Vyhláška č. 32/2014 Z. z.Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z.

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014 do30.06.2014
Účinnosť od 01.03.2014 do30.06.2014
Zrušený 151/2014 Z. z.

OBSAH

32

VYHLÁŠKA

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

z 11. februára 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 43 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 402/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 12 písmeno b) znie:

b) výročné správy účastníkov koncentrácie, účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok,3) je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.


Tibor Menyhart v. r.