná pri Dunaji 826642 Malý Šúr S2
108 503894 Kráľová pri Senci 828203 Kráľová pri Senci NP
108 503894 Kráľová pri Senci 828211 Krmeš S3
108 508071 Malinovo 835803 Malinovo NP
108 508071 Malinovo 835811 Patov S3
108 508098 Miloslavov 837628 Miloslavov NP
108 508110 Most pri Bratislave 838527 Most pri Bratislave S3
108 508110 Most pri Bratislave 838519 Studené S3
108 508136 Nová Dedinka 841731 Dedinka pri Dunaji NP
108 508136 Nová Dedinka 841749 Nová Ves pri Dunaji NP
108 582549 Nový Svet 851922 Nový Svet NP
108 503983 Reca 851931 Reca NP
108 508209 Rovinka 852813 Rovinka NP
108 508217 Senec 854964 Senec NP
108 508276 Tomášov 863475 Malý Madaras NP
108 508276 Tomášov 863491 Tomášov NP
108 508284 Tureň 865958 Tureň NP
108 508284 Tureň 865966 Zonc NP
108 508292 Veľký Biel 868850 Malý Biel NP
108 508292 Veľký Biel 868868 Veľký Biel NP
108 508331 Vlky 869945 Vlky S2
108 555509 Zálesie 872270 Zálesie NP
201 501441 Báč 800406 Báč NP
201 501450 Baka 800597 Baka NP
201 501468 Baloň 800643 Baloň NP
201 555517 Bellova Ves 802476 Bellova Ves NP
201 501484 Blahová 803022 Blahová NP
201 501492 Blatná na Ostrove 803031 Blatná na Ostrove NP
201 503461 Bodíky 818330 Bodíky NP
201 501506 Boheľov 803430 Boheľov NP
201 501514 Čakany 808644 Čakany S3
201 580554 Čenkovce 873365 Čenkovce S3
201 501531 Čiližská Radvaň 809853 Čiližská Radvaň NP
201 501549 Dobrohošť 811343 Dobrohošť NP
201 501557 Dolný Bar 812234 Dolný Bar NP
201 501611 Dolný Štál 819557 Dolný Štál NP
201 501611 Dolný Štál 819565 Horný Štál NP
201 501611 Dolný Štál 819581 Tône NP
201 501433 Dunajská Streda 813664 Dunajská Streda NP
201 501433 Dunajská Streda 813834 Malé Blahovo NP
201 501433 Dunajská Streda 813826 Mliečany NP
201 555541 Dunajský Klátov 821802 Dunajský Klátov NP
201 501573 Gabčíkovo 814440 Gabčíkovo NP
201 501581 Holice 816639 Beketfa NP
201 501581 Holice 816647 Čéfa NP
201 501581 Holice 816710 Čentöfa NP
201 501581 Holice 816655 Kostolná Gala NP
201 501581 Holice 816663 Malá Budafa NP
201 501581 Holice 816680 Póšfa NP
201 501581 Holice 816698 Stará Gala NP
201 501581 Holice 816701 Veľká Budafa NP
201 501590 Horná Potôň 817490 Benkova Potôň NP
201 501590 Horná Potôň 817503 Čečínska Potôň NP
201 501590 Horná Potôň 817511 Horná Potôň NP
201 555568 Horné Mýto 864714 Horné Mýto NP
201 501603 Horný Bar 818356 Horný Bar NP
201 501603 Horný Bar 818364 Šuľany NP
201 501620 Hubice 820032 Hubice S3
201 501638 Hviezdoslavov 820571 Hviezdoslavov S3
201 501654 Jahodná 821811 Jahodná NP
201 501662 Janíky 822051 Búštelek NP
201 501662 Janíky 822060 Dolné Janíky NP
201 501662 Janíky 822078 Horné Janíky S2
201 501671 Jurová 822914 Jurová NP
201 501689 Kľúčovec 824887 Kľúčovec NP
201 501697 Kostolné Kračany 826740 Amadeho Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826758 Kostolné Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826766 Kynceľove Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826774 Moravské Kračany NP
201 501697 Kostolné Kračany 826782 Pinkove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828262 Etreho Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828271 Jastrabie Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828289 Kľučiarove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828297 Kráľovičove Kračany NP
201 501701 Kráľovičove Kračany 828301 Lesné Kračany NP
201 501719 Kútniky 829960 Blažov S3
201 501719 Kútniky 829986 Heďbeneéte NP
201 501719 Kútniky 830020 Töböréte NP
201 501727 Kvetoslavov 830208 Kvetoslavov NP
201 580597 Kyselica 870013 Kyselica NP
201 501735 Lehnice 831107 Malý Lég NP
201 501735 Lehnice 831115 Masníkovo NP
201 501735 Lehnice 831123 Sása NP
201 501735 Lehnice 831131 Veľký Lég NP
201 501743 Lúč na Ostrove 833631 Malá Lúč NP
201 501743 Lúč na Ostrove 833649 Veľká Lúč NP
201 555606 Macov 834599 Macov NP
201 555649 Mad 812242 Mad NP
201 555665 Malé Dvorníky 814113 Malé Dvorníky NP
201 501760 Medveďov 836508 Medveďov NP
201 501786 Michal na Ostrove 836826 Michal na Ostrove NP
201 501778 Mierovo 836788 Mierovo NP
201 501930 Ňárad 863955 Ňárad NP
201 501808 Nový Život 842958 Eliášovce NP
201 501808 Nový Život 842966 Malý Máger NP
201 501808 Nový Život 842974 Tonkovce S3
201 501808 Nový Život 842991 Vojtechovce S3
201 501816 Ohrady 843172 Ohrady NP
201 501824 Okoč 843300 Okoč NP
201 501824 Okoč 843946 Opatovský Sokolec NP
201 501832 Oľdza 843482 Oľdza S3
201 501859 Orechová Potôň 844250 Dolná Potôň NP
201 501859 Orechová Potôň 844268 Orechová Potôň NP
201 501867 Padáň 844942 Padáň NP
201 501883 Pataš 845612 Pataš NP
201 582522 Potônske Lúky 817520 Potônske Lúky NP
201 555720 Povoda 829978 Čenkesfa NP
201 555720 Povoda 830003 Lidér Tejed NP
201 555720 Povoda 830011 Pódafa NP
201 501891 Rohovce 852678 Rohovce NP
201 501905 Šamorín 837709 Bučuháza NP
201 501905 Šamorín 860379 Čilistov NP
201 501905 Šamorín 837717 Kráľovianky NP
201 501905 Šamorín 837725 Mliečno NP
201 501905 Šamorín 860387 Šamorín NP
201 501875 Sap 845248 Sap NP
201 501913 Štvrtok na Ostrove 861791 Štvrtok na Ostrove S3
201 501921 Topoľníky 863921 Dolné Topoľníky NP
201 501921 Topoľníky 863939 Horné Topoľníky NP
201 555576 Trhová Hradská 864731 Trhová Hradská NP
201 501956 Trnávka 865290 Trnávka NP
201 501964 Trstená na Ostrove 865486 Trstená na Ostrove NP
201 501972 Veľká Paka 867861 Čukárska Paka NP
201 501972 Veľká Paka 867870 Malá Paka NP
201 501972 Veľká Paka 867888 Veľká Paka NP
201 501981 Veľké Blahovo 867951 Veľké Blahovo NP
201 555673 Veľké Dvorníky 814121 Veľké Dvorníky NP
201 501522 Veľký Meder 821535 Ižop NP
201 501522 Veľký Meder 808709 Veľký Meder NP
201 555746 Vieska 844276 Blatná lúka NP
201 555746 Vieska 950114 Poteho osada NP
201 555746 Vieska 844284 Vieska NP
201 501999 Vojka nad Dunajom 870021 Vojka nad Dunajom NP
201 502006 Vrakúň 870251 Nekyje na Ostrove NP
201 502006 Vrakúň 870269 Vrakúň NP
201 502014 Vydrany 870790 Vydrany NP
201 502022 Zlaté Klasy 873373 Maslovce S3
201 502022 Zlaté Klasy 873390 Rastice S2
202 503673 Abrahám 800058 Abrahám NP
202 503690 Čierna Voda 809616 Čierna Voda S2
202 503703 Čierny Brod 809764 Čierny Brod NP
202 503703 Čierny Brod 809772 Heď NP
202 503703 Čierny Brod 809802 Ostrov NP
202 503703 Čierny Brod 809799 Zúgov NP
202 555789 Dolná Streda 811777 Dolná Streda NP
202 503746 Dolné Saliby 812129 Dolné Saliby NP
202 503754 Dolný Chotár 812293 Dolný Chotár NP
202 503665 Galanta 814504 Galanta NP
202 503665 Galanta 814539 Hody NP
202 503665 Galanta 814610 Nebojsa NP
202 503762 Gáň 814636 Brakoň NP
202 503762 Gáň 814644 Gáň NP
202 503771 Horné Saliby 818178 Horné Saliby NP
202 503789 Hoste 818607 Hoste NP
202 503827 Jánovce 822141 Jánovce NP
202 503835 Jelka 822680 Ereč NP
202 503835 Jelka 822663 Jelka NP
202 503835 Jelka 822671 Nová Jelka NP
202 503843 Kajal 822965 Kajal NP
202 503860 Košúty 827720 Košúty NP
202 503878 Kráľov Brod 828106 Kráľov Brod NP
202 582638 Malá Mača 835161 Malá Mača NP
202 555754 Matúškovo 836451 Matúškovo NP
202 503924 Mostová 838543 Mostová NP
202 503924 Mostová 838551 Šoriakoš NP
202 503959 Pata 845655 Pata S2
202 503967 Pusté Sady 850705 Pusté Sady S2
202 503975 Pusté Úľany 850730 Pusté Úľany NP
202 504033 Šalgočka 860301 Šalgočka NP
202 504009 Sereď 855235 Dolný Čepeň NP
202 504009 Sereď 855375 Horný Čepeň NP
202 504009 Sereď 855251 Sereď NP
202 504009 Sereď 855316 Stredný Čepeň NP
202 504041 Šintava 860859 Šintava NP
202 504017 Sládkovičovo 855961 Sládkovičovo NP
202 504050 Šoporňa 861014 Šoporňa NP
202 504076 Tomášikovo 863459 Tomášikovo NP
202 504084 Topoľnica 863912 Topoľnica NP
202 504106 Trstice 865524 Trstice NP
202 504114 Váhovce 866709 Váhovce NP
202 504122 Veľká Mača 867853 Veľká Mača NP
202 504131 Veľké Úľany 842265 Nové Osady NP
202 504131 Veľké Úľany 868752 Veľké Úľany NP
202 504149 Veľký Grob 868990 Veľký Grob NP
202 504157 Vinohrady nad Váhom 869546 Vinohrady nad Váhom NP
202 504173 Vozokany 870188 Vozokany NP
202 504181 Zemianske Sady 873098 Zemianske Sady NP
203 506800 Bojničky 803553 Bojničky NP
203 506885 Červeník 809411 Červeník NP
203 506958 Dolné Otrokovce 812102 Dolné Otrokovce NP
203 506966 Dolné Trhovište 812170 Dolné Trhovište NP
203 556521 Dolné Zelenice 812200 Dolné Zelenice NP
203 507024 Dvorníky 814024 Dvorníky NP
203 507024 Dvorníky 848689 Posádka NP
203 507032 Hlohovec 816248 Hlohovec NP
203 507032 Hlohovec 861847 Šulekovo NP
203 507075 Horné Otrokovce 818127 Horné Otrokovce NP
203 556602 Horné Trhovište 818259 Horné Trhovište S5
203 556530 Horné Zelenice 818313 Horné Zelenice NP
203 507130 Jalšové 821985 Jalšové NP
203 507172 Kľačany 823970 Kľačany NP
203 507202 Koplotovce 826235 Koplotovce S3
203 507253 Leopoldov 831379 Leopoldov S3
203 507288 Madunice 834670 Madunice NP
203 507326 Merašice 836729 Merašice NP
203 507415 Pastuchov 845591 Pastuchov NP
203 518620 Ratkovce 851779 Ratkovce NP
203 507521 Sasinkovo 854425 Sasinkovo NP
203 507539 Siladice 855472 Siladice NP
203 556611 Tekolďany 862592 Tekolďany NP
203 556645 Tepličky 862762 Tepličky NP
203 507661 Trakovice 864064 Trakovice NP
203 507792 Žlkovce 875007 Žlkovce NP
204 581399 Banka 800678 Banka NP
204 558354 Bašovce 802166 Bašovce NP
204 506834 Borovce 803758 Borovce NP
204 507121 Chtelnica 821039 Chtelnica NP
204 506982 Dolný Lopašov 812480 Dolný Lopašov NP
204 506991 Drahovce 812773 Drahovce S1
204 507008 Dubovany 813320 Dolné Dubovany NP
204 507008 Dubovany 813338 Horné Dubovany NP
204 558338 Ducové 813516 Ducové NP
204 556581 Hubina 820041 Hubina H3
204 507199 Kočín-Lančár 825077 Kočín NP
204 507199 Kočín-Lančár 830615 Lančár S6
204 507229 Krakovany 828050 Krakovany NP
204 507229 Krakovany 828068 Stráže NP
204 507342 Moravany nad Váhom 838420 Moravany nad Váhom NP
204 507369 Nižná 840769 Nižná NP
204 507385 Ostrov 835641 Malé Orvište NP
204 507385 Ostrov 844578 Ostrov NP
204 507431 Pečeňady 845825 Pečeňady NP
204 507440 Piešťany 825069 Kocurice NP
204 507440 Piešťany 846309 Piešťany NP
204 507466 Prašník 849251 Prašník S6
204 507482 Rakovice 851531 Rakovice NP
204 507491 Ratnovce 851841 Ratnovce NP
204 558397 Šípkové 860905 Šípkové S6
204 507563 Sokolovce 857262 Sokolovce NP
204 556548 Šterusy 861189 Šterusy NP
204 507679 Trebatice 864102 Trebatice NP
204 507709 Veľké Kostoľany 868141 Veľké Kostoľany NP
204 507709 Veľké Kostoľany 868159 Zákostoľany NP
204 556572 Veľké Orvište 868221 Veľké Orvište NP
204 507725 Veselé 869236 Ťapkové NP
204 507725 Veselé 869244 Veselé NP
204 507750 Vrbové 870595 Vrbové NP
205 504211 Bílkove Humence 802948 Bílkove Humence S2
205 504238 Borský Mikuláš 803804 Borský Mikuláš S2
205 504238 Borský Mikuláš 803821 Borský Peter S2
205 504220 Borský Svätý Jur 803766 Borský Svätý Jur S2
205 504319 Čáry 808806 Čáry S2
205 504327 Častkov 808831 Častkov S5
205 504297 Cerová 808024 Cerová-Lieskové NP
205 504297 Cerová 852881 Rozbehy S5
205 504335 Dojč 811475 Dojč NP
205 504360 Hlboké 816175 Hlboké NP
205 504386 Hradište pod Vrátnom 819000 Hradište pod Vrátnom S3
205 504416 Jablonica 821586 Jablonica NP
205 504475 Koválov 827827 Koválov NP
205 504491 Kuklov 829781 Kuklov S2
205 504513 Kúty 830038 Kúty S2
205 504513 Kúty 980021 Uhlisko NP
205 504521 Lakšárska Nová Ves 830577 Lakšárska Nová Ves S2
205 504521 Lakšárska Nová Ves 830585 Mikulášov S2
205 504572 Moravský Svätý Ján 838489 Moravský Svätý Ján NP
205 504602 Osuské 844659 Osuské S6
205 504645 Plavecký Peter 846805 Plavecký Peter NP
205 504653 Podbranč 847178 Podbranč S3
205 504700 Prietrž 849987 Prietrž S3
205 504726 Prievaly 850021 Prievaly NP
205 556122 Rohov 852694 Rohov NP
205 504777 Rovensko 852805 Rovensko NP
205 556131 Rybky 852708 Rybky NP
205 504882 Šajdíkove Humence 860174 Šajdíkove Humence NP
205 504891 Šaštín-Stráže 860689 Šaštín NP
205 504891 Šaštín-Stráže 860671 Stráže nad Myjavou NP
205 556114 Sekule 980013 Kameň NP
205 556114 Sekule 854778 Sekule S2
205 504203 Senica 829862 Kunov NP
205 504203 Senica 855006 Senica NP
205 504823 Smolinské 856801 Smolinské S2
205 504831 Smrdáky 856878 Smrdáky S6
205 504840 Sobotište 857165 Sobotište S5
205 504904 Štefanov 861081 Štefanov NP
206 504271 Brodské 806960 Brodské S2
206 504271 Brodské 980030 Štepnice NP
206 504394 Chropov 821004 Chropov S5
206 504343 Dubovce 813354 Vidovany NP
206 504343 Dubovce 813346 Vlčkovany S6
206 504351 Gbely 814717 Gbely S2
206 504378 Holíč 816728 Holíč NP
206 504378 Holíč 980064 Pláňavy NP
206 504432 Kátov 823651 Kátov S1
206 504459 Kopčany 826197 Kopčany NP
206 504459 Kopčany 980056 Struha NP
206 504483 Koválovec 827835 Koválovec S5
206 504530 Letničie 831522 Letničie NP
206 504530 Letničie 950050 Rúbanice NP
206 504548 Lopašov 833100 Lopašov NP
206 504564 Mokrý Háj 838284 Mokrý Háj NP
206 504599 Oreské 844314 Oreské NP
206 504611 Petrova Ves 846007 Petrova Ves NP
206 504611 Petrova Ves 950068 Primoravské lúky NP
206 504670 Popudinské Močidľany 848522 Močidľany NP
206 504670 Popudinské Močidľany 848531 Popudiny NP
206 504718 Prietržka 850012 Prietržka NP
206 504734 Radimov 980048 Dolná Čiernohorská NP
206 504734 Radimov 850896 Radimov NP
206 504734 Radimov 950076 Záhajné NP
206 504742 Radošovce 851094 Radošovce NP
206 504742 Radošovce 869279 Vieska NP
206 504815 Skalica 980072 Seče NP
206 504815 Skalica 855618 Skalica NP
206 504912 Trnovec 865389 Trnovec NP
206 504939 Unín 950084 Sedlište NP
206 504939 Unín 866491 Unín NP
206 504963 Vrádište 870226 Vrádište NP
207 580473 Biely Kostol 802921 Biely Kostol NP
207 506788 Bíňovce 802972 Bíňovce NP
207 506796 Bohdanovce nad Trnavou 803421 Bohdanovce nad Trnavou NP
207 506818 Boleráz 803588 Boleráz NP
207 506818 Boleráz 803596 Klčovany NP
207 506826 Borová 803740 Borová NP
207 506842 Brestovany 833193 Horné Lovčice S1
207 506842 Brestovany 806242 Malé Brestovany NP
207 506842 Brestovany 806251 Veľké Brestovany NP
207 506851 Bučany 807109 Bučany NP
207 506869 Buková 807303 Buková S5
207 506877 Cífer 808130 Cífer NP
207 506877 Cífer 822230 Jarná NP
207 506877 Cífer 844926 Pác NP
207 506893 Dechtice 810223 Dechtice NP
207 556599 Dlhá 810878 Dlhá S1
207 506915 Dobrá Voda 811220 Dobrá Voda S5
207 506923 Dolná Krupá 811548 Dolná Krupá NP
207 506931 Dolné Dubové 811963 Dolné Dubové NP
