Vyhláška č. 404/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2009
Platnosť od 20.10.2009 do31.12.2011
Účinnosť od 01.11.2009 do31.12.2011
Zrušený 530/2011 Z. z.

OBSAH

404

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. septembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z., vyhlášky č. 414/2005 Z. z. a vyhlášky č. 486/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe v riadku č. 13 stĺpci „Denaturačný prostriedok“ sa slovo „glycerín“ nahrádza slovom „etylénglykol“.

2. Príloha sa dopĺňa riadkom č. 22, ktorý znie:

22.terc-butylalkohol
a
denatoniumbenzoát
0,78 g
a
0,008 g
78 g
a
0,8 g
780 g
a
8 g
na použitie
v kozmetickom
priemysle
 

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Ján Počiatek v. r.