Oznámenie č. 44/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1990

44

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s Akčným výborom Revolučného odborového hnutia a Celoštátným združením štrajkových výborov výnos z 31. januára 1990 č. 223-12924-5150, ktorým sa mení a dopĺňa výnos ústredného riaditeľa Československého filmu z 13. decembra 1989 č. 60 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách Československého filmu.

Výnosom sa najmä rozširuje rozsah platnosti na technicko-hospodárskych pracovníkov všetkých organizácií Československého filmu na území Českej socialistickej republiky s výnimkou Filmového priemyslu Barrandov, dopĺňajúci sa príkladmi pracovných činností a upravuje sa zaraďovanie niektorých vedúcich funkcií do tarifných stupňov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1990 a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a na Ústrednom riaditeľstve Československého filmu.