Čiastka č. 45/1970 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
150/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky 01.01.1971
151/1970 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o cieľoch a hlavných úlohách štátneho plánu rozvoja a o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1971 01.01.1971
152/1970 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom 01.01.1971
153/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb. 01.01.1971
154/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku 01.01.1971
155/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov 01.01.1971
156/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež 01.01.1971
157/1970 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národných výborov v okrese ako stavebné úrady 29.12.1970