207 556661 Dolné Lovčice 833185 Dolné Lovčice NP
207 506940 Dolné Orešany 812099 Dolné Orešany S3
207 507041 Horná Krupá 817180 Horná Krupá NP
207 507059 Horné Dubové 817872 Horné Dubové NP
207 507067 Horné Orešany 818097 Horné Orešany NP
207 581020 Hrnčiarovce nad Parnou 819476 Hrnčiarovce NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 822400 Bohunice NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 822418 Jaslovce NP
207 507156 Jaslovské Bohunice 844977 Paderovce NP
207 507164 Kátlovce 823643 Kátlovce NP
207 507211 Košolná 827690 Košolná NP
207 556483 Križovany nad Dudváhom 829218 Križovany nad Dudváhom NP
207 556688 Lošonec 833142 Lošonec S5
207 507296 Majcichov 834726 Majcichov NP
207 507318 Malženice 835960 Malženice NP
207 507351 Naháč 839256 Naháč S5
207 556491 Opoj 844004 Opoj NP
207 556556 Pavlice 845698 Pavlice NP
207 556653 Radošovce 851116 Radošovce NP
207 507512 Ružindol 853798 Ružindol NP
207 556670 Šelpice 860735 Šelpice NP
207 556564 Slovenská Nová Ves 856541 Slovenská Nová Ves NP
207 507555 Smolenice 856771 Smolenice NP
207 507555 Smolenice 856789 Smolenická Nová Ves NP
207 507601 Špačince 861049 Špačince NP
207 507571 Suchá nad Parnou 859435 Suchá nad Parnou NP
207 507636 Šúrovce 862266 Valtov Šúr NP
207 507636 Šúrovce 867462 Varov Šúr NP
207 507636 Šúrovce 862274 Veľké Šúrovce I NP
207 507636 Šúrovce 862291 Veľké Šúrovce II NP
207 507636 Šúrovce 862282 Zemianske Šúrovce NP
207 506745 Trnava 838071 Modranka NP
207 506745 Trnava 864790 Trnava NP
207 507687 Trstín 865559 Trstín NP
207 556513 Vlčkovce 869881 Vlčkovce NP
207 507741 Voderady 869961 Voderady NP
207 507768 Zavar 872580 Zavar NP
207 507776 Zeleneč 872997 Zeleneč NP
207 581488 Zvončín 873918 Zvončín NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 800805 Bánovce nad Bebravou NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 802981 Biskupice NP
301 542652 Bánovce nad Bebravou 818135 Horné Ozorovce S1
301 542652 Bánovce nad Bebravou 835528 Malé Chlievany NP
301 556793 Borčany 803677 Borčany NP
301 542741 Brezolupy 806722 Brezolupy S1
301 556408 Chudá Lehota 821047 Chudá Lehota NP
301 542806 Čierna Lehota 809560 Čierna Lehota H2
301 542776 Cimenná 808202 Cimenná S5
301 542822 Dežerice 810673 Dežerice S1
301 542822 Dežerice 810681 Vlčkovo S1
301 542849 Dolné Naštice 812072 Dolné Naštice NP
301 542857 Dubnička 813222 Dubnička S1
301 542873 Dvorec 813966 Dvorec NP
301 542890 Haláčovce 815471 Haláčovce S1
301 542920 Horné Naštice 818046 Horné Naštice S1
301 543080 Krásna Ves 828432 Krásna Ves H4
301 543136 Kšinná 829692 Kšinná H2
301 543136 Kšinná 872482 Závada pod Čiernym vrchom H2
301 556360 Libichava 831981 Libichava NP
301 505056 Ľutov 834360 Ľutov H3
301 505072 Malá Hradná 835021 Malá Hradná S1
301 505102 Malé Hoste 835510 Malé Hoste S1
301 505153 Miezgovce 836796 Miezgovce S1
301 505200 Nedašovce 839426 Nedašovce S1
301 505277 Omastiná 843776 Omastiná H2
301 556289 Otrhánky 815489 Otrhánky S5
301 505331 Pečeňany 845833 Pečeňany NP
301 556742 Pochabany 847852 Pochabany NP
301 505358 Podlužany 847585 Podlužany S1
301 505382 Pravotice 849332 Pravotice S1
301 505412 Prusy 850357 Prusy S1
301 505447 Ruskovce 853704 Ruskovce S1
301 505455 Rybany 854140 Rybany S1
301 505544 Šípkov 860883 Šípkov H3
301 505552 Šišov 860972 Šišov NP
301 505471 Slatina nad Bebravou 856070 Slatina nad Bebravou H3
301 505480 Slatinka nad Bebravou 856096 Slatinka nad Bebravou H3
301 505579 Timoradza 863203 Timoradza S1
301 505595 Trebichava 864170 Trebichava H3
301 505625 Uhrovec 866385 Látkovce NP
301 505625 Uhrovec 866393 Uhrovec NP
301 505633 Uhrovské Podhradie 866407 Uhrovské Podhradie H2
301 505692 Veľké Chlievany 868001 Veľké Chlievany S1
301 545651 Veľké Držkovce 809977 Čuklasovce S3
301 545651 Veľké Držkovce 811955 Dolné Držkovce S1
301 545651 Veľké Držkovce 817864 Horné Držkovce S1
301 505684 Veľké Hoste 867993 Veľké Hoste NP
301 505765 Vysočany 870897 Vysočany S1
301 505811 Žitná-Radiša 874981 Radiša S5
301 505811 Žitná-Radiša 874990 Žitná S5
301 505790 Zlatníky 873501 Zlatníky H3
302 582301 Bohunice 803456 Bohunice S6
302 512885 Bolešov 803600 Bolešov S3
302 557391 Borčice 803685 Borčice S3
302 512931 Červený Kameň 809438 Červený Kameň H2
302 513016 Dubnica nad Váhom 813141 Dubnica nad Váhom H4
302 513016 Dubnica nad Váhom 849430 Prejta H4
302 513024 Dulov 813583 Dulov S1
302 513091 Horná Poruba 817465 Horná Poruba H2
302 513156 Ilava 821187 Ilava S3
302 513156 Ilava 824402 Klobušice S6
302 557404 Kameničany 823350 Kameničany S3
302 513253 Košeca 826880 Košeca S3
302 513351 Košecké Podhradie 826219 Kopec H3
302 513351 Košecké Podhradie 835552 Malé Košecké Podhradie H3
302 513351 Košecké Podhradie 868167 Veľké Košecké Podhradie H3
302 557617 Krivoklát 829153 Krivoklát H3
302 513296 Ladce 830488 Ladce S3
302 513385 Mikušovce 837539 Mikušovce pri Pruskom S3
302 513440 Nová Dubnica 825417 Malý Kolačín S3
302 513440 Nová Dubnica 841757 Nová Dubnica NP
302 513440 Nová Dubnica 825425 Veľký Kolačín S3
302 513598 Pruské 850331 Pruské NP
302 557412 Sedmerovec 854751 Sedmerovec NP
302 557421 Slavnica 856215 Slavnica S3
302 513725 Tuchyňa 865605 Tuchyňa S3
302 557625 Vršatské Podhradie 870641 Vršatské Podhradie H2
302 513865 Zliechov 826910 Košecké Rovné H1
302 513865 Zliechov 873578 Zliechov H1
303 504254 Brestovec 806277 Brestovec S5
303 504262 Brezová pod Bradlom 806749 Brezová pod Bradlom S3
303 504289 Bukovec 807354 Bukovec S3
303 504408 Chvojnica 821063 Chvojnica S3
303 506079 Hrašné 819158 Hrašné S5
303 504424 Jablonka 821632 Jablonka S5
303 504467 Košariská 826821 Košariská S3
303 506141 Kostolné 826693 Kostolné S5
303 506150 Krajné 827975 Krajné S5
303 504581 Myjava 838926 Myjava S5
303 504581 Myjava 865702 Turá Lúka S3
303 506419 Podkylava 847526 Podkylava S5
303 504661 Polianka 847950 Polianka S5
303 504688 Poriadie 848590 Poriadie S5
303 504696 Priepasné 849901 Priepasné S3
303 504793 Rudník 853461 Rudník S1
303 504866 Stará Myjava 858196 Stará Myjava H4
303 504971 Vrbovce 870587 Vrbovce S3
304 505846 Beckov 802255 Beckov S3
304 505871 Bošáca 803863 Bošáca S5
304 505889 Brunovce 806986 Brunovce NP
304 505897 Bzince pod Javorinou 807818 Dolné Bzince S5
304 505897 Bzince pod Javorinou 807826 Horné Bzince S4
304 505897 Bzince pod Javorinou 807834 Hrubá Strana S5
304 505897 Bzince pod Javorinou 807842 Hrušové S3
304 505901 Čachtice 808555 Čachtice S1
304 505919 Častkovce 808857 Častkovce NP
304 505951 Dolné Srnie 812145 Dolné Srnie S4
304 556424 Haluzice 803871 Haluzice S3
304 505994 Hôrka nad Váhom 817104 Hôrka nad Váhom H3
304 506001 Horná Streda 817589 Horná Streda NP
304 506061 Hrachovište 819042 Hrachovište S3
304 506052 Hrádok 819018 Hrádok H3
304 506109 Kálnica 823155 Kálnica H3
304 506125 Kočovce 825085 Beckovská Vieska NP
304 506125 Kočovce 825093 Kočovce S3
304 506125 Kočovce 825107 Rakoľuby S3
304 506184 Lubina 833398 Lubina S5
304 506206 Lúka 834106 Lúka H3
304 506249 Modrová 838098 Modrová H3
304 506257 Modrovka 838101 Modrovka NP
304 506265 Moravské Lieskové 838454 Moravské Lieskové S3
304 506303 Nová Bošáca 841501 Nová Bošáca H3
304 506311 Nová Lehota 841781 Nová Lehota H3
304 556459 Nová Ves nad Váhom 841935 Nová Ves nad Váhom NP
304 506338 Nové Mesto nad Váhom 842044 Nové Mesto nad Váhom NP
304 506346 Očkov 843105 Očkov NP
304 506401 Pobedim 847062 Pobedim NP
304 506427 Podolie 847640 Podolie S1
304 506435 Potvorice 848794 Potvorice NP
304 506443 Považany 848808 Považany NP
304 506516 Stará Lehota 858064 Stará Lehota H3
304 506524 Stará Turá 858251 Stará Turá S5
304 506583 Trenčianske Bohuslavice 864404 Trenčianske Bohuslavice S3
304 506630 Vaďovce 866687 Vaďovce S3
304 506672 Višňové 869635 Višňové H3
304 556441 Zemianske Podhradie 873080 Zemianske Podhradie H3
305 542733 Bošany 803901 Baštín NP
305 542733 Bošany 803910 Malé Bošany NP
305 542733 Bošany 803936 Veľké Bošany NP
305 580449 Brodzany 806978 Brodzany NP
305 543004 Chynorany 821098 Chynorany NP
305 542962 Hradište 818968 Hradište S1
305 556416 Ješkova Ves 869023 Ješkova Ves S1
305 543047 Klátova Nová Ves 822132 Janova Ves S1
305 543047 Klátova Nová Ves 824101 Klátova Nová Ves NP
305 543055 Kolačno 825441 Kolačno S6
305 556246 Krásno 828467 Krásno NP
305 556173 Livina 839221 Livina NP
305 556190 Livinské Opatovce 832952 Livinské Opatovce NP
305 505129 Malé Kršteňany 835595 Malé Kršteňany S3
305 580953 Malé Uherce 835714 Malé Uherce S6
305 505170 Nadlice 839230 Nadlice NP
305 505196 Nedanovce 839418 Nedanovce NP
305 505307 Ostratice 844543 Malé Ostratice NP
305 505307 Ostratice 844560 Veľké Ostratice NP
305 505315 Partizánske 835480 Malé Bielice S1
305 505315 Partizánske 839388 Návojovce S1
305 505315 Partizánske 845426 Partizánske S1
305 505315 Partizánske 867934 Veľké Bielice S1
305 505323 Pažiť 845809 Pažiť NP
305 505463 Skačany 855596 Skačany S1
305 556271 Turčianky 865842 Turčianky S6
305 505706 Veľké Kršteňany 868183 Veľké Kršteňany NP
305 505722 Veľké Uherce 868744 Veľké Uherce NP
305 505731 Veľký Klíž 869031 Klíž S1
305 505731 Veľký Klíž 869040 Klížske Hradište S3
305 505803 Žabokreky nad Nitrou 873934 Žabokreky nad Nitrou NP
306 557633 Bodiná 803294 Bodiná H3
306 512915 Brvnište 807044 Brvnište H3
306 557561 Čelkova Lehota 809144 Čelkova Lehota H2
306 512966 Dolná Mariková 811611 Dolná Mariková H3
306 546640 Dolný Lieskov 812471 Dolný Lieskov H3
306 546640 Dolný Lieskov 865532 Tŕstie H3
306 513008 Domaniža 812595 Domaniža H3
306 513008 Domaniža 823597 Kardošova Vieska H3
306 557609 Ďurďové 813907 Ďurďové H3
306 557510 Hatné 815926 Hatné S3
306 513083 Horná Mariková 817287 Horná Mariková H2
306 580856 Horný Lieskov 818402 Horný Lieskov S3
306 513172 Jasenica 822281 Jasenica H3
306 557552 Klieština 824348 Klieština S3
306 513245 Kostolec 826600 Kostolec H3
306 557579 Malé Lednice 835617 Malé Lednice H3
306 513466 Papradno 845337 Papradno H2
306 513474 Plevník-Drienové 846945 Plevník-Drienové H4
306 558222 Počarová 847071 Počarová H3
306 580864 Podskalie 847712 Podskalie H3
306 512842 Považská Bystrica 812501 Dolný Moštenec S5
306 512842 Považská Bystrica 818411 Horný Moštenec S3
306 512842 Považská Bystrica 837571 Milochov S3
306 512842 Považská Bystrica 844373 Orlové S5
306 512842 Považská Bystrica 847615 Podmanín S3
306 512842 Považská Bystrica 847763 Podvažie S3
306 512842 Považská Bystrica 848832 Považská Bystrica S5
306 512842 Považská Bystrica 849006 Považská Teplá S5
306 512842 Považská Bystrica 849022 Považské Podhradie S6
306 512842 Považská Bystrica 849367 Praznov S3
306 512842 Považská Bystrica 860719 Šebešťanová S5
306 512842 Považská Bystrica 873101 Zemiansky Kvašov S3
306 513563 Prečín 849391 Prečín H3
306 513563 Prečín 873039 Zemianska Závada H3
306 513601 Pružina 806927 Briestenné H2
306 513601 Pružina 850390 Pružina H2
306 557595 Sádočné 854310 Sádočné H2
306 557480 Slopná 856479 Slopná S3
306 513687 Stupné 859362 Stupné H3
306 518913 Sverepec 859702 Sverepec S3
306 513741 Udiča 850314 Prosné H3
306 513741 Udiča 866270 Udiča H3
306 513784 Vrchteplá 870625 Vrchteplá H2
306 513822 Záskalie 872369 Záskalie H3
307 513903 Bojnice 803511 Bojnice S1
307 513903 Bojnice 803537 Dubnica S1
307 513911 Bystričany 807613 Bystričany H2
307 513911 Bystričany 807630 Chalmová H2
307 513911 Bystričany 807648 Vieska H2
307 513938 Čavoj 808911 Čavoj H2
307 513946 Čereňany 809241 Čereňany H2
307 514021 Chrenovec-Brusno 820989 Brusno S5
307 514021 Chrenovec-Brusno 820997 Chrenovec S5
307 514039 Chvojnica 821071 Chvojnica H1
307 513920 Cigeľ 808156 Cigeľ H1
307 513954 Diviacka Nová Ves 810720 Diviacka Nová Ves NP
307 513954 Diviacka Nová Ves 810738 Vrbany S5
307 513962 Diviaky nad Nitricou 800694 Banky H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 810762 Diviaky nad Nitricou H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 822825 Ješkova Ves H4
307 513962 Diviaky nad Nitricou 834602 Mačov H4
307 513971 Dlžín 811165 Dlžín H3
307 513989 Dolné Vestenice 812188 Dolné Vestenice H3
307 513997 Handlová 815608 Handlová H2
307 513997 Handlová 838501 Morovno H2
307 513997 Handlová 841803 Nová Lehota H2
307 514004 Horná Ves 817805 Horná Ves H3
307 514012 Horné Vestenice 818283 Horné Vestenice H3
307 557714 Jalovec 821977 Jalovec H3
307 514063 Kamenec pod Vtáčnikom 823261 Kamenec pod Vtáčnikom H1
307 514071 Kanianka 823520 Kanianka H3
307 514080 Kľačno 824011 Kľačno H1
307 514098 Kocurany 825051 Kocurany S5
307 514110 Koš 826812 Koš S1
307 514101 Kostolná Ves 826651 Kostolná Ves H4
307 514128 Lazany 830887 Lazany S1
307 514136 Lehota pod Vtáčnikom 831191 Lehota pod Vtáčnikom H1
307 514144 Liešťany 832081 Dobročná H3
307 514144 Liešťany 832090 Liešťany H3
307 514144 Liešťany 832103 Lomnica H3
307 557706 Lipník 832235 Lipník H4
307 514179 Malá Čausa 834971 Malá Čausa H4
307 514187 Malinová 835790 Malinová H2
307 514209 Nedožery-Brezany 839469 Brezany S1
307 514209 Nedožery-Brezany 839477 Nedožery NP
307 514217 Nevidzany 839850 Nevidzany H1
307 514225 Nitrianske Pravno 840670 Nitrianske Pravno H4
307 514225 Nitrianske Pravno 840688 Solka H4
307 514225 Nitrianske Pravno 840696 Vyšehradné H4
307 514233 Nitrianske Rudno 840700 Nitrianske Rudno H2
307 514241 Nitrianske Sučany 840726 Nitrianske Sučany H4
307 514250 Nitrica 840742 Dvorníky nad Nitricou H3
307 514250 Nitrica 840751 Račice H3
307 514268 Nováky 842001 Nováky S1
307 514284 Opatovce nad Nitrou 843881 Opatovce nad Nitrou S6
307 514292 Oslany 844489 Oslany H2
307 514306 Podhradie 847399 Podhradie H1
307 514314 Poluvsie 848115 Poluvsie S1
307 514322 Poruba 848638 Poruba H1
307 514331 Pravenec 849294 Pravenec S1
307 513881 Prievidza 850195 Hradec S3
307 513881 Prievidza 850187 Malá Lehôtka S1
307 513881 Prievidza 850063 Prievidza S1
307 513881 Prievidza 867781 Veľká Lehôtka S5
307 514349 Radobica 850942 Radobica H4
307 514357 Ráztočno 851868 Ráztočno H2
307 514365 Rudnianska Lehota 853437 Rudnianska Lehota H2
307 514373 Sebedražie 854492 Sebedražie S1
307 514381 Seč 854514 Seč H2
307 514390 Šútovce 862312 Dolné Šútovce H3
307 514390 Šútovce 862304 Horné Šútovce H3
307 514403 Temeš 862711 Temeš H2
