Čiastka č. 29/1989 Zb.

Vydaná dňa: 27.11.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1989 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu skupiny poslancov Federálneho zhromaždenia ČSSR na vydanie ústavného zákona o spôsobe prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky
125/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia 12.12.1989
126/1989 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch 12.12.1989
127/1989 Zb. Vyhláška Slovenského geologického úradu o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 01.12.1989
o1/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c29/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov