Vyhláška č. 42/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do29.11.1993
Účinnosť od 20.02.1990 do29.11.1993
Zrušený 218/1993 Z. z.

OBSAH

42

VYHLÁŠKA

Štátnej banky československej

zo 14. februára 1990

o druhom vydaní bankoviek po 100 Kčs

Štátna banka československá podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

(1) Dňom 1. marca 1990 sa vydávajú do obehu bankovky Štátnej banky československej (ďalej len „bankovky“) po 100 Kčs vzoru 1961 – (tvaru II), druhého vydania.

(2) Bankovky po 100 Kčs vzoru 1961 – (tvaru II), druhého vydania (ďalej len „stokorunáky druhého vydania“) sa od bankoviek po 100 Kčs vzoru 1961 – (tvaru II), prvého vydania1) (ďalej len „stokorunáky prvého vydania“) líšia usporiadaním a veľkosťou vodotlače a tvarom číslic poradového čísla bankovky.

(3) Na stokorunákoch prvého vydania vytvára vodotlač papieru po celej jeho ploche vodorovné rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý nesie vnútri päťramennú hviezdu. Na stokorunákoch druhého vydania vodotlač vytvára po celej ploche papieru vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťramenných hviezd.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 110/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953.