307 514411 Tužina 866148 Tužina H2
307 514420 Valaská Belá 867195 Valaská Belá H2
307 514438 Veľká Čausa 867659 Veľká Čausa S1
307 514454 Zemianske Kostoľany 873055 Zemianske Kostoľany S5
308 512851 Beluša 802506 Beluša NP
308 512851 Beluša 816400 Hloža-Podhorie NP
308 512940 Dohňany 811432 Dohňany H3
308 512940 Dohňany 838535 Mostište H3
308 512940 Dohňany 872873 Zbora H3
308 512958 Dolná Breznica 811521 Dolná Breznica S3
308 557439 Dolné Kočkovce 812013 Dolné Kočkovce S5
308 557692 Horná Breznica 817163 Horná Breznica S3
308 513121 Horovce 818551 Horovce S1
308 557501 Kvašov 830151 Kvašov S3
308 513300 Lazy pod Makytou 830917 Dubková H2
308 513300 Lazy pod Makytou 830950 Lazy pod Makytou H2
308 513318 Lednica 831051 Lednica H3
308 513326 Lednické Rovne 817007 Horenice S5
308 513326 Lednické Rovne 817023 Hôrka S3
308 513326 Lednické Rovne 831077 Lednické Rovne S6
308 513326 Lednické Rovne 817015 Medné S3
308 513334 Lúky 834211 Lúky H3
308 513342 Lysá pod Makytou 834483 Lysá pod Makytou H3
308 513377 Mestečko 836753 Mestečko H3
308 513407 Mojtín 838217 Mojtín H2
308 557447 Nimnica 839884 Nimnica H3
308 513610 Púchov 850501 Horné Kočkovce NP
308 513610 Púchov 818712 Hoštiná S3
308 513610 Púchov 821161 Ihrište S3
308 513610 Púchov 841234 Nosice S3
308 513610 Púchov 850462 Púchov S3
308 513610 Púchov 850560 Vieska-Bezdedov NP
308 557471 Streženice 859095 Streženice S3
308 513776 Visolaje 869619 Visolaje S5
308 557498 Vydrná 870811 Vydrná H2
308 513814 Záriečie 872342 Záriečie H3
308 500348 Zubák 873641 Zubák H2
309 505838 Adamovské Kochanovce 800121 Adamovské Kochanovce S4
309 505854 Bobot 803197 Bobot S1
309 505854 Bobot 803201 Bobotská Lehota NP
309 506087 Chocholná-Velčice 820831 Chocholná-Velčice H3
309 505935 Dolná Poruba 811726 Dolná Poruba H2
309 505943 Dolná Súča 811840 Dolná Súča S3
309 505960 Drietoma 813001 Drietoma H3
309 505978 Dubodiel 813290 Dubodiel H2
309 506010 Horná Súča 817627 Horná Súča S3
309 506028 Horňany 817856 Horňany S1
309 506036 Horné Srnie 818216 Horné Srnie H3
309 506044 Hrabovka 818861 Hrabovka S5
309 506095 Ivanovce 821471 Ivanovce NP
309 506133 Kostolná-Záriečie 826669 Kostolná-Záriečie NP
309 506168 Krivosúd-Bodovka 829161 Krivosúd-Bodovka S6
309 545686 Melčice-Lieskové 836664 Melčice S4
309 545686 Melčice-Lieskové 873063 Zemianske Lieskové S4
309 506231 Mníchova Lehota 837873 Mníchova Lehota H3
309 506273 Motešice 838608 Dolné Motešice S1
309 506273 Motešice 838616 Horné Motešice S1
309 506273 Motešice 845957 Peťovka S3
309 506281 Nemšová 824879 Kľúčové S1
309 506281 Nemšová 833533 Ľuborča S1
309 506281 Nemšová 839639 Nemšová S1
309 506281 Nemšová 872431 Trenčianska Závada S5
309 506290 Neporadza 839663 Bošianska Neporadza S1
309 506290 Neporadza 839671 Rožňová Neporadza S1
309 506354 Omšenie 843792 Omšenie H3
309 506371 Opatovce 843873 Opatovce NP
309 581348 Petrova Lehota 845990 Petrova Lehota H3
309 506478 Selec 854841 Selec H3
309 546682 Skalka nad Váhom 855600 Skala S1
309 546682 Skalka nad Váhom 855782 Skalská Nová Ves S1
309 546682 Skalka nad Váhom 866415 Újazd S1
309 506508 Soblahov 857106 Soblahov S5
309 506541 Štvrtok 861782 Štvrtok S4
309 506532 Svinná 859907 Svinná S1
309 506559 Trenčianska Teplá 811173 Dobrá S5
309 506559 Trenčianska Teplá 864374 Trenčianska Teplá S3
309 506567 Trenčianska Turná 815586 Hámre NP
309 506567 Trenčianska Turná 864391 Trenčianska Turná NP
309 506591 Trenčianske Jastrabie 864412 Trenčianske Jastrabie S1
309 506605 Trenčianske Mitice 864421 Trenčianske Mitice H4
309 545741 Trenčianske Stankovce 835684 Malé Stankovce NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 852929 Rozvadze NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 854735 Sedličná NP
309 545741 Trenčianske Stankovce 868591 Veľké Stankovce NP
309 506613 Trenčianske Teplice 864455 Trenčianske Teplice H3
309 505820 Trenčín 873527 Hanzlíková S5
309 505820 Trenčín 872601 Istebník S3
309 505820 Trenčín 829722 Kubrá NP
309 505820 Trenčín 829731 Kubrica NP
309 505820 Trenčín 843865 Opatová S3
309 505820 Trenčín 872598 Orechové S3
309 505820 Trenčín 864668 Trenčianske Biskupice S3
309 505820 Trenčín 864528 Trenčín S6
309 505820 Trenčín 871664 Záblatie S3
309 505820 Trenčín 873551 Zlatovce S3
309 506648 Veľká Hradná 867713 Veľká Hradná S5
309 506656 Veľké Bierovce 867942 Veľké Bierovce S1
309 556475 Zamarovce 872300 Zamarovce S5
401 501034 Bajč 800503 Bajč NP
401 501395 Bátorove Kosihy 870081 Bátorove Kosihy NP
401 501042 Bodza 803359 Bodza NP
401 555819 Bodzianske Lúky 803367 Bodzianske Lúky NP
401 501069 Brestovec 806269 Brestovec NP
401 501077 Búč 807079 Búč NP
401 501085 Čalovec 808679 Čalovec NP
401 501158 Chotín 820881 Chotín S2
401 501093 Číčov 809527 Číčov NP
401 501107 Dedina Mládeže 810142 Dedina Mládeže S1
401 501123 Dulovce 813605 Dulovce NP
401 580911 Holiare 816612 Dolné Holiare NP
401 580911 Holiare 816621 Horné Holiare NP
401 501140 Hurbanovo 803383 Bohatá NP
401 501140 Hurbanovo 820423 Hurbanovo S2
401 501166 Imeľ 821241 Imeľ NP
401 501174 Iža 821501 Iža NP
401 501182 Kameničná 823384 Kameničná NP
401 501191 Klížska Nemá 824381 Klížska Nemá S1
401 501204 Kolárovo 825581 Kolárovo NP
401 501204 Kolárovo 825671 Vážsky klin NP
401 501026 Komárno 825883 Komárno NP
401 501026 Komárno 841901 Nová Stráž NP
401 501212 Kravany nad Dunajom 828823 Kravany nad Dunajom S2
401 501221 Lipové 832324 Lipové NP
401 501239 Marcelová 836028 Krátke Kesy S2
401 501239 Marcelová 836036 Marcelová NP
401 501247 Martovce 836354 Martovce NP
401 501255 Moča 837954 Moča S2
401 501263 Modrany 838080 Modrany NP
401 501271 Mudroňovo 838721 Mudroňovo NP
401 501280 Nesvady 839817 Nesvady NP
401 501301 Okoličná na Ostrove 843342 Okoličná na Ostrove NP
401 501310 Patince 845663 Patince NP
401 501328 Pribeta 849707 Pribeta NP
401 501336 Radvaň nad Dunajom 851132 Radvaň nad Dunajom NP
401 501344 Sokolce 857246 Sokolce-Lak S3
401 501344 Sokolce 857238 Sokolce-Turi NP
401 501352 Šrobárová 861073 Šrobárová NP
401 501115 Svätý Peter 812536 Svätý Peter NP
401 501361 Tôň 863521 Tôň NP
401 501379 Trávnik 864099 Trávnik NP
401 501387 Veľké Kosihy 868132 Veľké Kosihy NP
401 555827 Virt 851141 Virt NP
401 501409 Vrbová nad Váhom 870463 Vrbová nad Váhom NP
401 501417 Zemianska Olča 873021 Zemianska Olča NP
401 501425 Zlatná na Ostrove 873462 Zlatná na Ostrove NP
402 502049 Bajka 800571 Bajka NP
402 502057 Bátovce 802221 Bátovce NP
402 502057 Bátovce 802239 Jalakšová NP
402 502065 Beša 802760 Beša NP
402 502073 Bielovce 802913 Bielovce NP
402 580937 Bohunice 803448 Bohunice S1
402 502090 Bory 803855 Bory S5
402 502103 Brhlovce 806897 Dolné Brhlovce NP
402 502103 Brhlovce 806901 Horné Brhlovce S1
402 502111 Čajkov 808571 Čajkov S1
402 502120 Čaka 808580 Čaka NP
402 555843 Čata 808873 Čata NP
402 502154 Demandice 810240 Demandice S1
402 502162 Devičany 810606 Dolné Devičany S1
402 502162 Devičany 810614 Horné Devičany S6
402 502171 Dolná Seč 811769 Dolná Seč NP
402 502189 Dolné Semerovce 812137 Dolné Semerovce NP
402 502197 Dolný Pial 812544 Dolný Pial NP
402 502201 Domadice 812579 Domadice NP
402 502219 Drženice 813109 Drženice S1
402 502219 Drženice 802247 Kmeťovce NP
402 502227 Farná 814202 Farná NP
402 502243 Hokovce 816582 Hokovce NP
402 502251 Hontianska Vrbica 816906 Hontianska Vrbica NP
402 545350 Hontianske Trsťany 862673 Hontianske Trsťany S6
402 502260 Horná Seč 817571 Horná Seč NP
402 502278 Horné Semerovce 818194 Horné Semerovce NP
402 502286 Horné Turovce 818275 Horné Turovce NP
402 502294 Horný Pial 818437 Horný Pial NP
402 581895 Hrkovce 819450 Hrkovce NP
402 502324 Hronovce 819701 Čajakovo NP
402 502324 Hronovce 819719 Domaša NP
402 502324 Hronovce 819735 Vozokany nad Hronom NP
402 502332 Hronské Kľačany 819794 Hronské Kľačany NP
402 502341 Hronské Kosihy 819808 Hronské Kosihy NP
402 502359 Iňa 821250 Iňa NP
402 502367 Ipeľské Úľany 821306 Ipeľské Úľany S3
402 502375 Ipeľský Sokolec 821373 Ipeľský Sokolec NP
402 502383 Jabloňovce 821730 Dolné Jabloňovce S3
402 502383 Jabloňovce 821748 Horné Jabloňovce S1
402 556777 Jesenské 802778 Jesenské NP
402 502391 Jur nad Hronom 822868 Jur nad Hronom NP
402 502413 Kalná nad Hronom 823112 Kalná NP
402 502413 Kalná nad Hronom 823121 Kalnica NP
402 502413 Kalná nad Hronom 838152 Mochovce S6
402 502472 Keť 830178 Keť NP
402 502421 Kozárovce 827860 Kozárovce S1
402 502430 Krškany 829447 Malé Krškany NP
402 502430 Krškany 829455 Veľké Krškany NP
402 502448 Kubáňovo 829714 Kubáňovo NP
402 502456 Kukučínov 829811 Kukučínov S1
402 502456 Kukučínov 829820 Malý Pesek NP
402 502464 Kuraľany 829901 Kuraľany NP
402 502031 Levice 808768 Čankov NP
402 502031 Levice 818585 Horša NP
402 502031 Levice 823015 Kalinčiakovo NP
402 502031 Levice 831646 Levice NP
402 502031 Levice 835871 Malý Kiar NP
402 502481 Lok 833002 Lok NP
402 502499 Lontov 833096 Lontov NP
402 502502 Lula 834238 Lula NP
402 502511 Málaš 835382 Málaš NP
402 581135 Malé Kozmálovce 835587 Malé Kozmálovce NP
402 502537 Malé Ludince 835633 Malé Ludince NP
402 502570 Mýtne Ludany 839141 Mýtne Ludany NP
402 502588 Nová Dedina 815209 Gondovo S1
402 502588 Nová Dedina 841706 Opatová S1
402 502588 Nová Dedina 841722 Tekovská Nová Ves S1
402 502596 Nový Tekov 842923 Marušová NP
402 502596 Nový Tekov 842931 Nový Tekov NP
402 502600 Nýrovce 843016 Nýrovce NP
402 502618 Ondrejovce 843849 Ondrejovce NP
402 502626 Pastovce 845566 Pastovce NP
402 502634 Pečenice 845841 Pečenice S3
402 502642 Plášťovce 846759 Plášťovce S6
402 502651 Plavé Vozokany 836494 Medvecké NP
402 502651 Plavé Vozokany 846767 Plavé Vozokany NP
402 502669 Podlužany 847577 Podlužany NP
402 502677 Pohronský Ruskov 847844 Pohronský Ruskov NP
402 502693 Pukanec 850675 Pukanec H3
402 502707 Rybník 854158 Rybník NP
402 502782 Šahy 849472 Preseľany nad Ipľom NP
402 502782 Šahy 860158 Šahy NP
402 502782 Šahy 863165 Tešmák S1
402 502791 Šalov 860344 Šalov NP
402 502715 Santovka 854379 Malinovec NP
402 502715 Santovka 854387 Santovka S6
402 502804 Šarovce 860603 Malé Šarovce NP
402 502804 Šarovce 860611 Veľké Šarovce NP
402 502804 Šarovce 860620 Veselá NP
402 502723 Sazdice 854450 Sazdice NP
402 502731 Sikenica 855448 Trhyňa NP
402 502731 Sikenica 855456 Veľký Pesek NP
402 502740 Slatina 856053 Slatina S5
402 502758 Starý Hrádok 858501 Starý Hrádok NP
402 502766 Starý Tekov 858579 Starý Tekov NP
402 502812 Tehla 862584 Tehla NP
402 502821 Tekovské Lužany 862614 Hulvinky NP
402 502821 Tekovské Lužany 862622 Tekovské Lužany NP
402 502821 Tekovské Lužany 862631 Tekovské Lužianky NP
402 502847 Tekovský Hrádok 862681 Dolný Tekovský Hrádok NP
402 502847 Tekovský Hrádok 862690 Horný Tekovský Hrádok NP
402 502863 Tlmače 863416 Tlmače NP
402 502871 Tupá 865630 Chorvatice NP
402 502871 Tupá 865648 Tupá NP
402 502880 Turá 865656 Turá NP
402 502898 Uhliská 866334 Uhliská H3
402 581160 Veľké Kozmálovce 868175 Veľké Kozmálovce NP
402 502910 Veľké Ludince 868213 Veľké Ludince NP
402 502928 Veľké Turovce 868701 Dolné Turovce NP
402 502928 Veľké Turovce 868710 Stredné Turovce NP
402 502936 Veľký Ďur 868931 Dolný Ďur NP
402 502936 Veľký Ďur 868949 Horný Ďur NP
402 502936 Veľký Ďur 868965 Rohožnica NP
402 502944 Vyškovce nad Ipľom 871168 Vyškovce nad Ipľom NP
402 502952 Vyšné nad Hronom 871389 Vyšné nad Hronom NP
402 502961 Zalaba 872261 Zalaba NP
402 502979 Zbrojníky 872911 Dolné Zbrojníky NP
402 502979 Zbrojníky 872920 Horné Zbrojníky S1
402 502987 Želiezovce 874248 Mikula NP
402 502987 Želiezovce 859966 Svodov NP
402 502987 Želiezovce 874272 Želiezovce NP
402 502995 Žemberovce 874311 Dolné Žemberovce S1
402 502995 Žemberovce 874329 Horné Žemberovce S1
402 503002 Žemliare 874337 Žemliare NP
403 500020 Alekšince 800163 Alekšince NP
403 500046 Báb 800287 Malý Báb NP
403 500046 Báb 800295 Veľký Báb NP
403 581623 Babindol 800341 Babindol NP
403 582697 Bádice 847267 Bádice NP
403 500071 Branč 804029 Branč NP
403 500071 Branč 804037 Veľká Ves S1
403 582387 Čab 808253 Čab NP
403 545589 Cabaj-Čápor 807931 Cabaj NP
403 545589 Cabaj-Čápor 808776 Čápor NP
403 500101 Čakajovce 808598 Čakajovce NP
403 555886 Čechynce 840581 Čechynce NP
403 500135 Čeľadice 809098 Čeľadice NP
403 500160 Čifáre 809845 Čifáre NP
403 582425 Dolné Lefantovce 812048 Dolné Lefantovce S1
403 500194 Dolné Obdokovce 812081 Dolné Obdokovce NP
403 500232 Golianovo 815195 Golianovo NP
403 545635 Horné Lefantovce 817996 Horné Lefantovce S1
403 555959 Hosťová 818674 Hosťová NP
403 500313 Hruboňovo 819832 Suľany NP
403 500313 Hruboňovo 819841 Výčapky NP
403 558320 Ivanka pri Nitre 821454 Ivanka pri Nitre NP
403 500356 Jarok 822248 Jarok NP
403 500372 Jelenec 822655 Jelenec NP
403 500381 Jelšovce 822728 Jelšovce NP
403 500399 Kapince 823538 Kapince NP
403 500402 Klasov 824054 Klasov NP
403 500411 Kolíňany 825743 Kolíňany S1
403 500453 Lehota 831140 Lehota NP
403 500470 Lúčnica nad Žitavou 834050 Martinová NP
403 500470 Lúčnica nad Žitavou 834068 Vajka nad Žitavou NP
403 581097 Ľudovítová 870773 Ľudovítová NP
403 500488 Lukáčovce 834114 Lukáčovce NP
403 580899 Lužianky 834408 Lužianky NP
403 556785 Malé Chyndice 835536 Malé Chyndice NP
403 500534 Malé Zálužie 835749 Malé Zálužie NP
403 555908 Malý Cetín 840599 Malý Cetín NP
403 555851 Malý Lapáš 830623 Malý Lapáš S1
403 500569 Melek 836672 Melek NP
403 500577 Mojmírovce 838179 Mojmírovce NP
403 500011 Nitra 840378 Chrenová NP
403 500011 Nitra 812021 Dolné Krškany NP
403 500011 Nitra 812854 Dražovce S1
403 500011 Nitra 840076 Horné Krškany NP
403 500011 Nitra 840203 Kynek NP
403 500011 Nitra 840564 Mikov dvor NP
403 500011 Nitra 840254 Mlynárce NP
403 500011 Nitra 839914 Nitra NP
403 500011 Nitra 840165 Párovské Háje NP
403 500011 Nitra 868035 Veľké Janíkovce NP
403 500011 Nitra 840319 Zobor NP
403 556696 Nitrianske Hrnčiarovce 840653 Nitrianske Hrnčiarovce S1
403 500631 Nová Ves nad Žitavou 841943 Nová Ves nad Žitavou NP
403 500640 Nové Sady 842311 Nové Sady NP
403 500640 Nové Sady 808270 Sila NP
403 500666 Paňa 845272 Paňa NP
403 500674 Podhorany 847275 Mechenice NP
403 500674 Podhorany 847283 Sokolníky NP
403 500682 Pohranice 847810 Pohranice S1
403 500691 Poľný Kesov 848018 Poľný Kesov NP
