Vyhláška č. 404/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009 do31.12.2011
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2011
Zrušený 530/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

20.10.2009