Čiastka č. 40/1992 Zb.

Vydaná dňa: 13.05.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
188/1992 Zb. Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach 13.05.1992
189/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 13.05.1992
190/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 13.05.1992
191/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave 01.07.1992
192/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností 01.06.1992
193/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia 13.05.1992
194/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 13.05.1992
195/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 13.05.1992
196/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992 13.05.1992
197/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. 13.05.1992
203/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
204/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
r1/c40/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb