Vyhláška č. 443/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014

OBSAH

443

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2013,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane sa dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Platba dane sa označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) podľa osobitného predpisu,4) ak § 2a neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.“.

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Platba dane sa do 1. februára 2016 môže označovať číslom účtu vo formáte podľa osobitného predpisu,5) ak ju vykonávajú fyzické osoby podľa osobitného predpisu.6)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 1 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.

6) Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


v z. Peter Pellegrini v. r.