403 500704 Rišňovce 852660 Rišňovce NP
403 500712 Rumanová 853542 Rumanová NP
403 581691 Štefanovičová 861162 Štefanovičová NP
403 582719 Štitáre 812161 Dolné Štitáre S1
403 500780 Šurianky 862231 Šurianky NP
403 555991 Svätoplukovo 859630 Svätoplukovo NP
403 500798 Tajná 862461 Tajná NP
403 555967 Telince 862703 Telince NP
403 500844 Veľká Dolina 867691 Veľká Dolina NP
403 500518 Veľké Chyndice 868019 Veľké Chyndice NP
403 500887 Veľké Zálužie 868787 Veľké Zálužie NP
403 500895 Veľký Cetín 868914 Veľký Cetín NP
403 555860 Veľký Lapáš 830631 Veľký Lapáš NP
403 500917 Vinodol 869511 Dolný Vinodol NP
403 500917 Vinodol 869520 Horný Vinodol NP
403 500933 Vráble 814156 Dyčka NP
403 500933 Vráble 818429 Horný Ohaj S1
403 500933 Vráble 870218 Vráble NP
403 500941 Výčapy-Opatovce 870781 Výčapy-Opatovce NP
403 500950 Zbehy 800180 Andač NP
403 500950 Zbehy 872831 Zbehy NP
403 500992 Žirany 874931 Žirany S1
403 501018 Žitavce 874973 Žitavce NP
404 503029 Andovce 800198 Andovce NP
404 503037 Bajtava 800589 Bajtava S6
404 503045 Bánov 800724 Bánov NP
404 503045 Bánov 800732 Malá Kesa NP
404 503053 Bardoňovo 802093 Bardoňovo NP
404 503061 Belá 802301 Belá NP
404 503070 Bešeňov 802808 Bešeňov NP
404 503088 Bíňa 802956 Bíňa NP
404 503096 Branovo 804045 Branovo NP
404 503100 Bruty 807036 Bruty NP
404 503118 Čechy 809021 Čechy NP
404 503126 Černík 809314 Černík NP
404 503207 Chľaba 820661 Chľaba NP
404 503134 Dedinka 810169 Dedinka NP
404 503151 Dolný Ohaj 812510 Dolný Ohaj NP
404 503169 Dubník 813249 Dubník NP
404 503169 Dubník 813265 Mikulášov dvor NP
404 503169 Dubník 882003 Veľká Tabuľa NP
404 503177 Dvory nad Žitavou 814148 Dvory nad Žitavou NP
404 503185 Gbelce 814687 Gbelce NP
404 503193 Hul 820113 Hul NP
404 503215 Jasová 822451 Jasová NP
404 503223 Jatov 822515 Jatov NP
404 503231 Kamenica nad Hronom 823333 Kamenica nad Hronom NP
404 503240 Kamenín 823422 Kamenín NP
404 503258 Kamenný Most 823490 Kamenný Most NP
404 503266 Kmeťovo 824941 Kmeťovo NP
404 503274 Kolta 825786 Kolta NP
404 503282 Komjatice 826073 Komjatice NP
404 503291 Komoča 826103 Komoča NP
404 503312 Leľa 831255 Leľa S2
404 503321 Lipová 832243 Mlynský Sek NP
404 503321 Lipová 832251 Ondrochov NP
404 503339 Ľubá 833258 Ľubá NP
404 503347 Malá nad Hronom 835170 Malá nad Hronom NP
404 503355 Malé Kosihy 835544 Malé Kosihy NP
404 503363 Maňa 835994 Malá Maňa NP
404 503363 Maňa 836001 Veľká Maňa NP
404 503371 Michal nad Žitavou 836834 Michal nad Žitavou NP
404 503398 Mojzesovo 838225 Mojzesovo NP
404 503401 Mužla 838896 Mužla NP
404 556092 Nána 861545 Nána NP
404 503436 Nová Vieska 841960 Nová Vieska NP
404 503011 Nové Zámky 842320 Nové Zámky NP
404 582361 Obid 843032 Obid NP
404 503452 Palárikovo 845027 Palárikovo NP
404 556033 Pavlová 845701 Pavlová NP
404 503479 Podhájska 847241 Belek NP
404 503479 Podhájska 847259 Svätuša NP
404 503487 Pozba 849090 Pozba NP
404 503495 Radava 850870 Radava NP
404 503509 Rastislavice 851680 Rastislavice NP
404 503517 Rúbaň 853283 Rúbaň NP
404 503525 Salka 875163 Horný Chotár NP
404 503525 Salka 854352 Salka NP
404 503576 Šarkan 810711 Diva NP
404 503576 Šarkan 860581 Šarkan NP
404 503533 Semerovo 854913 Semerovo NP
404 503541 Sikenička 855464 Sikenička NP
404 503550 Strekov 859028 Strekov NP
404 503584 Štúrovo 861553 Štúrovo NP
404 503592 Šurany 826804 Kostolný Sek NP
404 503592 Šurany 840734 Nitriansky Hrádok NP
404 503592 Šurany 861898 Šurany NP
404 503568 Svodín 859940 Maďarský Svodín NP
404 503568 Svodín 879720 Nemecký Svodín NP
404 503606 Trávnica 864081 Trávnica NP
404 503614 Tvrdošovce 866211 Tvrdošovce NP
404 556050 Úľany nad Žitavou 866431 Úľany nad Žitavou NP
404 503631 Veľké Lovce 868205 Veľké Lovce NP
404 503380 Veľký Kýr 879711 Malý Kýr NP
404 503380 Veľký Kýr 837547 Veľký Kýr NP
404 556025 Vlkas 869902 Vlkas NP
404 503649 Zemné 873152 Zemné NP
405 503711 Diakovce 810703 Diakovce NP
405 503720 Dlhá nad Váhom 811009 Dlhá nad Váhom NP
405 500241 Hájske 815446 Hájske NP
405 555878 Horná Kráľová 817171 Horná Kráľová NP
405 503886 Kráľová nad Váhom 828190 Kráľová nad Váhom NP
405 500739 Močenok 855936 Močenok NP
405 503932 Neded 839434 Neded S1
405 504025 Šaľa 860182 Šaľa NP
405 503991 Selice 854875 Selice NP
405 503991 Selice 854883 Šók NP
405 504068 Tešedíkovo 863157 Tešedíkovo NP
405 504092 Trnovec nad Váhom 865397 Horný Jatov NP
405 504092 Trnovec nad Váhom 865427 Trnovec nad Váhom NP
405 504165 Vlčany 869872 Vlčany S1
405 504190 Žihárec 874574 Žihárec NP
406 556220 Ardanovce 800236 Ardanovce S6
406 542661 Belince 802468 Belince NP
406 542695 Biskupová 803006 Biskupová NP
406 542709 Blesovce 803162 Blesovce NP
406 542717 Bojná 803481 Bojná NP
406 542717 Bojná 803499 Malé Dvorany S1
406 556297 Čeľadince 809101 Čeľadince NP
406 542792 Čermany 809292 Čermany NP
406 556165 Chrabrany 820903 Chrabrany NP
406 556262 Dvorany nad Nitrou 813958 Dvorany nad Nitrou NP
406 542881 Hajná Nová Ves 815390 Hajná Nová Ves NP
406 556351 Horné Chlebany 817970 Horné Chlebany NP
406 542938 Horné Obdokovce 818089 Horné Obdokovce NP
406 542938 Horné Obdokovce 843083 Obsolovce NP
406 542954 Horné Štitáre 818241 Horné Štitáre NP
406 542971 Hrušovany 819981 Hrušovany NP
406 556157 Jacovce 821781 Jacovce NP
406 543039 Kamanová 823236 Kamanová NP
406 543063 Koniarovce 826111 Koniarovce NP
406 543071 Kovarce 827843 Kovarce NP
406 543101 Krnča 829269 Krnča NP
406 543110 Krtovce 829471 Krtovce NP
406 556149 Krušovce 829609 Dolné Chlebany NP
406 556149 Krušovce 829617 Krušovce NP
406 581704 Kuzmice 830054 Kuzmice NP
406 505021 Lipovník 832367 Lipovník NP
406 505048 Ludanice 834076 Ludanice NP
406 505048 Ludanice 839124 Mýtna Nová Ves NP
406 505064 Lužany 834378 Lužany NP
406 505137 Malé Ripňany 835676 Malé Ripňany NP
406 581305 Nemčice 839558 Nemčice NP
406 505226 Nemečky 839612 Nemečky S1
406 505234 Nitrianska Blatnica 840602 Nitrianska Blatnica NP
406 505242 Nitrianska Streda 840611 Nitrianska Streda NP
406 505251 Norovce 841226 Norovce NP
406 505285 Oponice 844012 Oponice NP
406 556211 Orešany 844331 Orešany NP
406 505340 Podhradie 847372 Podhradie H3
406 505374 Prašice 849171 Prašice S1
406 581658 Práznovce 849375 Práznovce NP
406 505404 Preseľany 849464 Preseľany NP
406 505421 Radošina 807796 Bzince NP
406 505421 Radošina 851078 Radošina NP
406 505439 Rajčany 851213 Rajčany NP
406 505536 Šalgovce 860310 Šalgovce NP
406 505498 Solčany 857289 Solčany NP
406 556327 Solčianky 857297 Solčianky NP
406 505510 Súlovce 859591 Súlovce NP
406 556238 Svrbice 859974 Svrbice NP
406 505561 Tesáre 863114 Tesáre NP
406 504998 Topoľčany 835471 Malé Bedzany NP
406 504998 Topoľčany 863548 Topoľčany NP
406 504998 Topoľčany 867926 Veľké Bedzany S1
406 580457 Tovarníky 864056 Tovarníky NP
406 505617 Tvrdomestice 866164 Tvrdomestice S1
406 505641 Urmince 866539 Urmince NP
406 505676 Veľké Dvorany 867985 Veľké Dvorany NP
406 505714 Veľké Ripňany 802271 Behynce NP
406 505714 Veľké Ripňany 868299 Veľké Ripňany NP
406 505749 Velušovce 869210 Velušovce S6
406 505757 Vozokany 870196 Vozokany NP
406 505773 Závada 872423 Závada S3
407 500062 Beladice 802409 Beladice NP
407 500062 Beladice 875210 Čakýň NP
407 500062 Beladice 820962 Malé Chrašťany NP
407 500062 Beladice 802417 Pustý Chotár NP
407 500062 Beladice 820971 Veľké Chrašťany S1
407 500127 Čaradice 808792 Čaradice S1
407 555916 Červený Hrádok 809420 Červený Hrádok NP
407 500321 Choča 820792 Choča NP
407 500151 Čierne Kľačany 809675 Čierne Kľačany NP
407 500283 Hostie 818631 Hostie S5
407 500283 Hostie 818640 Panský diel NP
407 500305 Hosťovce 818682 Hosťovce NP
407 500364 Jedľové Kostoľany 822621 Jedľové Kostoľany H3
407 500429 Kostoľany pod Tribečom 826596 Kostoľany pod Tribečom S1
407 500437 Ladice 830496 Ladice NP
407 500461 Lovce 833151 Lovce S6
407 500500 Machulince 834718 Machulince NP
407 555924 Malé Vozokany 835722 Malé Vozokany NP
407 500542 Mankovce 836010 Mankovce NP
407 500551 Martin nad Žitavou 836320 Martin nad Žitavou NP
407 500585 Nemčiňany 839566 Nemčiňany NP
407 500585 Nemčiňany 839574 Rohožnica NP
407 500593 Neverice 839833 Neverice NP
407 500607 Nevidzany 839841 Nevidzany NP
407 500658 Obyce 843091 Obyce S5
407 500721 Skýcov 855901 Skýcov S3
407 500747 Sľažany 856266 Dolné Sľažany NP
407 500747 Sľažany 856274 Horné Sľažany NP
407 500755 Slepčany 856282 Slepčany NP
407 517305 Tekovské Nemce 862665 Tekovské Nemce S3
407 500810 Tesárske Mlyňany 863122 Mlyňany NP
407 500810 Tesárske Mlyňany 863149 Tesáre nad Žitavou NP
407 500828 Topoľčianky 863882 Topoľčianky NP
407 500836 Velčice 867594 Velčice S1
407 555932 Veľké Vozokany 868761 Veľké Vozokany NP
407 500909 Vieska nad Žitavou 869317 Vieska nad Žitavou NP
407 500925 Volkovce 870153 Volkovce S1
407 500925 Volkovce 870161 Závada S6
407 500984 Žikava 874591 Žikava S6
407 582816 Žitavany 874949 Kňažice NP
407 582816 Žitavany 874957 Opatovce S6
407 500968 Zlaté Moravce 874965 Hoňovce NP
407 500968 Zlaté Moravce 873420 Prílepy NP
407 500968 Zlaté Moravce 873438 Zlaté Moravce NP
407 500976 Zlatno 873519 Zlatno S5
501 517461 Bytča 807711 Hliník nad Váhom S4
501 517461 Bytča 818836 Hrabové S3
501 517461 Bytča 807729 Malá Bytča S5
501 517461 Bytča 807737 Mikšová S5
501 517461 Bytča 850420 Pšurnovice S3
501 517461 Bytča 807745 Veľká Bytča S5
501 581984 Hlboké nad Váhom 816183 Hlboké nad Váhom H3
501 517623 Hvozdnica 820598 Hvozdnica H3
501 517631 Jablonové 821772 Jablonové H3
501 517674 Kolárovice 825506 Kolárovice H2
501 517691 Kotešová 827746 Kotešová S5
501 517798 Maršová-Rašov 836141 Maršová S3
501 517861 Petrovice 846121 Petrovice H1
501 517861 Petrovice 846147 Setechov H1
501 517895 Predmier 849421 Predmier S3
501 518018 Štiavnik 861324 Štiavnik H2
501 517992 Súľov-Hradná 859583 Súľov-Hradná H2
501 518085 Veľké Rovné 868540 Veľké Rovné H2
502 509132 Čadca 808393 Čadca H3
502 509132 Čadca 808512 Horelica H3
502 509159 Čierne 809624 Čierne H3
502 509167 Dlhá nad Kysucou 810908 Dlhá nad Kysucou H2
502 509183 Dunajov 813630 Dunajov H3
502 509213 Klokočov 824551 Klokočov H1
502 509221 Klubina 824852 Klubina H2
502 509230 Korňa 826294 Korňa H2
502 509248 Krásno nad Kysucou 828483 Krásno nad Kysucou H3
502 509299 Makov 834858 Makov H1
502 509311 Nová Bystrica 815802 Harvelka H1
502 509311 Nová Bystrica 841633 Nová Bystrica H1
502 509311 Nová Bystrica 852325 Riečnica H1
502 509337 Olešná 843644 Burkov vrch H2
502 509337 Olešná 843610 Olešná H2
502 509345 Oščadnica 844748 Oščadnica H2
502 509361 Podvysoká 847771 Podvysoká H4
502 509396 Radôstka 851027 Radôstka H2
502 509400 Raková 851388 Raková H4
502 509451 Skalité 855774 Skalité H2
502 509477 Stará Bystrica 857921 Stará Bystrica H2
502 509485 Staškov 858633 Staškov H2
502 509493 Svrčinovec 860018 Svrčinovec H3
502 509507 Turzovka 866075 Turkov H2
502 509507 Turzovka 866083 Turzovka H2
502 509515 Vysoká nad Kysucou 871061 Vysoká nad Kysucou H2
502 509523 Zákopčie 872253 Zákopčie H2
502 509531 Zborov nad Bystricou 872903 Zborov nad Bystricou H2
503 580813 Bziny 807885 Bziny H2
503 509698 Chlebnice 820679 Chlebnice H1
503 509639 Dlhá nad Oravou 810991 Dlhá nad Oravou H1
503 509540 Dolný Kubín 802671 Beňova Lehota H1
503 509540 Dolný Kubín 812315 Dolný Kubín H1
503 509540 Dolný Kubín 824968 Kňažia H1
503 509540 Dolný Kubín 812455 Kubínska Hoľa H1
503 509540 Dolný Kubín 812340 Malý Bysterec H1
503 509540 Dolný Kubín 812463 Medzihradné H1
503 509540 Dolný Kubín 838241 Mokraď H1
503 509540 Dolný Kubín 838250 Mokradská Hoľa H1
503 509540 Dolný Kubín 857785 Srňacie H1
503 509540 Dolný Kubín 812331 Veľký Bysterec H1
503 509540 Dolný Kubín 812404 Záskalie H1
503 509671 Horná Lehota 817210 Horná Lehota H1
503 509701 Istebné 821390 Istebné H1
503 509710 Jasenová 822345 Jasenová H1
503 509744 Kraľovany 828220 Kraľovany H1
503 509761 Krivá 829072 Krivá H1
503 509787 Leštiny 831484 Leštiny H1
503 509825 Malatiná 835391 Malatiná H1
503 509833 Medzibrodie nad Oravou 836613 Medzibrodie nad Oravou H2
503 509922 Oravská Poruba 844144 Poruba-Geceľ H4
503 509922 Oravská Poruba 844152 Zábrež H4
503 509957 Oravský Podzámok 811599 Dolná Lehota H1
503 509957 Oravský Podzámok 844209 Oravský Podzámok H1
503 509965 Osádka 844438 Osádka H1
503 509973 Párnica 845388 Párnica H1
503 509990 Pokryváč 847861 Pokryváč H1
503 510009 Pribiš 849715 Pribiš H2
503 510017 Pucov 850454 Pucov H2
503 510041 Sedliacka Dubová 854701 Sedliacka Dubová H1
503 510165 Veličná 867608 Revišné H1
503 510165 Veličná 867616 Veličná H1
503 510181 Vyšný Kubín 871541 Vyšný Kubín H1
503 510254 Žaškov 874027 Žaškov H1
503 510211 Zázrivá 872806 Zázrivá H1
504 509175 Dolný Vadičov 812561 Dolný Vadičov H2
504 509205 Horný Vadičov 818526 Horný Vadičov H2
504 509205 Horný Vadičov 875236 Prostredný Vadičov H2
504 509256 Kysucké Nové Mesto 807117 Budatínska Lehota H3
504 509256 Kysucké Nové Mesto 830283 Kysucké Nové Mesto H3
504 509256 Kysucké Nové Mesto 844811 Oškerda H3
504 509264 Kysucký Lieskovec 830381 Kysucký Lieskovec H3
504 509272 Lodno 832987 Lodno H2
504 509281 Lopušné Pažite 833126 Lopušné Pažite H3
504 509302 Nesluša 839728 Nesluša H2
504 509329 Ochodnica 843229 Ochodnica H3
504 509370 Povina 849057 Povina H2
504 580791 Radoľa 850977 Radoľa H3
504 509426 Rudina 853291 Rudina H4
504 509434 Rudinka 853305 Rudinka H4
504 509442 Rudinská 853356 Rudinská H2
504 509469 Snežnica 856908 Snežnica H3
505 510271 Beňadiková 802573 Beňadiková H2
505 510319 Bobrovček 803227 Bobrovček H1
505 510327 Bobrovec 803235 Bobrovec H1
505 510335 Bobrovník 803243 Bobrovník H2
505 510351 Bukovina 807401 Bukovina H2
505 510386 Demänovská Dolina 810304 Demänovská Dolina H1
505 510408 Dúbrava 813401 Dúbrava H1
505 510416 Galovany 814628 Galovany H2
505 510424 Gôtovany 815250 Gôtovany H2
505 510459 Huty 820563 Huty H1
505 510467 Hybe 820610 Hybe H1
505 556807 Ižipovce 821519 Ižipovce H1
505 510505 Jakubovany 821900 Jakubovany H1
505 510513 Jalovec 821969 Jalovec H1
505 510521 Jamník 822019 Jamník H1
505 507393 Konská 826138 Konská H1
505 510564 Kráľova Lehota 828173 Kráľova Lehota H1
505 510572 Kvačany 830097 Dlhá Lúka H1
505 510572 Kvačany 830101 Kvačany H1
