Vyhláška č. 39/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 20.02.1990 do31.12.1990
Zrušený 570/1990 Zb.

OBSAH

39

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

z 30. januára 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch sa v sadzobníku správnych poplatkov mení a dopĺňa takto:

1. V položke 5 písmeno b) sadzba „Kčs 300,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 500,-“.

2. V položke 5 oslobodenie bod 2 sa vypúšťa čiarka za slovami „Slovenskej národnej rady“ a slová „ústredných výborov politických strán“.

3. V položke 8 písmena a) a b) znejú:

a) Vydanie povolenia (rozhodnutia o registrácii) občanom na poskytovanie služieb, na predaj tovaru alebo na inú činnosť ..... Kčs 100,-

b) Vydanie povolenia na výrub stromov rastúcich mimo lesa

občanom ............ Kčs 20,-
organizáciám ..... Kčs 500,-“.

4. V položke 11 sadzba „Kčs 300,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 40,– až 300,-“.

5. V položke 12 písmeno g) sa sadzba dopĺňa slovami „za každý zväzok matriky“.

6. V položke 13 písmeno b) sadzba „Kčs 1000,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,– až 2000,-“.

7. Splnomocnenie k položke 13 sa vypúšťa.

8. Poznámky k položke 13 sa dopĺňajú o bod 4, ktorý znie:

4. Za povolenie prevádzky hracích prístrojov na zahraničnú menu sa vyberie poplatok vo výške trojnásobku hornej hranice sadzby.“.

9. V položke 14 oslobodenie bod 1 sa vypúšťajú slová „Ľudových milícií“ včítane čiarky za týmito slovami.

10. Poznámky k položke 18 sa dopĺňajú o bod 3, ktorý znie:

3. Správny poplatok podľa tejto položky sa zníži o sumu preukázateľne zaplatenú v staniciach technickej kontroly za vykonanie technickej kontroly motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel po vykonanej stavbe v tuzemsku alebo dovezených jednotlivo z cudziny.“.

11. K položke 24 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť hornú hranicu sadzby na dvojnásobok.“.

12. K položke 27 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.“.

13. V položke 27 oslobodenie sa za slovami „československej banky“ dopĺňajú čiarka a slovo „sporiteľne“.

14. Poznámky k položke 27 sa dopĺňajú o bod 3, ktorý znie:

3. Výmena alebo výdaj hromadných dát na magnetických páskach nie je správnym úkonom v zmysle tejto položky.“.

15. V položke 28 sa vypúšťa písmeno c).

16. K položke 31 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.“.

17. V položke 32 sa horná hranica sadzby „Kčs 35 000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 2000,-“.

18. V položke 32 poznámky bod 1 a 4 sa vypúšťajú, v bode 2 sa na koniec pripájajú slová „v hornej hranici sadzby“ a doterajšie poznámky bod 2 a 3 sa označujú ako bod 1 a 2.

19. K položke 33 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupiteľský úrad môže zvýšiť sadzbu poplatku na desaťnásobok.“.

20. V položke 34 písmeno a) horné hranice sadzieb „Kčs 4000,-, Kčs 12 500,– a Kčs 5000,-“ sa nahrádzajú sadzbami „Kčs 10 000,– Kčs 20 000,– a Kčs 15 000,-“.

21. V položke 34 oslobodenie bod 2 sa nahrádza čiarka za slovami „mestskej hromadnej dopravy“ bodkou a koniec vety sa vypúšťa.

22. V položke 34 oslobodenie bod 3 sa vypúšťa.

23. V položke 35 B bod 1 písmeno a) sadzba „2500,– Kčs“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 4500,-“.

24. V položke 35 C sa suma „15 000,– Kčs“ nahrádza sumou „25 000,– Kčs“.

25. V položke 35 oslobodenie bod 2 sa vypúšťa.

26. V položke 37 oslobodenie bod 1 sa vypúšťajú čiarka za slovami „Slovenskej národnej rady“, slová „ústredných výborov politických strán,“ a posledná veta znie „Od poplatku sú ďalej oslobodené osoby, ktoré sa zúčastňujú na medzinárodných súťažiach, ktorých súčasťou je športová streľba.“.

27. K položke 37 sa dopĺňa splnomocnenie, ktoré znie:

„Splnomocnenie:

Československý zastupiteľský úrad a orgány pasovej kontroly môžu zvýšiť sadzbu poplatku na dvojnásobok.“.

