Zákon č. 345/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2013
Platnosť od 09.11.2013
Účinnosť od 15.02.2014 do31.07.2015
Zrušený 128/2015 Z. z.

OBSAH

345

ZÁKON

zo 16. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa veta „3) Napríklad zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza vetou „3) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:

g) orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vrátane orgánov vykonávajúcich štátny požiarny dozor,43)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

43) § 20, 21, 27, 28 a 66 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 26 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) dávajú vyjadrenie k zabezpečeniu záchrannej služby podľa § 21 ods. 5.“.

4. § 31a znie:

㤠31a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

5. V prílohe č. 1 časti 1 tabuľke I stĺpci Vybraná nebezpečná látka sa slová „1, 2 -dibrómmetán“ nahrádzajú slovami „1,2-dibrómetán“.

6. V prílohe č. 1 časti 1 tabuľke I stĺpci Vybraná nebezpečná látka sa látka „Ropné produkty“ dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) ťažké vykurovacie oleje“.

7. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 2; Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 345, 31. 12. 2003).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES (Ú. v. EÚ L 197, 24. 7. 2012).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. februára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.