505 510581 Lazisko 830895 Lazisko H1
505 510602 Liptovská Anna 832391 Liptovská Anna H1
505 510611 Liptovská Kokava 832405 Liptovská Kokava H1
505 558281 Liptovská Porúbka 832448 Liptovská Porúbka H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832499 Liptovská Mara H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832472 Liptovská Sielnica H1
505 510653 Liptovská Sielnica 832481 Parížovce H1
505 510653 Liptovská Sielnica 950092 Sestrč H1
505 510688 Liptovské Beharovce 832545 Liptovské Beharovce H1
505 510696 Liptovské Kľačany 832553 Liptovské Kľačany H1
505 510700 Liptovské Matiašovce 832561 Liptovské Matiašovce H1
505 510726 Liptovský Hrádok 812714 Dovalovo H1
505 510726 Liptovský Hrádok 832618 Liptovský Hrádok H1
505 510734 Liptovský Ján 832677 Liptovský Ján H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 802638 Benice H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 803286 Bodice H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 810282 Demänová H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 821179 Iľanovo H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832782 Liptovská Ondrašová H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832707 Liptovský Mikuláš H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 843385 Okoličné H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 832766 Palúdzka H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 847054 Ploštín H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 851892 Ráztoky H1
505 510262 Liptovský Mikuláš 882011 Svätý Štefan H1
505 510751 Liptovský Ondrej 832839 Liptovský Ondrej H1
505 580287 Liptovský Peter 832855 Liptovský Peter H2
505 510777 Liptovský Trnovec 802727 Beňušovce H1
505 510777 Liptovský Trnovec 832863 Liptovský Trnovec H1
505 510793 Ľubeľa 833266 Kráľovská Ľubeľa H1
505 510793 Ľubeľa 833274 Zemianska Ľubeľa H1
505 510831 Malatíny 835412 Malatíny H2
505 510840 Malé Borové 835498 Malé Borové H1
505 510858 Malužiná 835820 Malužiná H1
505 510874 Nižná Boca 840785 Nižná Boca H1
505 510904 Partizánska Ľupča 845400 Partizánska Ľupča H1
505 510912 Pavčina Lehota 845671 Pavčina Lehota H1
505 510921 Pavlova Ves 845728 Babky H1
505 510921 Pavlova Ves 845710 Pavlova Ves H1
505 510947 Podtureň 847721 Podtureň H2
505 510963 Pribylina 849774 Pribylina H1
505 510971 Prosiek 850292 Prosiek H1
505 511013 Smrečany 856886 Smrečany H1
505 511048 Svätý Kríž 859656 Svätý Kríž H2
505 511072 Trstené 865494 Trstené H2
505 511099 Uhorská Ves 866351 Uhorská Ves H1
505 511099 Uhorská Ves 866369 Vislavce H1
505 511111 Vavrišovo 867501 Vavrišovo H1
505 511129 Važec 867527 Važec H1
505 511137 Veľké Borové 867969 Veľké Borové H1
505 511145 Veterná Poruba 869252 Veterná Poruba H1
505 511153 Vlachy 869821 Krmeš H2
505 511153 Vlachy 857254 Sokolče H2
505 511153 Vlachy 869830 Vlachy H2
505 511153 Vlachy 869848 Vlašky H2
505 511170 Východná 870862 Východná H1
505 511188 Vyšná Boca 871184 Vyšná Boca H1
505 511196 Závažná Poruba 872644 Závažná Poruba H1
505 511200 Žiar 874353 Žiar H1
506 512052 Belá-Dulice 802328 Belá H1
506 512052 Belá-Dulice 813575 Dulice H1
506 512061 Benice 802654 Benice S3
506 512079 Blatnica 803103 Blatnica H1
506 512133 Bystrička 807664 Bystrička H1
506 512150 Ďanová 810061 Ďanová S3
506 512168 Diaková 810690 Diaková S5
506 512206 Dolný Kalník 812307 Dolný Kalník S5
506 512214 Dražkovce 812820 Dražkovce S6
506 512257 Folkušová 814369 Folkušová H1
506 512290 Horný Kalník 818399 Horný Kalník S5
506 512346 Karlová 823601 Karlová S3
506 512354 Kláštor pod Znievom 824089 Kláštor pod Znievom H1
506 512354 Kláštor pod Znievom 830879 Lazany H1
506 512371 Košťany nad Turcom 827711 Košťany nad Turcom S3
506 512389 Krpeľany 829412 Krpeľany H1
506 512397 Laskár 830658 Laskár S1
506 512397 Laskár 867268 Valentová S1
506 512419 Ležiachov 831972 Ležiachov S3
506 512435 Lipovec 832341 Lipovec H1
506 512036 Martin 836168 Martin H1
506 512036 Martin 849839 Priekopa H1
506 512036 Martin 836273 Tomčany H1
506 512036 Martin 872407 Záturčie H1
506 512478 Necpaly 839400 Necpaly H1
506 512486 Nolčovo 841218 Nolčovo H1
506 512508 Podhradie 826154 Konské H1
506 512508 Podhradie 847381 Podhradie nad Váhom H1
506 512524 Príbovce 849731 Príbovce S5
506 512541 Rakovo 851574 Rakovo S3
506 512567 Ratkovo 851787 Ratkovo H4
506 512583 Sklabiňa 855812 Sklabiňa H2
506 512591 Sklabinský Podzámok 855847 Sklabinský Podzámok H1
506 512613 Slovany 856487 Slovany H1
506 512630 Socovce 857203 Socovce S5
506 512648 Sučany 859371 Sučany H1
506 512656 Šútovo 862347 Šútovo H1
506 512664 Trebostovo 864315 Trebostovo H1
506 512672 Trnovo 865435 Trnovo H1
506 512681 Turany 865788 Turany H1
506 512702 Turčianska Štiavnička 865851 Turčianska Štiavnička H2
506 545961 Turčianske Jaseno 817988 Turčianske Jaseno H1
506 512711 Turčianske Kľačany 865869 Turčianske Kľačany H1
506 512737 Turčiansky Ďur 865907 Turčiansky Ďur S3
506 512753 Turčiansky Peter 865931 Turčiansky Peter H2
506 512761 Valča 867250 Valča H1
506 512796 Vrícko 870633 Vrícko H1
506 557358 Vrútky 870650 Vrútky H1
506 512834 Žabokreky 873926 Žabokreky S3
506 512818 Záborie 871672 Záborie H2
507 509558 Babín 800317 Babín H1
507 509566 Beňadovo 802590 Beňadovo H1
507 509582 Bobrov 803219 Bobrov H2
507 509591 Breza 806404 Breza H1
507 509680 Hruštín 820024 Hruštín H1
507 509680 Hruštín 867357 Vaňovka H1
507 509728 Klin 824364 Klin H1
507 509779 Krušetnica 829587 Krušetnica H1
507 509809 Lokca 833011 Lokca H1
507 509817 Lomná 833053 Lomná H1
507 509850 Mútne 838837 Mútne H1
507 509868 Námestovo 839345 Námestovo H1
507 509868 Námestovo 839361 Námestovské Pilsko H1
507 509868 Námestovo 839353 Slanica H1
507 509884 Novoť 842877 Novoť H1
507 509892 Oravská Jasenica 844047 Oravská Jasenica H1
507 509906 Oravská Lesná 844110 Oravská Lesná H1
507 509914 Oravská Polhora 844128 Oravská Polhora H1
507 509931 Oravské Veselé 844179 Oravské Veselé H1
507 510025 Rabča 850772 Rabča H1
507 510033 Rabčice 850811 Rabčice H1
507 510050 Sihelné 855405 Sihelné H1
507 510092 Ťapešovo 862509 Ťapešovo H1
507 510149 Vasiľov 867471 Vasiľov H1
507 510157 Vavrečka 867489 Vavrečka H1
507 510203 Zákamenné 871940 Zákamenné H1
507 510246 Zubrohlava 873683 Zubrohlava H1
508 510301 Bešeňová 802816 Bešeňová H2
508 510441 Hubová 820075 Hubová H1
508 507300 Ivachnová 821403 Ivachnová H4
508 510530 Kalameny 822981 Kalameny H1
508 510548 Komjatná 826081 Komjatná H1
508 510599 Likavka 832171 Likavka H1
508 510629 Liptovská Lúžna 832413 Liptovská Lúžna H1
508 510637 Liptovská Osada 832430 Liptovská Osada H1
508 510661 Liptovská Štiavnica 832502 Liptovská Štiavnica H1
508 510670 Liptovská Teplá 832511 Liptovská Teplá H2
508 510670 Liptovská Teplá 832529 Madočany H2
508 510718 Liptovské Revúce 832596 Liptovské Revúce H1
508 511005 Liptovské Sliače 856410 Liptovské Sliače H1
508 510742 Liptovský Michal 832693 Liptovský Michal H4
508 510785 Lisková 832871 Lisková H1
508 510807 Ľubochňa 833509 Ľubochňa H1
508 510815 Lúčky 834017 Lúčky H1
508 510823 Ludrová 834084 Ludrová H2
508 510866 Martinček 836338 Martinček H1
508 510955 Potok 848719 Potok H2
508 510998 Ružomberok 819221 Hrboltová H1
508 510998 Ružomberok 853801 Ružomberok H1
508 511030 Stankovany 857823 Stankovany H1
508 511056 Štiavnička 861201 Štiavnička H4
508 511064 Švošov 862444 Švošov H1
508 507407 Turík 865991 Turík H1
508 511102 Valaská Dubová 867233 Valaská Dubová H1
509 512044 Abramová 800091 Abramová H1
509 512044 Abramová 847909 Polerieka H1
509 512087 Blažovce 803146 Blažovce O1/2
509 512095 Bodorová 803308 Bodorová O1/3
509 512095 Bodorová 803316 Kevice O1/3
509 512109 Borcová 803669 Borcová O2
509 512117 Brieštie 806935 Brieštie H1
509 512125 Budiš 807222 Budiš H2
509 512141 Čremošné 809951 Čremošné H1
509 512222 Dubové 813362 Dubové H2
509 512265 Háj 815381 Háj O1/2
509 512273 Horná Štubňa 817708 Horná Štubňa H1
509 512303 Ivančiná 813982 Dvorec nad Turcom O1/3
509 512303 Ivančiná 821411 Ivančiná O1/3
509 512311 Jasenovo 822396 Jasenovo H2
509 512320 Jazernica 822566 Jazernica O1/3
509 512338 Kaľamenová 822973 Kaľamenová O1/1
509 512427 Liešno 832073 Liešno O1/2
509 512443 Malý Čepčín 835846 Malý Čepčín O1/2
509 512451 Moškovec 838560 Moškovec O1/2
509 512460 Mošovce 838578 Mošovce H1
509 512494 Ondrašová 843822 Ondrašová H1
509 512559 Rakša 851582 Rakša H2
509 512575 Rudno 853526 Rudno O1/1
509 512605 Sklené 855863 Sklené H2
509 512621 Slovenské Pravno 856649 Slovenské Pravno H2
509 512699 Turček 865826 Dolný Turček H1
509 512699 Turček 865834 Horný Turček H1
509 512729 Turčianske Teplice 810746 Diviaky O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 811874 Dolná Štubňa O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 865877 Turčianske Teplice O1/2
509 512729 Turčianske Teplice 865923 Turčiansky Michal O1/2
509 512788 Veľký Čepčín 868922 Veľký Čepčín O1/2
510 509604 Brezovica 806838 Brezovica H1
510 518719 Čimhová 809870 Čimhová H1
510 509655 Habovka 815322 Habovka H1
510 509663 Hladovka 816159 Hladovka H1
510 509795 Liesek 832022 Liesek H1
510 509876 Nižná 840777 Nižná H1
510 509876 Nižná 873004 Zemianska Dedina H1
510 509949 Oravský Biely Potok 844195 Oravský Biely Potok H1
510 509981 Podbiel 847101 Podbiel H1
510 510084 Štefanov nad Oravou 861090 Dolný Štefanov H1
510 510084 Štefanov nad Oravou 861103 Horný Štefanov H1
510 510076 Suchá Hora 859401 Suchá Hora H1
510 510106 Trstená 866571 Oravské Hámre H1
510 510106 Trstená 866580 Osada H1
510 510106 Trstená 865478 Trstená H1
510 510106 Trstená 866563 Ústie nad Priehradou H1
510 510114 Tvrdošín 828386 Krásna Hôrka H1
510 510114 Tvrdošín 866172 Medvedie pri Tvrdošíne H1
510 510114 Tvrdošín 869694 Oravice H1
510 510114 Tvrdošín 866181 Tvrdošín H1
510 510173 Vitanová 950106 Tichá dolina H1
510 510173 Vitanová 869708 Vitanová H1
510 510190 Zábiedovo 871648 Zábiedovo H1
510 510238 Zuberec 873659 Zuberec H1
511 517429 Belá 802336 Belá H1
511 547522 Bitarová 803014 Bitarová S5
511 547557 Brezany 806412 Brezany S1
511 517470 Čičmany 809519 Čičmany H1
511 517488 Divina 810835 Divina H3
511 517496 Divinka 810851 Divinka H3
511 517500 Dlhé Pole 811041 Dlhé Pole H2
511 517518 Dolná Tižina 811904 Dolná Tižina H1
511 517526 Dolný Hričov 812277 Dolný Hričov S3
511 517526 Dolný Hričov 845892 Peklina S3
511 557986 Ďurčiná 813851 Ďurčiná H1
511 517542 Fačkov 814181 Fačkov H1
511 517551 Gbeľany 814679 Gbeľany S5
511 517577 Hôrky 817139 Hôrky S1
511 517593 Horný Hričov 818381 Horný Hričov S1
511 547590 Hričovské Podhradie 819271 Hričovské Podhradie H3
511 517640 Jasenové 822388 Jasenové H2
511 517658 Kamenná Poruba 823449 Kamenná Poruba H1
511 557994 Kľače 824003 Kľače H4
511 517682 Konská 826146 Konská H4
511 517704 Kotrčiná Lúčka 827762 Kotrčiná Lúčka H3
511 517712 Krasňany 828459 Krasňany H1
511 517721 Kunerad 829838 Kunerad H1
511 517739 Lietava 832111 Lietava H4
511 557935 Lietavská Lúčka 832138 Lietavská Lúčka S3
511 517755 Lietavská Svinná-Babkov 800376 Babkov H2
511 517755 Lietavská Svinná-Babkov 832162 Lietavská Svinná H2
511 517763 Lutiše 834319 Lutiše H2
511 517771 Lysica 834581 Lysica H2
511 517780 Malá Čierna 834980 Malá Čierna H2
511 517801 Mojš 838187 Mojš S6
511 517828 Nededza 839442 Nededza H4
511 558168 Nezbudská Lúčka 867438 Nezbudská Lúčka H1
511 547611 Ovčiarsko 844837 Ovčiarsko H4
511 547620 Paština Závada 845647 Paština Závada H3
511 517879 Podhorie 847356 Podhorie H2
511 557960 Porúbka 832146 Porúbka H3
511 517917 Rajec 851221 Rajec H1
511 517925 Rajecká Lesná 851230 Rajecká Lesná H1
511 517933 Rajecké Teplice 848123 Poluvsie nad Rajčankou H1
511 517933 Rajecké Teplice 851256 Rajecké Teplice H1
511 517941 Rosina 852767 Rosina S1
511 517950 Stráňavy 858781 Stráňavy H1
511 517968 Stránske 858838 Stránske H1
511 517976 Stráža 858862 Stráža H3
511 517984 Strečno 858943 Strečno H2
511 581712 Šuja 861804 Šuja H4
511 518000 Svederník 859681 Svederník H3
511 518034 Teplička nad Váhom 862754 Teplička nad Váhom S5
511 518042 Terchová 817783 Horná Tižina H1
511 518042 Terchová 863041 Terchová H1
511 518051 Turie 865982 Turie H1
511 518069 Varín 867446 Varín H2
511 518077 Veľká Čierna 867667 Veľká Čierna H4
511 518093 Višňové 869651 Višňové H1
511 518131 Zbyňov 872989 Zbyňov H4
511 517402 Žilina 800759 Bánová S1
511 517402 Žilina 806951 Brodno S3
511 517402 Žilina 874825 Budatín S5
511 517402 Žilina 807753 Bytčica S1
511 517402 Žilina 838195 Mojšova Lúčka S1
511 517402 Žilina 849031 Považský Chlmec S5
511 517402 Žilina 858897 Strážov S3
511 517402 Žilina 865371 Trnové S1
511 517402 Žilina 870307 Vranie S3
511 517402 Žilina 871737 Zádubnie S3
511 517402 Žilina 872377 Zástranie S3
511 517402 Žilina 874876 Závodie S5
511 517402 Žilina 874604 Žilina S1
511 517402 Žilina 874906 Žilinská Lehota S5
601 508454 Badín 800473 Badín H1
601 508471 Baláže 800619 Baláže H1
601 508438 Banská Bystrica 801062 Banská Bystrica H2
601 508438 Banská Bystrica 801453 Kostiviarska H2
601 508438 Banská Bystrica 801381 Kremnička H2
601 508438 Banská Bystrica 801283 Podlavice H2
601 508438 Banská Bystrica 801241 Radvaň H2
601 508438 Banská Bystrica 801402 Šalková H2
601 508438 Banská Bystrica 801101 Sásová H2
601 508438 Banská Bystrica 801411 Senica H2
601 508438 Banská Bystrica 866423 Uľanka H2
601 508675 Brusno 819671 Brusno H1
601 508519 Čerín 808334 Čačín O4/1
601 508519 Čerín 809284 Čerín O4/1
601 508543 Dolná Mičiná 811718 Dolná Mičiná O4/1
601 508551 Dolný Harmanec 812251 Dolný Harmanec H1
601 508560 Donovaly 812641 Donovaly H1
601 508586 Dúbravica 813443 Dúbravica H4
601 508594 Harmanec 815799 Harmanec H1
601 508616 Hiadeľ 816124 Hiadeľ H1
601 508632 Horná Mičiná 817457 Horná Mičiná H4
601 508641 Horné Pršany 818160 Horné Pršany H1
601 508659 Hrochoť 819603 Hrochoť H1
601 580236 Hronsek 819743 Hronsek O4/1
601 508713 Kordíky 826260 Kordíky H1
601 508721 Králiky 828084 Králiky H1
601 557277 Kynceľová 801429 Kynceľová O4/1
601 508748 Ľubietová 833339 Ľubietová H1
601 508756 Lučatín 833657 Lučatín H3
601 580244 Malachov 801372 Malachov H2
601 508764 Medzibrod 836605 Medzibrod H2
601 508781 Môlča 838306 Môlča H3
601 508799 Moštenica 838586 Moštenica H1
