Čiastka č. 41/1973 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1973
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
164/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
166/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974 01.01.1974
167/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej 01.01.1974
168/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove 01.02.1974
169/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1974
170/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel 27.12.1973
171/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1974
172/1973 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí 01.01.1974
174/1973 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.01.1974