Zákon č. 253/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 73/2015
Platnosť od 17.10.2015
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 1 až 88 a 90 až 93 a čl. II až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.