601 508802 Motyčky 838659 Motyčky H1
601 557285 Nemce 801437 Nemce H4
601 508837 Oravce 844021 Oravce H3
601 508861 Podkonice 847411 Podkonice H1
601 508896 Pohronský Bukovec 847836 Pohronský Bukovec H1
601 508918 Poniky 848158 Poniky H2
601 508926 Povrazník 849073 Povrazník H1
601 508942 Priechod 849782 Priechod H3
601 508969 Riečka 852236 Riečka H1
601 508977 Sebedín-Bečov 854468 Bečov O4/1
601 508977 Sebedín-Bečov 854476 Sebedín O4/1
601 508985 Selce 854794 Selce H2
601 509001 Slovenská Ľupča 856525 Slovenská Ľupča H4
601 509035 Špania Dolina 861057 Špania Dolina H1
601 509019 Staré Hory 858447 Staré Hory H1
601 509027 Strelníky 859052 Strelníky H1
601 509060 Tajov 862487 Tajov H1
601 557269 Turecká 858455 Turecká H1
601 557293 Vlkanová 869899 Vlkanová O4/1
602 516601 Baďan 800465 Baďan O4/1
602 516601 Baďan 824062 Klastava O4/1
602 516627 Banská Belá 801038 Banská Belá H3
602 516643 Banská Štiavnica 800708 Banky H2
602 516643 Banská Štiavnica 801470 Banská Štiavnica H2
602 516651 Banský Studenec 801658 Banský Studenec H2
602 516678 Beluj 802492 Beluj H4
602 516716 Dekýš 810231 Dekýš H3
602 516856 Ilija 821225 Ilija H2
602 516953 Kozelník 827878 Kozelník H3
602 517071 Močiar 837989 Močiar H2
602 517160 Počúvadlo 847089 Počúvadlo H2
602 517143 Podhorie 847330 Teplá H2
602 517143 Podhorie 847348 Žakýl H2
602 517178 Prenčov 849448 Prenčov H3
602 517283 Štiavnické Bane 861197 Štiavnické Bane H1
602 516597 Svätý Anton 800210 Svätý Anton H3
602 517372 Vysoká 870901 Vysoká H2
603 508446 Bacúch 800384 Bacúch H1
603 508462 Beňuš 802689 Beňuš H1
603 508489 Braväcovo 806145 Braväcovo H1
603 508497 Brezno 806528 Brezno H1
603 557251 Bystrá 839159 Bystrá H1
603 508527 Čierny Balog 809713 Čierny Balog H1
603 508535 Dolná Lehota 811572 Dolná Lehota H1
603 508578 Drábsko 812722 Drábsko H1
603 508608 Heľpa 816019 Heľpa H1
603 508624 Horná Lehota 817201 Horná Lehota H1
603 508667 Hronec 819662 Hronec H1
603 508691 Jarabá 822213 Jarabá H1
603 508705 Jasenie 822302 Jasenie H1
603 508730 Lom nad Rimavicou 833045 Lom nad Rimavicou H1
603 508772 Michalová 836907 Michalová H1
603 508811 Mýto pod Ďumbierom 839175 Mýto pod Ďumbierom H1
603 508829 Nemecká 839591 Nemecká H2
603 508845 Osrblie 844519 Osrblie H1
603 508853 Podbrezová 847216 Podbrezová H2
603 508870 Pohorelá 847798 Pohorelá H1
603 508888 Pohronská Polhora 847828 Pohronská Polhora H1
603 508900 Polomka 848051 Polomka H1
603 508934 Predajná 849413 Predajná H1
603 508951 Ráztoka 851884 Ráztoka H1
603 508993 Sihla 855413 Sihla H1
603 509043 Šumiac 861871 Šumiac H1
603 509051 Telgárt 862436 Telgárt H1
603 509086 Valaská 866792 Valaská H1
603 509094 Vaľkovňa 867314 Vaľkovňa H1
603 509124 Závadka nad Hronom 872563 Závadka nad Hronom H1
604 518263 Detva 810363 Detva H2
604 518271 Detvianska Huta 810550 Detvianska Huta H1
604 518379 Dúbravy 813478 Dúbravy O4/1
604 518450 Horný Tisovník 812552 Dolný Tisovník H2
604 518450 Horný Tisovník 818453 Horný Tisovník H2
604 518468 Hriňová 819298 Hriňová H1
604 518492 Klokoč 824437 Klokoč H2
604 580520 Korytárky 829081 Korytárky H4
604 518549 Kriváň 829099 Kriváň O4/1
604 511510 Látky 830747 Látky H1
604 511731 Podkriváň 847500 Podkriváň H3
604 518794 Slatinské Lazy 856142 Slatinské Lazy H4
604 518816 Stará Huta 857971 Stará Huta H1
604 518824 Stožok 858757 Stožok O4/1
604 518921 Vígľaš 869350 Vígľaš O4/1
604 518930 Vígľašská Huta-Kalinka 869431 Vígľašská Huta-Kalinka H1
605 518212 Bzovík 807893 Bzovík O1/3
605 518247 Čabradský Vrbovok 808318 Čabradský Vrbovok O1/2
605 518255 Čekovce 809047 Čekovce O1/1
605 518239 Cerovo 808032 Cerovo O1/1
605 518280 Devičie 810622 Devičie O1/1
605 518301 Dolné Mladonice 812056 Dolné Mladonice O1/1
605 518310 Dolný Badín 812226 Dolný Badín O1/1
605 518336 Domaníky 812587 Domaníky O1/3
605 518344 Drážovce 812871 Drážovce O2
605 518352 Drienovo 812943 Drienovo O1/2
605 518387 Dudince 813532 Dudince O2
605 518387 Dudince 813559 Merovce O2
605 518409 Hontianske Moravce 816914 Kostolné Moravce O4/1
605 518409 Hontianske Moravce 816922 Opatové Moravce O4/1
605 518417 Hontianske Nemce 816931 Hontianske Nemce O1/2
605 518417 Hontianske Nemce 816957 Rakovec O1/2
605 518417 Hontianske Nemce 855588 Sitnianska Lehôtka O1/2
605 518425 Hontianske Tesáre 800457 Báčovce O2
605 518425 Hontianske Tesáre 860875 Dolné Šipice O2
605 518425 Hontianske Tesáre 814083 Dvorníky O2
605 518425 Hontianske Tesáre 816973 Hontianske Tesáre O2
605 518425 Hontianske Tesáre 860867 Horné Šipice O2
605 518433 Horné Mladonice 818011 Horné Mladonice O1/1
605 518441 Horný Badín 818321 Horný Badín O1/1
605 518484 Jalšovík 822001 Jalšovík O1/2
605 518514 Kozí Vrbovok 827886 Kozí Vrbovok O1/1
605 518531 Kráľovce-Krnišov 828246 Kráľovce O1/1
605 518531 Kráľovce-Krnišov 828254 Krnišov O1/1
605 518557 Krupina 829498 Krupina O1/1
605 518565 Lackov 830429 Lackov O1/1
605 518573 Ladzany 830551 Ladzany O1/2
605 518603 Lišov 832880 Lišov O1/3
605 518611 Litava 832928 Litava O1/1
605 518646 Medovarce 836486 Medovarce O1/3
605 518701 Rykynčice 854191 Dolné Rykynčice O1/2
605 518701 Rykynčice 854204 Horné Rykynčice O1/2
605 518735 Sebechleby 854506 Sebechleby O2
605 518743 Selce 854832 Selce O1/2
605 518751 Senohrad 855201 Senohrad H2
605 518832 Sudince 859389 Sudince O1/3
605 518841 Súdovce 859397 Súdovce O1/3
605 518867 Terany 862789 Dolné Terany O2
605 518867 Terany 862797 Horné Terany O2
605 518883 Trpín 865451 Trpín O1/2
605 518905 Uňatín 866482 Uňatín O1/2
605 518956 Zemiansky Vrbovok 873136 Zemiansky Vrbovok O1/1
605 518999 Žibritov 874558 Žibritov H4
606 511226 Ábelová 800015 Ábelová H4
606 511226 Ábelová 834637 Madačka H4
606 511226 Ábelová 839451 Nedelište H4
606 511234 Belina 802450 Belina O4/1
606 557315 Biskupice 802999 Biskupice O4/1
606 511251 Boľkovce 803642 Boľkovce O4/1
606 511277 Budiná 807176 Budiná H2
606 558273 Bulhary 807427 Bulhary O4/1
606 511293 Buzitka 807508 Buzitka O4/1
606 511323 Čakanovce 808601 Čakanovce O4/1
606 511331 Čamovce 808733 Čamovce O4/1
606 511358 Divín 810789 Divín H3
606 511366 Dobroč 811254 Dobroč H3
606 511391 Fiľakovo 814296 Fiľakovo O4/1
606 511404 Fiľakovské Kováče 814334 Fiľakovské Kováče O4/1
606 557331 Gregorova Vieska 815276 Gregorova Vieska O4/1
606 511421 Halič 815501 Halič O4/1
606 511439 Holiša 816850 Holiša O4/1
606 511463 Jelšovec 822736 Jelšovec O4/1
606 511480 Kalonda 823171 Kalonda O4/1
606 511374 Kotmanová 811301 Kotmanová H3
606 511528 Lehôtka 831204 Lehôtka O4/1
606 511536 Lentvora 831361 Lentvora H4
606 511544 Lipovany 832286 Lipovany O4/1
606 511552 Lovinobaňa 833215 Lovinobaňa O4/1
606 511552 Lovinobaňa 866261 Uderiná O4/1
606 511561 Ľuboreč 833541 Ľuboreč O4/1
606 511218 Lučenec 833673 Lučenec O4/1
606 511218 Lučenec 833754 Opatová O4/1
606 511579 Lupoč 834254 Lupoč O4/1
606 511609 Mašková 836362 Mašková O4/1
606 580309 Mikušovce 833797 Mikušovce O4/1
606 511625 Mučín 838691 Mučín O4/1
606 511641 Mýtna 839108 Mýtna H3
606 511668 Nitra nad Ipľom 840572 Nitra nad Ipľom O4/1
606 511676 Nové Hony 842010 Nové Hony O4/1
606 511692 Panické Dravce 845299 Panické Dravce O4/1
606 511706 Píla 846619 Píla H3
606 511714 Pinciná 846660 Pinciná O4/1
606 511722 Pleš 846899 Pleš O4/1
606 511749 Podrečany 847682 Podrečany O4/1
606 511757 Polichno 847968 Polichno H2
606 511773 Praha 849111 Praha O4/1
606 511781 Prša 850322 Prša O4/1
606 511790 Radzovce 851191 Radzovce O4/1
606 511803 Rapovce 851655 Rapovce O4/1
606 511811 Ratka 851728 Ratka O4/1
606 511838 Ružiná 853780 Ružiná O4/1
606 511854 Šávoľ 860697 Šávoľ O4/1
606 511862 Šiatorská Bukovinka 860786 Šiatorská Bukovinka H3
606 511871 Šíd 860824 Šíd H3
606 511846 Stará Halič 857939 Stará Halič O4/1
606 511897 Šurice 862258 Šurice O4/1
606 511901 Točnica 863424 Točnica O4/1
606 511919 Tomášovce 863505 Tomášovce O4/1
606 511927 Trebeľovce 838764 Muľka O4/1
606 511927 Trebeľovce 864161 Trebeľovce O4/1
606 557340 Trenč 864358 Trenč O4/1
606 511943 Tuhár 865575 Tuhár H3
606 511994 Veľká nad Ipľom 867632 Veľká nad Ipľom O4/1
606 512010 Veľké Dravce 867977 Veľké Dravce O4/1
606 512010 Veľké Dravce 950041 Záložná O4/1
606 557307 Vidiná 869261 Vidiná O4/1
607 511269 Breznička 806480 Breznička O2
607 511340 České Brezovo 809462 České Brezovo H3
607 511340 České Brezovo 867331 Vaľkovo H3
607 511315 Cinobaňa 808211 Cinobaňa H3
607 511315 Cinobaňa 865974 Turíčky H3
607 557323 Ďubákovo 813125 Ďubákovo H1
607 511447 Hradište 818984 Hradište H3
607 514900 Hrnčiarska Ves 819514 Pondelok O1/3
607 514900 Hrnčiarska Ves 819531 Veľká Suchá O1/3
607 514918 Hrnčiarske Zalužany 819549 Hrnčiarske Zalužany O2
607 511471 Kalinovo 823058 Hrabovo O2
607 511471 Kalinovo 823066 Kalinovo O2
607 511498 Kokava nad Rimavicou 825298 Kokava nad Rimavicou H2
607 511501 Krná 829226 Krná H2
607 511595 Málinec 821357 Ipeľský Potok H3
607 511595 Málinec 835773 Málinec H3
607 511617 Mládzovo 837695 Mládzovo O1/3
607 511684 Ozdín 807656 Bystrička O1/3
607 511684 Ozdín 844853 Ozdín O1/3
607 511765 Poltár 848077 Poltár O1/3
607 511765 Poltár 848093 Slaná Lehota O1/3
607 511765 Poltár 848107 Zelené O1/3
607 511820 Rovňany 852821 Rovňany O2
607 515515 Selce 854808 Selce H3
607 511889 Šoltýska 861006 Šoltýska H1
607 515591 Sušany 859613 Sušany O1/3
607 511978 Uhorské 866377 Uhorské O1/3
607 580317 Utekáč 825344 Utekáč H1
607 512001 Veľká Ves 867900 Veľká Ves O2
607 582051 Zlatno 809489 Zlatno H3
608 514977 Chvalová 821055 Chvalová O4/1
608 525774 Chyžné 821110 Chyžné H1
608 514675 Držkovce 813117 Držkovce O4/1
608 514721 Gemer 814865 Gemer O4/1
608 514756 Gemerská Ves 814954 Gemerská Ves O4/1
608 525677 Gemerské Teplice 814997 Gemerský Milhosť O4/1
608 525677 Gemerské Teplice 815004 Jelšavská Teplica O4/1
608 525685 Gemerský Sad 815039 Mikolčany O4/1
608 525685 Gemerský Sad 815047 Nováčany O4/1
608 514896 Hrlica 819468 Hrlica H3
608 525766 Hucín 820091 Hucín O4/1
608 525791 Jelšava 822698 Jelšava H3
608 525812 Kameňany 823252 Kameňany O4/1
608 515574 Leváre 859044 Strelnice O4/1
608 515159 Levkuška 831841 Levkuška O4/1
608 525901 Licince 831999 Licince O4/1
608 525928 Lubeník 833291 Lubeník H3
608 525944 Magnezitovce 834696 Kopráš H3
608 525944 Magnezitovce 834700 Mníšany H3
608 580384 Mokrá Lúka 838233 Mokrá Lúka H2
608 525987 Muráň 838772 Muráň H1
608 525995 Muránska Dlhá Lúka 838799 Muránska Dlhá Lúka H2
608 526002 Muránska Huta 838802 Muránska Huta H1
608 526011 Muránska Lehota 838811 Muránska Lehota H2
608 526029 Muránska Zdychava 838829 Muránska Zdychava H1
608 526037 Nandraž 839370 Nandraž H3
608 515256 Otročok 844829 Otročok O4/1
608 515302 Ploské 847020 Ploské H3
608 515311 Polina 847984 Polina O4/1
608 526100 Prihradzany 850225 Prihradzany O4/1
608 526118 Rákoš 851281 Rákoš H3
608 515361 Rašice 851698 Rašice O4/1
608 515370 Ratková 851752 Ratková H3
608 515370 Ratková 851761 Repištia H3
608 515400 Ratkovské Bystré 851825 Filier H1
608 515400 Ratkovské Bystré 851833 Ratkovské Bystré H1
608 526142 Revúca 852104 Revúca H1
608 526142 Revúca 852228 Revúčka H1
608 526151 Revúcka Lehota 852210 Revúcka Lehota H4
608 515507 Rybník 854166 Brusník H3
608 515507 Rybník 854182 Rybník nad Turcom H3
608 557820 Sása 851809 Sása H3
608 526258 Sirk 855545 Sirk H3
608 526304 Šivetice 860981 Šivetice O4/1
608 515523 Skerešovo 855804 Skerešovo O4/1
608 515612 Tornaľa 802280 Behynce O4/1
608 515612 Tornaľa 858498 Starňa O4/1
608 515612 Tornaľa 860123 Tornaľa O4/1
608 515612 Tornaľa 860131 Železné O4/1
608 526321 Turčok 865940 Turčok H3
608 515761 Višňové 869643 Višňové O4/1
608 515833 Žiar 874361 Žiar O4/1
609 557757 Abovce 800040 Abovce O4/1
609 514489 Babinec 800350 Babinec O1/2
609 514501 Barca 801691 Barca O1/3
609 514519 Bátka 802191 Bátka O3
609 514535 Belín 802433 Belín O3
609 514543 Blhovce 803171 Blhovce H3
609 514551 Bottovo 803961 Bottovo O3
609 514586 Budikovany 807141 Budikovany O1/1
609 514594 Cakov 807982 Cakov O2
609 514608 Čerenčany 809268 Čerenčany O4/1
609 514951 Chanava 820644 Chanava O4/1
609 514969 Chrámec 820911 Chrámec O1/3
609 514616 Čierny Potok 809811 Čierny Potok O1/1
609 514624 Číž 809900 Číž O2
609 514632 Dolné Zahorany 812196 Dolné Zahorany O1/2
609 514641 Dražice 812811 Dražice O2
609 514659 Drienčany 812889 Drienčany O1/1
609 514659 Drienčany 812897 Papča O1/1
609 514667 Drňa 813052 Drňa H3
609 514683 Dubno 813281 Dubno O1/1
609 514691 Dubovec 813389 Dubovec O4/1
609 557919 Dulovo 802204 Dulovo O1/3
609 514713 Figa 814229 Figa O1/3
609 514730 Gemerček 814881 Gemerček O1/3
609 514764 Gemerské Dechtáre 814971 Gemerské Dechtáre H3
609 557889 Gemerské Michalovce 814989 Gemerské Michalovce O1/2
609 514781 Gemerský Jablonec 815021 Gemerský Jablonec O1/2
609 514799 Gortva 815225 Bizovo O1/2
609 514799 Gortva 815233 Čenice O1/2
609 514799 Gortva 815217 Gortva O1/2
609 514811 Hajnáčka 815411 Hajnáčka H3
609 514829 Hnúšťa 804011 Brádno H3
609 514829 Hnúšťa 815349 Hačava H3
609 514829 Hnúšťa 816515 Hnúšťa H3
609 514829 Hnúšťa 848026 Polom H3
609 514837 Hodejov 816558 Hodejov O1/2
609 514845 Hodejovec 816566 Hodejovec O1/2
609 514853 Horné Zahorany 818291 Horné Zahorany O1/2
609 514861 Hostice 818615 Hostice O1/2
609 514870 Hostišovce 818658 Hostišovce O1/1
609 514888 Hrachovo 819051 Hrachovo O2
609 514926 Hrušovo 819999 Hrušovo H3
609 514926 Hrušovo 820008 Ostrany H3
609 514926 Hrušovo 820016 Striežovce H3
609 514934 Hubovo 820083 Hubovo O1/1
609 514942 Husiná 820491 Husiná O1/2
609 514985 Ivanice 821420 Ivanice O2
609 514993 Janice 822035 Janice O1/2
609 515001 Jesenské 822795 Jesenské O1/3
609 515019 Jestice 822817 Jestice H3
609 515027 Kaloša 823180 Kaloša O1/2
609 515035 Kesovce 823805 Dimitrij O1/3
609 515035 Kesovce 823791 Kesovce O1/3
609 515043 Klenovec 824224 Klenovec H1
609 515051 Kociha 825026 Kociha O1/3
609 515060 Konrádovce 826120 Konrádovce H3
609 515078 Kráľ 828076 Kráľ O1/3
609 515086 Kraskovo 828378 Kraskovo O1/2
609 515094 Krokava 829277 Krokava H1
609 515108 Kružno 829676 Kružno O4/1
609 515116 Kyjatice 830232 Kyjatice H3
609 515124 Lehota nad Rimavicou 831166 Rimavica H3
609 515124 Lehota nad Rimavicou 831158 Rimavská Lehota H3
609 515132 Lenartovce 831336 Lenartovce O4/1
