Čiastka č. 10/1990 Zb.

Vydaná dňa: 20.02.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky 20.02.1990
37/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 1/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve 01.03.1990
38/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1 01.10.1990
39/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch 20.02.1990
40/1990 Zb. Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách 01.03.1990
41/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 01.04.1990
42/1990 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs 20.02.1990
43/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb 15.03.1990
44/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu
p1/c10/1990 Zb. Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii zo 16. februára 1990