Zákon č. 402/2013 Z. z.Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 96/2013
Platnosť od 04.12.2013
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I § 1 až 3, § 4 ods. 3 až 19, § 5 až 10, § 11 ods. 3 až 8, § 12, § 17 a 18 a čl. II až VI, čl. VII prvého až štvrtého bodu a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, a čl. VII piateho bodu, ktorý n...