609 515141 Lenka 831352 Lenka O4/1
609 515167 Lipovec 832359 Lipovec H3
609 515175 Lukovištia 834203 Lukovištia O1/2
609 515183 Martinová 836346 Martinová O3
609 515205 Neporadza 839680 Neporadza O1/2
609 557790 Nižný Skálnik 868647 Nižný Skálnik O4/1
609 515230 Nová Bašta 841447 Nová Bašta O1/3
609 515248 Orávka 844039 Orávka O3
609 515264 Ožďany 844918 Ožďany O1/3
609 515272 Padarovce 844969 Padarovce O1/3
609 515281 Pavlovce 845736 Pavlovce O3
609 515299 Petrovce 846074 Petrovce H3
609 515337 Poproč 848484 Poproč H3
609 515345 Potok 848727 Potok H3
609 515353 Radnovce 850900 Radnovce O1/3
609 557854 Rakytník 866628 Rakytník O2
609 515388 Ratkovská Lehota 851795 Ratkovská Lehota H3
609 515396 Ratkovská Suchá 851817 Ratkovská Suchá H3
609 557765 Riečka 852244 Riečka O4/1
609 515426 Rimavská Baňa 852384 Rimavská Baňa H3
609 515442 Rimavská Seč 852414 Rimavská Seč O2
609 514462 Rimavská Sobota 800601 Bakta O2
609 514462 Rimavská Sobota 813940 Dúžava O2
609 514462 Rimavská Sobota 838161 Mojín O2
609 514462 Rimavská Sobota 840874 Nižná Pokoradz O2
609 514462 Rimavská Sobota 852422 Rimavská Sobota O2
609 514462 Rimavská Sobota 852473 Tomášová O2
609 514462 Rimavská Sobota 871265 Vyšná Pokoradz O2
609 515451 Rimavské Brezovo 852597 Rimavské Brezovo H3
609 515469 Rimavské Janovce 852635 Rimavské Janovce O1/3
609 557811 Rimavské Zalužany 852643 Príboj H3
609 557811 Rimavské Zalužany 852651 Rimavské Zalužany O1/3
609 515485 Rovné 852830 Ratkovská Zdychava H3
609 515485 Rovné 852848 Rovné H3
609 515493 Rumince 853569 Rumince O2
609 515621 Šimonovce 860832 Šimonovce O4/1
609 515639 Širkovce 860921 Širkovce O3
609 515531 Slizké 856461 Slizké O1/1
609 515647 Španie Pole 861065 Španie Pole O1/1
609 515540 Stará Bašta 857858 Stará Bašta O1/2
609 515566 Stránska 858811 Stránska O1/3
609 515655 Štrkovec 861421 Štrkovec O3
609 515582 Studená 859281 Studená O2
609 515604 Sútor 859621 Sútor O1/3
609 515663 Tachty 862452 Tachty O1/2
609 515671 Teplý Vrch 862771 Teplý Vrch O1/2
609 515680 Tisovec 852406 Rimavská Píla H1
609 515680 Tisovec 863220 Tisovec H1
609 515698 Tomášovce 863513 Tomášovce O2
609 515701 Uzovská Panica 866644 Uzovská Panica O2
609 515795 Valice 841056 Nižné Valice O1/2
609 515710 Včelince 867543 Včelince O4/1
609 515728 Večelkov 867551 Večelkov O1/2
609 515736 Veľké Teriakovce 868639 Malé Teriakovce O1/3
609 515736 Veľké Teriakovce 868663 Veľké Teriakovce O1/3
609 515736 Veľké Teriakovce 868671 Vrbovce nad Rimavou O1/3
609 515744 Veľký Blh 868906 Nižný Blh O2
609 515744 Veľký Blh 868892 Vyšný Blh O2
609 515752 Vieska nad Blhom 869309 Vieska nad Blhom O3
609 515779 Vlkyňa 869953 Vlkyňa O2
609 557901 Vyšné Valice 871460 Gregorovce O1/2
609 557901 Vyšné Valice 871478 Vyšné Valice O1/2
609 515809 Vyšný Skálnik 871591 Vyšný Skálnik O1/3
609 557927 Zacharovce 871851 Zacharovce O2
609 515817 Zádor 871729 Zádor O2
609 515841 Žíp 874914 Žíp O2
610 515868 Balog nad Ipľom 800635 Balog nad Ipľom O4/1
610 515876 Bátorová 802212 Bátorová O2
610 515884 Brusník 807010 Brusník O1/1
610 515892 Bušince 807451 Bušince O4/1
610 515906 Čebovce 808971 Čebovce O1/2
610 515914 Čeláre 809110 Čeláre O1/3
610 515922 Čelovce 809161 Čelovce O1/1
610 515931 Červeňany 809365 Červeňany H3
610 516058 Chrastince 820946 Chrastince O4/1
610 516066 Chrťany 821012 Chrťany O1/2
610 515949 Dačov Lom 810037 Dolný Dačov Lom O1/1
610 515949 Dačov Lom 810002 Horný Dačov Lom O1/1
610 515957 Dolinka 811513 Dolinka O4/1
610 515965 Dolná Strehová 811785 Dolná Strehová O1/3
610 515973 Dolné Plachtince 812111 Dolné Plachtince O4/1
610 515981 Dolné Strháre 812153 Dolné Strháre O2
610 515981 Dolné Strháre 854816 Selce O2
610 515990 Ďurkovce 813931 Ďurkovce O1/3
610 516007 Glabušovce 815152 Glabušovce O1/2
610 516015 Horná Strehová 817597 Horná Strehová O1/2
610 516023 Horné Plachtince 818143 Horné Plachtince H3
610 516031 Horné Strháre 818232 Horné Strháre O1/2
610 516040 Hrušov 819883 Hrušov O1/1
610 516074 Ipeľské Predmostie 821292 Ipeľské Predmostie O2
610 516082 Kamenné Kosihy 823473 Kamenné Kosihy O4/1
610 516091 Kiarov 823945 Kiarov O3
610 516104 Kleňany 824135 Kleňany O1/3
610 516112 Koláre 825689 Koláre O4/1
610 516121 Kosihovce 826561 Kosihovce O1/3
610 516139 Kosihy nad Ipľom 826570 Kosihy nad Ipľom O4/1
610 516147 Kováčovce 827801 Kováčovce O2
610 516155 Lesenice 831395 Lesenice O4/1
610 516163 Ľuboriečka 833568 Ľuboriečka O1/3
610 516171 Malá Čalomija 834963 Malá Čalomija O4/1
610 558206 Malé Straciny 835692 Malé Straciny O2
610 516198 Malé Zlievce 835757 Malé Zlievce O2
610 558192 Malý Krtíš 835889 Malý Krtíš O4/1
610 516210 Modrý Kameň 838128 Modrý Kameň O1/1
610 516228 Muľa 838756 Muľa O2
610 516236 Nenince 839655 Nenince O4/1
610 516244 Nová Ves 841927 Nová Ves O2
610 516252 Obeckov 843024 Obeckov O4/1
610 516261 Olováry 843687 Olováry O1/3
610 516279 Opatovská Nová Ves 843903 Opatovská Nová Ves O2
610 516287 Opava 843962 Opava O1/1
610 516295 Pôtor 848751 Pôtor O2
610 516295 Pôtor 848786 Žihľava O2
610 516309 Pravica 849324 Pravica H3
610 516317 Príbelce 849634 Dolné Príbelce O2
610 516317 Príbelce 849642 Horné Príbelce O2
610 516333 Sečianky 854522 Sečianky O4/1
610 516341 Seľany 854786 Seľany O1/3
610 516368 Senné 849723 Príboj O1/1
610 516368 Senné 855162 Senné O1/1
610 516431 Širákov 860913 Širákov O1/2
610 516376 Sklabiná 855839 Sklabiná O4/1
610 516384 Slovenské Ďarmoty 856592 Slovenské Ďarmoty O2
610 516392 Slovenské Kľačany 856606 Slovenské Kľačany O1/3
610 516406 Stredné Plachtince 859001 Stredné Plachtince O1/2
610 516414 Sucháň 859478 Sucháň O1/1
610 516422 Suché Brezovo 859508 Suché Brezovo O1/1
610 516449 Šuľa 861812 Šuľa H3
610 516457 Trebušovce 864323 Trebušovce O4/1
610 516465 Veľká Čalomija 867641 Veľká Čalomija O4/1
610 516473 Veľká Ves nad Ipľom 867918 Veľká Ves nad Ipľom O4/1
610 558214 Veľké Straciny 868612 Veľké Straciny O2
610 516490 Veľké Zlievce 868833 Veľké Zlievce O2
610 515850 Veľký Krtíš 869058 Veľký Krtíš O4/1
610 516503 Veľký Lom 869147 Veľký Lom O1/1
610 516511 Vieska 869295 Vieska O4/1
610 516520 Vinica 869465 Vinica O4/1
610 516538 Vrbovka 870617 Vrbovka O3
610 516546 Záhorce 871770 Záhorce O4/1
610 516554 Závada 872440 Závada O1/2
610 516571 Želovce 874302 Želovce O4/1
610 516562 Zombor 873608 Zombor O3
611 518166 Babiná 800333 Babiná O4/1
611 518174 Bacúrov 800392 Bacúrov O4/1
611 518191 Breziny 806447 Breziny O4/1
611 518204 Budča 807125 Budča O4/1
611 518221 Bzovská Lehôtka 807915 Bzovská Lehôtka O4/1
611 518298 Dobrá Niva 811190 Dobrá Niva O4/1
611 518361 Dubové 813371 Dubové H4
611 518476 Hronská Breznica 819760 Hronská Breznica H3
611 518506 Kováčová 827771 Kováčová O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831441 Lažteky O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831433 Lešť I O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 991911 Lešť II O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831450 Podjavorie I O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 991929 Podjavorie II O4/1
611 518581 Lešť (vojenský obvod) 831468 Vidov Vrch O4/1
611 558133 Lieskovec 832057 Lieskovec O4/1
611 558087 Lukavica 834131 Lukavica O4/1
611 518654 Michalková 836877 Michalková H2
611 518662 Očová 843156 Očová H1
611 518671 Ostrá Lúka 844527 Ostrá Lúka O4/1
611 518689 Pliešovce 846988 Pliešovce H2
611 518689 Pliešovce 871915 Zaježová H2
611 518697 Podzámčok 847780 Podzámčok H3
611 518727 Sása 854417 Sása O4/1
611 518760 Sielnica 855391 Sielnica H2
611 518808 Sliač 856291 Hájniky O4/1
611 518808 Sliač 856304 Rybáre O4/1
611 518808 Sliač 854361 Sampor O4/1
611 518875 Tŕnie 865311 Budička H4
611 518875 Tŕnie 865338 Kašova Lehôtka H4
611 518875 Tŕnie 865346 Tŕnie H4
611 518891 Turová 866024 Turová O4/1
611 581585 Veľká Lúka 867845 Veľká Lúka O4/1
611 518981 Železná Breznica 874205 Železná Breznica H2
611 518158 Zvolen 828157 Kráľová H4
611 518158 Zvolen 834181 Lukové H4
611 518158 Zvolen 873845 Môťová H4
611 518158 Zvolen 873594 Zolná H4
611 518158 Zvolen 873705 Zvolen H4
611 518972 Zvolenská Slatina 856088 Slatinka H4
611 518972 Zvolenská Slatina 873900 Zvolenská Slatina H4
612 581607 Brehy 806188 Brehy H3
612 516759 Hodruša-Hámre 801461 Banská Hodruša H3
612 516759 Hodruša-Hámre 811971 Dolné Hámre H3
612 516759 Hodruša-Hámre 826189 Kopanice H3
612 516805 Horné Hámre 817881 Horné Hámre H3
612 516813 Hrabičov 818763 Hrabičov H3
612 516830 Hronský Beňadik 819816 Hronský Beňadik O4/1
612 516830 Hronský Beňadik 850403 Psiare O4/1
612 516902 Kľak 824038 Kľak H1
612 517062 Malá Lehota 835102 Malá Lehota H3
612 517097 Nová Baňa 841251 Nová Baňa H3
612 580546 Orovnica 844411 Orovnica H3
612 517119 Ostrý Grúň 844624 Ostrý Grúň H1
612 517127 Píla 846651 Píla H2
612 517232 Rudno nad Hronom 853534 Rudno nad Hronom H3
612 517291 Tekovská Breznica 862606 Tekovská Breznica H3
612 517330 Veľká Lehota 867772 Veľká Lehota H2
612 517348 Veľké Pole 868248 Veľké Pole H2
612 517356 Voznica 870170 Voznica H3
612 517381 Žarnovica 852091 Revištské Podzámčie H3
612 517381 Žarnovica 874001 Žarnovica H3
612 517381 Žarnovica 874019 Žarnovická Huta H3
612 517399 Župkov 875066 Župkov H3
613 516660 Bartošova Lehôtka 802107 Bartošova Lehôtka H3
613 516708 Bzenica 807419 Bukovina H3
613 516708 Bzenica 807761 Bzenica H3
613 516724 Dolná Trnávka 811921 Dolná Trnávka O4/1
613 516732 Dolná Ves 811939 Dolná Ves H3
613 516741 Dolná Ždaňa 811947 Dolná Ždaňa O4/1
613 516767 Hliník nad Hronom 816191 Hliník nad Hronom O4/1
613 581747 Horná Ves 817830 Horná Ves H3
613 516791 Horná Ždaňa 817848 Horná Ždaňa H4
613 516821 Hronská Dúbrava 819786 Hronská Dúbrava H3
613 516848 Ihráč 821152 Ihráč H1
613 516872 Janova Lehota 822124 Janova Lehota H2
613 516881 Jastrabá 822485 Jastrabá O4/1
613 516937 Kopernica 826227 Kopernica H2
613 516945 Kosorín 826588 Kosorín H2
613 516961 Krahule 827932 Krahule H1
613 516970 Kremnica 828882 Kremnica H1
613 516988 Kremnické Bane 829021 Kremnické Bane H1
613 516996 Kunešov 829854 Kunešov H1
613 599328 Ladomerská Vieska 830518 Ladomer H3
613 599328 Ladomerská Vieska 877689 Vieska H3
613 517011 Lehôtka pod Brehmi 831212 Lehôtka pod Brehmi O4/1
613 517020 Lovča 833169 Lovča O4/1
613 517038 Lovčica-Trubín 833177 Lovčica O4/1
613 517038 Lovčica-Trubín 865567 Trubín O4/1
613 517046 Lúčky 834033 Lúčky H1
613 599336 Lutila 834262 Lutila H3
613 517089 Nevoľné 839868 Nevoľné H1
613 517135 Pitelová 846724 Pitelová O4/1
613 517186 Prestavlky 817791 Horná Trnávka O4/1
613 517186 Prestavlky 849499 Prestavlky O4/1
613 517194 Prochot 850276 Prochot H1
613 517216 Repište 852031 Repište H3
613 517241 Sklené Teplice 855871 Sklené Teplice H3
613 517259 Slaská 856045 Slaská H2
613 517267 Stará Kremnička 858048 Stará Kremnička O4/1
613 517313 Trnavá Hora 821942 Jalná H3
613 517313 Trnavá Hora 823996 Kľačany H3
613 517313 Trnavá Hora 865265 Trnavá Hora H3
613 517364 Vyhne 870846 Vyhne H3
613 516589 Žiar nad Hronom 874515 Horné Opatovce O4/1
613 516589 Žiar nad Hronom 860654 Šášovské Podhradie O4/1
613 516589 Žiar nad Hronom 874370 Žiar nad Hronom O4/1
701 519014 Abrahámovce 800066 Abrahámovce O4/2
701 519022 Andrejová 800201 Andrejová O4/2
701 519006 Bardejov 801712 Bardejov O4/2
701 519006 Bardejov 802077 Bardejovská Nová Ves O4/2
701 519006 Bardejov 810886 Dlhá Lúka O4/2
701 519049 Bartošovce 802115 Bartošovce O4/2
701 519057 Becherov 802298 Becherov O4/2
701 519065 Beloveža 802484 Beloveža O4/2
701 519073 Bogliarka 803375 Bogliarka H3
701 519081 Brezov 806731 Brezov O4/2
701 519090 Brezovka 806871 Brezovka O4/2
701 519103 Buclovany 807061 Buclovany O4/2
701 519286 Chmeľová 820725 Chmeľová O4/2
701 519111 Cigeľka 808172 Cigeľka H2
701 519138 Dubinné 813133 Dubinné O4/2
701 519154 Frička 814385 Frička H2
701 519162 Fričkovce 814393 Fričkovce H2
701 519171 Gaboltov 814474 Gaboltov H4
701 519189 Gerlachov 815071 Gerlachov O4/2
701 519201 Hankovce 815721 Hankovce O4/2
701 519219 Harhaj 815772 Harhaj O4/2
701 519227 Hažlín 815985 Hažlín O4/2
701 519235 Hertník 816108 Hertník H1
701 519243 Hervartov 816116 Hervartov H3
701 519251 Hrabovec 818844 Hrabovec O4/2
701 519260 Hrabské 818887 Hrabské H3
701 519278 Hutka 820539 Hutka O4/2
701 519294 Janovce 822167 Janovce O4/2
701 519308 Jedlinka 822574 Jedlinka O4/2
701 519324 Kľušov 824925 Kľušov O4/2
701 519341 Kobyly 824992 Kobyly O4/2
701 519359 Kochanovce 825115 Kochanovce O4/2
701 519367 Komárov 826031 Komárov O4/2
701 519375 Koprivnica 826251 Koprivnica O4/2
701 519383 Kožany 827894 Kožany O4/2
701 519405 Krivé 829145 Krivé O4/2
701 519413 Kríže 829170 Kríže H1
701 519421 Kružlov 829625 Kružlov H3
701 519430 Kučín 829757 Kučín O4/2
701 519456 Kurima 829919 Kurima O4/2
701 519464 Kurov 829943 Kurov H4
701 519472 Lascov 830640 Lascov O4/2
701 519481 Lenartov 831328 Lenartov H2
701 519499 Lipová 832260 Lipová O4/2
701 519502 Livov 832961 Livov H1
701 519511 Livovská Huta 832979 Livovská Huta H1
701 519529 Lopúchov 833118 Lopúchov O4/2
701 519545 Lukavica 834149 Lukavica O4/2
701 519553 Lukov 834165 Lukov H2
701 519553 Lukov 834173 Venécia H2
701 519570 Malcov 835447 Malcov H4
701 519588 Marhaň 836061 Marhaň O4/2
701 519600 Mikulášová 837521 Mikulášová O4/2
701 519618 Mokroluh 838276 Mokroluh O4/2
701 519626 Nemcovce 839493 Nemcovce O4/2
701 519634 Nižná Polianka 840882 Nižná Polianka O4/2
701 519642 Nižná Voľa 840971 Nižná Voľa H3
701 519669 Nižný Tvarožec 841196 Nižný Tvarožec H2
701 519677 Oľšavce 843695 Oľšavce O4/2
701 519685 Ondavka 843806 Ondavka O4/2
701 519693 Ortuťová 844420 Ortuťová H3
701 519707 Osikov 844454 Osikov O4/2
701 519715 Petrová 845981 Petrová H2
701 519723 Poliakovce 847917 Poliakovce H3
701 519731 Porúbka 848654 Porúbka O4/2
701 519936 Raslavice 841021 Nižné Raslavice O4/2
701 519936 Raslavice 871419 Vyšné Raslavice O4/2
701 519740 Regetovka 851949 Regetovka H2
701 519758 Rešov 852066 Rešov O4/2
701 519766 Richvald 852376 Richvald O4/2
701 519774 Rokytov 852759 Rokytov O4/2
701 519847 Šarišské Čierne 860506 Šarišské Čierne O4/2
701 519855 Šašová 860638 Šašová O4/2
701 519863 Šiba 860816 Šiba H2
701 519782 Smilno 856703 Smilno O4/2
701 519791 Snakov 856894 Snakov H2