28. Položka 39 včítane poznámky sa vypúšťajú.

29. V položke 41 písmeno a) horná hranica sadzby „Kčs 300,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 600,-“ a v písmene b) dolná hranica sadzby „Kčs 10,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 50,-“.

30. Oslobodenie k položke 41 sa vypúšťa.

31. Poznámky k položke 41 sa dopĺňajú o bod 3, ktorý znie:

3. Správny orgán vyrubí a vyberie poplatok v hornej hranici sadzby za vydanie cestovného dokladu na trvalý pobyt v cudzine.“.

32. Položka 42 včítane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok sa vypúšťajú.

33. Položka 43 včítane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok sa vypúšťajú.

34. V položke 44 sa vypúšťajú slová „alebo rozšírenie“ a oslobodenie a splnomocnenia k tejto položke; horná hranica sadzby „Kčs 50,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 100,-“.

35. V položke 47 písmeno b) sadzba „Kčs 10,– až 500,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 50,– až 800,-“.

36. Oslobodenie k položke 47 sa vypúšťa.

37. V položke 56 sa sadzba „Kčs 5000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 9000,-“.

38. V položke 62 písmeno a) sa horná hranica sadzby „150 %“ nahrádza sadzbou „300 %“.

39. Oslobodenie k položke 62 znie:

„Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky je oslobodený Československý Červený kríž, ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci jeho činnosti.“.

40. V položke 63 sa sadzba „Kčs 150,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 400,-“.

41. Položka 64 znie:

„Registrácia, vydanie alebo predĺženie povolenia
na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničným osobám /14/ ..................................... Kčs 2000,- až 25 000,-
na zahraničnú obchodnú činnosť ...................... Kčs 2000,- až 25 000,-
na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb ..... Kčs 2000,- až 25 000,-
na zriadenie organizačnej složky čs. osoby v zahraničí .... Kčs 2000,- až 25 000,-“.

42. Oslobodenie k položke 64 sa vypúšťa.

43. V položke 69 sa horná hranica sadzby „Kčs 2000,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 3500,-“.

44. Oslobodenie k položke 69 znie: „Od poplatku sú oslobodené víza udeľované

- do diplomatických, služobných a osobitných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,

- významným osobám,

- deťom do 15 rokov.“.

45. V položke 69 poznámky bod 1 a bod 3 sa vypúšťajú. Doterajšie poznámky bod 2 a 4 sa označujú ako bod 1 a 2.

46. V položke 70 sadzba „Kčs 300,– až 1800,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 500,– až 3000,-“.

47. V položke 71 horná hranica sadzby „Kčs 1200,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 2500,-“.

48. V položke 74 horná hranica sadzby „Kčs 600,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,-“.

49. V položke 75 sadzba „Kčs 40,– až 150,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 50,- až 300,-“.

50. V položke 76 horné hranice sadzieb „Kčs 150,-“ a „Kčs 600,-“ sa nahrádzajú sadzbami „Kčs 300,-“ a „Kčs 1000,-“.

51. V položke 77 písmeno a) horná hranica sadzby „Kčs 150,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.

52. V položke 77 písmeno b) horná hranica sadzby „Kčs 125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

53. V položke 77 písmeno c) horná hranica sadzby „Kčs 125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

54. V položke 78 písmeno a) horná hranica sadzby „Kčs 600,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 1000,-“.

55. V položke 78 písmeno b) horná hranica sadzby „Kčs 150“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.

56. V položke 79 I. bod horná hranica sadzby „Kčs 125,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 250,-“.

57. V položke 79 II. bod horná hranica sadzby „Kčs 150,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 300,-“.

58. V položke 79 III. bod horná hranica sadzby „Kčs 250,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 450,-“.

59. V položke 79 IV. bod sadzba „Kčs 5,-“ sa nahrádza sadzbou „Kčs 10,-“.

60. V položke 79 V. bod sa sadzba „Kčs 5,-“ nahrádza sadzbou „Kčs 10,-“.

61. Splnomocnenie k části III. znie: „Federálny úrad pre vynálezy môže ustanovenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od jeho vybratia na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne zvýšiť sadzbu až do výšky dvojnásobku s výnimkou sadzby ustanovenej v položke 88.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister financií ČSSR:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Minister financií, cien a miezd ČSR:

Ing. Nikodým v. r.

Minister financií, cien a miezd SSR:

Ing. Kováč CSc. v. r.