Vyhláška č. 38/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.2009
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

38

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 8. februára 1990,

ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 11)

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Za zdvíhacie zariadenie pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1 (ďalej len „kontejner“) sa na účely tejto vyhlášky považujú motoricky poháňané špeciálne zdvíhacie zariadenia na pneumatikách – zdvižné vozne pre manipuláciu s kontejnermi, kontejnerové žeriavy, nakladače a prekladače kontejnerov vybavené závesným rámom alebo závesnými lanami pre zavesenie kontejnerov za horné alebo dolné rohové prvky alebo vidlicou, prípadne bočnými chápadlami pre uchopenie kontejneru za naberacie otvory (ďalej len „zdvíhacie zariadenie“).2)

(2) Prevádzkovateľom zdvíhacieho zariadenia sa na účely tejto vyhlášky rozumie vlastník zdvíhacieho zariadenia alebo organizácia, ktorá má k zdvíhaciemu zariadeniu právo hospodárenia.

§ 2

Táto vyhláška sa vzťahuje na prevádzkovateľov zdvíhacieho zariadenia, pokiaľ sa toto zdvíhacie zariadenie používa v obvode dráhy a slúži prevádzke dráh.3)

§ 3

Dokumentácia zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovateľ zdvíhacieho zariadenia musí mať pre každé zdvíhacie zariadenie4) prevádzkovú dokumentáciu, doklady, atesty a sprievodnú technickú dokumentáciu v českom alebo slovenskom jazyku; rozsah dokumentácie a dokladov ustanovujú osobitné predpisy.5)

(2) Technickú dokumentáciu každého typu zdvíhacieho zariadenia alebo rekonštruovaného zdvíhacieho zariadenia musí posúdiť orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.

(3) Orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach vydá po posúdení technickej dokumentácie „Odborné stanovisko“. Pri výrobe alebo rekonštrukcii ďalších kusov zdvíhacieho zariadenia toho istého typu a vyhotovenia, pre ktoré bolo vydané „Odborné stanovisko“, sa technická dokumentácia na posúdenie nepredkladá.

(4) Zdvíhacie zariadenie, ktorého dokumentácia sa orgánu štátneho odborného technického dozoru na dráhach na posúdenie nepredložila, sa nesmie v obvode dráhy používať.

§ 4

Preverovanie spôsobilosti zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovateľ každého nového zdvíhacieho zariadenia musí pred uvedením do prevádzky6) zdvíhacieho zariadenia zabezpečiť jeho spôsobilosť preverením orgánom štátneho odborného technického dozoru na dráhach7) úradnou skúškou.

(2) Prevádzkovateľ každého rekonštruovaného zdvíhacieho zariadenia musí pred uvedením do používania zdvíhacieho zariadenia zabezpečiť jeho spôsobilosť preverením orgánom štátneho odborného technického dozoru na dráhach7) úradnou skúškou.

(3) Pre zaistenie bezpečnej prevádzky musí prevádzkovateľ zaistiť preverovanie zdvíhacieho zariadenia v určených lehotách kontrolnými a revíznymi skúškami.

(4) Po opravách, výmene nosných častí alebo demontáži a spätnej montáži zdvíhacieho zariadenia preskúša jeho správnu funkciu odborne kvalifikovaný pracovník prevádzkovateľa alebo organizácie vykonávajúcej opravu.

(5) Ak prevádzkovateľ prenechá zdvíhacie zariadenie do používania inej právnickej alebo fyzickej osobe, vzťahujú sa na tohto používateľa povinnosti prevádzkovateľa uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, pokiaľ v zmluve nebude okruh povinností vymedzený inak.

(6) Rozsah a spôsob vykonania úradných, kontrolných a revíznych skúšok ustanovuje technická norma.8)

§ 5

Povinnosti prevádzkovateľa zdvíhacieho zariadenia

(1) Prevádzkovateľ zdvíhacieho zariadenia je ďalej povinný:

a) prihlásiť nové zdvíhacie zariadenie pred jeho uvedením do prevádzky na evidenciu príslušnému orgánu štátneho odborného technického dozoru na dráhach9) a pri jeho vyradení z prevádzky alebo pri prevode práva hospodárenia alebo prevode vlastníctva, ho z tejto evidencie odhlásiť a evidenciu každoročne spresňovať,

b) vydať smernice pre prevádzku, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky zdvíhacieho zariadenia a o požadovanej kvalifikácii pracovníkov a jej overovaní,

c) predkladať orgánu štátneho odborného technického dozoru na dráhach do 15. decembra každého roka časový plán kontrolných a revíznych skúšok na nasledujúci rok,

d) zabezpečiť výkon revíznej činnosti pracovníkov, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom štátneho odborného technického dozoru na dráhach,

e) písomne poveriť pracovníkov zodpovedných za bezpečnú, spoľahlivú a hospodárnu prevádzku zdvíhacieho zariadenia a za jeho technický stav, prevádzkové prehliadky a revízne skúšky,

f) určiť na obsluhu zdvíhacieho zariadenia oprávnených pracovníkov a zabezpečiť odbornú a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov zúčastnených pri prevádzke, obsluhe a údržbe zdvíhacieho zariadenia, ich pravidelné poučovanie (školenie) a overovanie odborných znalostí,

g) zabezpečiť odborné vykonávanie údržby a opráv zdvíhacieho zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu a technickou dokumentáciou,

h) riadne pripraviť zdvíhacie zariadenie na prehliadky a skúšky včítane pomocných technických zariadení a skúšobných bremien,

i) zúčastňovať sa na skúškach, spolupracovať s orgánmi štátneho odborného technického dozoru na dráhach a realizovať v určených lehotách ich záväzné pokyny alebo rozhodnutia,

j) oznámiť bez meškania príslušnému orgánu štátneho odborného technického dozoru na dráhach poruchy, havárie a úrazy, ku ktorým došlo v obvode dráhy v súvislosti s prevádzkou zdvíhacieho zariadenia.

(2) Ak prevádzkovateľ prenechá zdvíhacie zariadenie do používania inej právnickej alebo fyzickej osobe, vzťahujú sa na tohto používateľa povinnosti prevádzkovateľa uvedené v odseku 1 písm. c) až j), pokiaľ v zmluve nebude okruh povinností vymedzený inak.


§ 6

Záverečné ustanovenia

Podmienky na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky zdvíhacích zariadení, s ktorými má právo hospodáriť Československá ľudová armáda, ustanovujú osobitné predpisy.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.


Minister:

Ing. Podlena v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Kontejnery v medzinárodnej preprave spĺňajúce požiadavky noriem Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu.

2) § 1 písm. d) body 1 a 3 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.

3) § 20 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.§ 2 body 1 a 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb.

4) Na dovážané zdvíhacie zariadenia sa vzťahuje vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.

5) § 35 bod 2 Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov RVHP (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 101/1989 Zb.).ČSN 27 0008Dočasné smernice pre výkon štátneho odborného technického dozoru nad bezpečnosťou prevádzky zdvižných vozňov pre manipuláciu s kontejnermi ISO radu 1 – uverejnené vo Vestníku dopravy č. 7/11986.

6) Zdvíhacie zariadenie musí primerane, podľa druhu spĺňať príslušné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

7) § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 51/1964 Zb. v znení zákona č. 104/1974 Zb.

8) ČSN 27 0142.

9) § 6 ods. 5 zákona č. 68/1989 Zb. o organizácii ČSD.