701 519804 Stebnícka Huta 858684 Stebnícka Huta H3
701 519812 Stebník 858692 Stebník H3
701 519821 Stuľany 859311 Stuľany O4/2
701 519839 Sveržov 859711 Sveržov O4/2
701 519871 Tarnov 862517 Tarnov O4/2
701 519880 Tročany 865443 Tročany O4/2
701 518964 Vaniškovce 867349 Vaniškovce O4/2
701 519901 Varadka 867373 Varadka H4
701 519910 Vyšná Polianka 871273 Vyšná Polianka H4
701 519928 Vyšná Voľa 871362 Vyšná Voľa O4/2
701 519944 Vyšný Kručov 871532 Vyšný Kručov O4/2
701 519952 Vyšný Tvarožec 871613 Vyšný Tvarožec H2
701 519961 Zborov 872881 Zborov O4/2
701 519979 Zlaté 873349 Zlaté H4
702 520012 Adidovce 800155 Adidovce H3
702 520021 Baškovce 802140 Baškovce O4/2
702 520055 Brekov 806196 Brekov O4/2
702 520063 Brestov 806218 Brestov H3
702 520110 Černina 809322 Černina O4/2
702 520268 Chlmec 820687 Chlmec O4/2
702 520152 Dedačov 810134 Dedačov H3
702 559644 Gruzovce 856568 Gruzovce O4/2
702 520195 Hankovce 815730 Hankovce O4/2
702 559598 Hažín nad Cirochou 823317 Hažín nad Cirochou O4/2
702 520225 Hrabovec nad Laborcom 818852 Hrabovec nad Laborcom H3
702 520233 Hrubov 819859 Hrubov H3
702 520241 Hudcovce 820105 Hudcovce O4/2
702 520004 Humenné 820121 Humenné O4/2
702 520276 Jabloň 821551 Jabloň O4/2
702 520292 Jankovce 822086 Jankovce O4/2
702 559547 Jasenov 822329 Jasenov O4/2
702 520331 Kamenica nad Cirochou 823325 Kamenica nad Cirochou O4/2
702 520349 Kamienka 823503 Kamienka O4/2
702 520357 Karná 823627 Karná O4/2
702 520373 Kochanovce 825123 Kochanovce nad Laborcom O4/2
702 528803 Košarovce 826871 Košarovce O4/2
702 520403 Koškovce 827681 Koškovce H3
702 582140 Lackovce 830445 Lackovce O4/2
702 520446 Lieskovec 832065 Lieskovec O4/2
702 520454 Ľubiša 833495 Ľubiša O4/2
702 520462 Lukačovce 834122 Lukačovce O4/2
702 559652 Maškovce 871494 Maškovce H3
702 520497 Modra nad Cirochou 838063 Modra nad Cirochou O4/2
702 520501 Myslina 839027 Myslina O4/2
702 520527 Nechválova Polianka 839485 Nechválova Polianka H3
702 520535 Nižná Jablonka 840807 Nižná Jablonka O4/2
702 528897 Nižná Sitnica 840904 Nižná Sitnica O4/2
702 520543 Nižné Ladičkovce 840980 Nižné Ladičkovce O4/2
702 520560 Ohradzany 843199 Ohradzany O4/2
702 528951 Pakostov 844985 Pakostov H3
702 520624 Papín 845311 Papín O4/2
702 520667 Porúbka 848662 Porúbka O4/2
702 529010 Prituľany 850250 Prituľany H3
702 520683 Ptičie 850438 Ptičie O4/2
702 529061 Rohožník 852724 Rohožník O4/2
702 520250 Rokytov pri Humennom 820369 Humenský Rokytov O4/2
702 520250 Rokytov pri Humennom 872962 Zbudský Rokytov O4/2
702 520721 Rovné 852856 Rovné O4/2
702 529087 Ruská Kajňa 853615 Ruská Kajňa H3
702 529095 Ruská Poruba 853631 Ruská Poruba H3
702 520772 Slovenská Volová 856576 Slovenská Volová O4/2
702 520781 Slovenské Krivé 856614 Slovenské Krivé O4/2
702 559636 Sopkovce 843202 Sopkovce O4/2
702 520896 Topoľovka 863971 Topoľovka O4/2
702 520900 Turcovce 865818 Turcovce H3
702 520926 Udavské 866253 Udavské O4/2
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 992160 Valaškovce-Juh H3
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 879703 Valaškovce-Sever H3
702 518638 Valaškovce (vojenský obvod) 992151 Valaškovce-Stred H3
702 520977 Veľopolie 869201 Veľopolie O4/2
702 520985 Víťazovce 869732 Víťazovce O4/2
702 521019 Vyšná Jablonka 871206 Vyšná Jablonka H3
702 529249 Vyšná Sitnica 871303 Vyšná Sitnica H3
702 521027 Vyšné Ladičkovce 871371 Vyšné Ladičkovce H3
702 521035 Vyšný Hrušov 871508 Vyšný Hrušov O4/2
702 529273 Závada 872466 Závada H3
702 521043 Závadka 872491 Závadka O4/2
702 521086 Zbudské Dlhé 872954 Zbudské Dlhé H3
702 521116 Zubné 873675 Zubné H3
703 523399 Abrahámovce 800074 Abrahámovce H1
703 523411 Bušovce 807478 Bušovce H2
703 523429 Červený Kláštor 809446 Červený Kláštor H3
703 523461 Havka 815951 Havka H1
703 523470 Holumnica 816884 Holumnica H2
703 523500 Hradisko 818941 Hradisko H1
703 523526 Huncovce 820385 Huncovce H2
703 523534 Ihľany 821136 Majerka H1
703 523534 Ihľany 821144 Stotince H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 822558 Blažov H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991856 Ihla H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991830 Levočská Dolina H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991937 Ľubické Kúpele H1
703 523551 Javorina (vojenský obvod) 991848 Sypková H1
703 523569 Jezersko 822833 Jezersko H1
703 523577 Jurské 822922 Jurské H1
703 523585 Kežmarok 823813 Kežmarok H2
703 523607 Krížová Ves 829196 Krížová Ves H2
703 523615 Lechnica 831239 Lechnica H2
703 523623 Lendak 831344 Lendak H1
703 523682 Ľubica 833312 Ľubica H1
703 523674 Majere 834734 Majere H4
703 559938 Malá Franková 835005 Malá Franková H1
703 581241 Malý Slavkov 835901 Malý Slavkov H1
703 523712 Matiašovce 836401 Matiašovce H2
703 523739 Mlynčeky 837750 Mlynčeky H2
703 523771 Osturňa 844641 Osturňa H1
703 523780 Podhorany 847305 Podhorany H2
703 523798 Rakúsy 851612 Rakúsy H1
703 523801 Reľov 815373 Hágy H1
703 523801 Reľov 851973 Reľov H1
703 523810 Slovenská Ves 856550 Slovenská Ves H1
703 523828 Spišská Belá 857378 Spišská Belá H2
703 523828 Spišská Belá 858871 Strážky H2
703 523836 Spišská Stará Ves 834416 Lysá nad Dunajcom H4
703 523836 Spišská Stará Ves 857581 Spišská Stará Ves H4
703 523861 Spišské Hanušovce 857629 Spišské Hanušovce H1
703 523887 Stará Lesná 858081 Stará Lesná H1
703 523909 Stráne pod Tatrami 858803 Stráne pod Tatrami H1
703 523976 Toporec 863998 Toporec H1
703 523984 Tvarožná 866156 Tvarožná H1
703 523992 Veľká Franková 867705 Veľká Franková H1
703 524000 Veľká Lomnica 867837 Veľká Lomnica H2
703 524042 Vlková 869929 Vlková H1
703 524051 Vlkovce 869937 Vlkovce H1
703 524069 Vojňany 870048 Vojňany H1
703 524077 Vrbov 870447 Vrbov H1
703 524085 Výborná 870765 Výborná H1
703 524123 Žakovce 873951 Žakovce H1
703 524115 Zálesie 872296 Zálesie H1
704 526371 Baldovce 800627 Baldovce S5
704 526380 Beharovce 802263 Beharovce S5
704 526401 Bijacovce 802930 Bijacovce H2
704 526410 Brutovce 807028 Brutovce H1
704 526428 Buglovce 807290 Buglovce S5
704 526452 Dlhé Stráže 811149 Dlhé Stráže H2
704 526461 Doľany 811491 Doľany H2
704 526479 Domaňovce 812625 Domaňovce S5
704 526487 Dravce 812803 Dravce H2
704 526495 Dúbrava 813435 Dúbrava H1
704 526517 Granč-Petrovce 815268 Granč-Petrovce S5
704 526525 Harakovce 815764 Harakovce H1
704 543179 Jablonov 821713 Jablonov H2
704 543225 Klčov 824127 Klčov H2
704 581640 Korytné 847879 Korytné H3
704 543276 Kurimany 829927 Kurimany S3
704 543292 Levoča 831859 Levoča H2
704 543292 Levoča 872458 Závada H2
704 543314 Lúčka 834009 Lúčka H2
704 543381 Nemešany 839621 Nemešany S5
704 543390 Nižné Repaše 841030 Nižné Repaše H1
704 543420 Oľšavica 843709 Oľšavica H1
704 543446 Ordzovany 844225 Ordzovany H1
704 543454 Pavľany 845680 Pavľany H1
704 543462 Poľanovce 847887 Poľanovce H1
704 543471 Pongrácovce 848131 Pongrácovce H2
704 543578 Spišské Podhradie 823660 Katúň S3
704 543578 Spišské Podhradie 857645 Spišské Podhradie S5
704 543608 Spišský Hrhov 857726 Spišský Hrhov S5
704 543624 Spišský Štvrtok 857777 Spišský Štvrtok H2
704 543641 Studenec 859290 Studenec H2
704 543675 Torysky 864021 Torysky H1
704 543691 Uloža 866466 Uloža H1
704 526606 Vyšné Repaše 871435 Vyšné Repaše H1
704 526614 Vyšný Slavkov 871605 Vyšný Slavkov H1
705 520071 Brestov nad Laborcom 806234 Brestov nad Laborcom O1/1
705 520098 Čabalovce 808288 Čabalovce H3
705 520101 Čabiny 808300 Čabiny O1/1
705 520128 Čertižné 809349 Čertižné H4
705 520187 Habura 815331 Habura H4
705 520314 Kalinov 823031 Kalinov H4
705 520411 Krásny Brod 828769 Krásny Brod O1/1
705 520471 Medzilaborce 803723 Borov H3
705 520471 Medzilaborce 836621 Medzilaborce H3
705 520471 Medzilaborce 836630 Vydraň H3
705 520519 Ňagov 839248 Ňagov H3
705 520578 Oľka 843661 Krivá Oľka H3
705 520578 Oľka 843679 Nižná Oľka H3
705 520586 Oľšinkov 843741 Oľšinkov H3
705 520616 Palota 845256 Palota H4
705 520691 Radvaň nad Laborcom 851167 Radvaň nad Laborcom O1/1
705 520705 Repejov 852015 Repejov H3
705 559610 Rokytovce 828785 Rokytovce H3
705 520713 Roškovce 852775 Roškovce H3
705 520853 Sukov 859532 Sukov H3
705 520861 Svetlice 859729 Svetlice H3
705 520951 Valentovce 867276 Valentovce O1/1
705 520993 Volica 870137 Volica O1/2
705 521001 Výrava 870871 Výrava H3
705 521060 Zbojné 872857 Zbojné O1/1
705 521078 Zbudská Belá 872946 Zbudská Belá O1/1
706 523402 Batizovce 802174 Batizovce H1
706 523437 Gánovce 814652 Filice H1
706 523437 Gánovce 814661 Gánovce H1
706 523445 Gerlachov 815098 Gerlachov H1
706 523488 Hôrka 817040 Hôrka H2
706 523496 Hozelec 818721 Hozelec H1
706 523518 Hranovnica 819131 Hranovnica H1
706 523542 Jánovce 822183 Jánovce H2
706 523542 Jánovce 822191 Machalovce H2
706 523593 Kravany 828807 Kravany H1
706 523631 Liptovská Teplička 832537 Liptovská Teplička H1
706 523658 Lučivná 833959 Lučivná H1
706 523721 Mengusovce 836702 Mengusovce H1
706 523747 Mlynica 837784 Mlynica H1
706 523763 Nová Lesná 841820 Nová Lesná H1
706 523381 Poprad 836371 Matejovce H1
706 523381 Poprad 848174 Poprad H1
706 523381 Poprad 848221 Spišská Sobota H1
706 523381 Poprad 848298 Stráže pod Tatrami H1
706 523381 Poprad 848417 Veľká H1
706 523844 Spišská Teplica 857599 Spišská Teplica H1
706 523852 Spišské Bystré 857611 Spišské Bystré H1
706 523879 Spišský Štiavnik 857751 Spišský Štiavnik H1
706 559890 Štôla 836711 Štôla H1
706 523933 Štrba 861375 Štrba H1
706 524107 Šuňava 840963 Nižná Šuňava H1
706 524107 Šuňava 871354 Vyšná Šuňava H1
706 523950 Švábovce 862371 Švábovce H2
706 523925 Svit 859923 Svit H1
706 580368 Tatranská Javorina 874108 Tatranská Javorina H1
706 524018 Veľký Slavkov 869163 Veľký Slavkov H1
706 524026 Vernár 869228 Vernár H1
706 524034 Vikartovce 869457 Vikartovce H1
706 524093 Vydrník 870820 Vydrník H2
706 560103 Vysoké Tatry 858544 Starý Smokovec H1
706 560103 Vysoké Tatry 861405 Štrbské Pleso H1
706 560103 Vysoké Tatry 862568 Tatranská Lomnica H1
706 524131 Ždiar 874132 Ždiar H1
707 524158 Abranovce 800112 Abranovce S1
707 524174 Bajerov 800554 Bajerov H3
707 524191 Bertotovce 802743 Bertotovce S3
707 524212 Brestov 806226 Brestov S1
707 524221 Bretejovce 806382 Bretejovce S1
707 524255 Brežany 806889 Brežany H3
707 524263 Bzenov 807788 Bzenov S3
707 524271 Čelovce 809187 Čelovce S5
707 524301 Červenica 809381 Červenica H4
707 524506 Chmeľov 820709 Chmeľov S3
707 524514 Chmeľovec 820733 Chmeľovec S5
707 524549 Chmiňany 820750 Chmiňany S3
707 524522 Chminianska Nová Ves 820776 Chminianska Nová Ves S5
707 524531 Chminianske Jakubovany 820784 Chminianske Jakubovany H3
707 524336 Demjata 810347 Demjata S3
707 524352 Drienov 812927 Drienov S1
707 524361 Drienovská Nová Ves 812960 Drienovská Nová Ves S5
707 524387 Dulova Ves 813591 Dulova Ves S1
707 524395 Fintice 814351 Fintice S5
707 524409 Fričovce 814415 Fričovce H3
707 524417 Fulianka 814423 Fulianka S5
707 524425 Geraltov 815055 Geraltov S5
707 524425 Geraltov 874035 Žatkovce S3
707 524425 Geraltov 872512 Závadka S3
707 524433 Gregorovce 815284 Gregorovce S5
707 518522 Haniska 815705 Haniska S1
707 524450 Hendrichovce 816051 Hendrichovce H3
707 524468 Hermanovce 816086 Hermanovce H4
707 524476 Hrabkov 818801 Hrabkov H2
707 524581 Janov 822108 Janov S3
707 524590 Janovík 822205 Janovík S1
707 524620 Kapušany 823571 Kapušany S1
707 524638 Kendice 823775 Kendice S5
707 524646 Klenov 824143 Klenov H2
707 524654 Kojatice 825131 Kojatice S1
707 524654 Kojatice 860549 Šarišské Lužianky S3
707 524662 Kokošovce 825387 Kokošovce S5
707 524697 Krížovany 829200 Krížovany H3
707 524701 Kvačany 830119 Kvačany H3
707 524727 Lada 830461 Lada S1
707 524735 Lažany 831042 Lažany S5
707 524743 Lemešany 831298 Chabžany S1
707 524743 Lemešany 831301 Lemešany S5
707 524751 Lesíček 831409 Lesíček H2
707 524760 Ličartovce 832006 Ličartovce S5
707 559971 Lipníky 860468 Lipníky S1
707 524786 Lipovce 830453 Lačnov H1
707 524786 Lipovce 832294 Lipovce H1
707 518590 Ľubotice 833584 Ľubotice S1
707 524794 Ľubovec 833614 Ľubovec H3
707 524794 Ľubovec 833622 Ruské Pekľany H3
707 524808 Lúčina 833924 Lúčina H4
707 524841 Malý Šariš 835943 Malý Šariš S1
707 524832 Malý Slivník 835919 Malý Slivník S5
707 556823 Medzany 836524 Medzany S1
707 524867 Miklušovce 837504 Miklušovce H4
707 524883 Mirkovce 837661 Mirkovce S1
707 524905 Mošurov 838594 Mošurov S3
707 524913 Nemcovce 839507 Nemcovce S1
707 524930 Okružná 843431 Okružná H4
707 524964 Ondrašovce 843831 Ondrašovce S3
707 524999 Ovčie 844845 Ovčie H4
707 525014 Petrovany 846040 Močarmany S1
707 525014 Petrovany 846058 Petrovany S1
707 525022 Podhorany 847313 Podhorany S3
707 525031 Podhradík 847402 Podhradík H2
707 524140 Prešov 840955 Nižná Šebastová S1
707 524140 Prešov 849502 Prešov S5
707 524140 Prešov 860328 Šalgovík S1
707 524140 Prešov 857301 Solivar S1
707 525057 Proč 850268 Proč S3
707 525065 Pušovce 850748 Pušovce S3
707 525073 Radatice 850861 Radatice S5
707 525111 Rokycany 852741 Rokycany H3
707 525138 Ruská Nová Ves 853623 Ruská Nová Ves H2
707 525189 Šarišská Poruba 860476 Šarišská Poruba S5
707 525197 Šarišská Trstená 860484 Šarišská Trstená S3
707 525201 Šarišské Bohdanovce 860492 Šarišské Bohdanovce S1
707 525154 Sedlice 854719 Sedlice H4
707 525162 Seniakovce 854972 Seniakovce S1
707 525251 Šindliar 860841 Šindliar H1
707 525260 Široké 860948 Široké H2
707 525278 Štefanovce 950017 Nové H2
707 525278 Štefanovce 861120 Štefanovce H2
707 559989 Suchá Dolina 854727 Suchá Dolina S3
707 525171 Svinia 859851 Svinia S1
707 525286 Teriakovce 863084 Teriakovce S1
707 525294 Terňa 800325 Babin Potok H2
707 525294 Terňa 818950 Hradisko H2
707 525294 Terňa 863092 Terňa H2
707 525324 Trnkov 865354 Trnkov S1
707 525332 Tuhrina 865583 Tuhrina H4
707 525341 Tulčík 865613 Tulčík S3
707 525383 Varhaňovce 867411 Varhaňovce S1
707 525405 Veľký Šariš 869198 Veľký Šariš S5
707 525391 Veľký Slivník 869171 Veľký Slivník S3
707 525413 Víťaz 869724 Víťaz H2
707 525430 Vyšná Šebastová 871346 Vyšná Šebastová S1
707 525448 Záborské 871681 Záborské S1
707 525456 Záhradné 871834 Záhradné S3
707 525499 Žehňa 874159 Žehňa S1
707 525502 Žipov 874922 Žipov S3