Vyhláška č. 342/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci

Čiastka 128/2008
Platnosť od 29.08.2008 do14.04.2012
Účinnosť od 01.09.2008 do14.04.2012
Zrušený 123/2012 Z. z.

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2008,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor formulára na získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov (ďalej len „investičná pomoc“) je uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a náležitosti žiadosti o poskytnutie investičných stimulov.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha k vyhláške č. 342/2008 Z. z.

VZOR

Formulár na získanie investičnej pomoci

Príloha

Vysvetlivky

1) IČO znamená identifikačné číslo organizácie.

2) DIČ znamená daňové identifikačné číslo.

3) SK NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností, vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

4) Uvádza sa adresa na doručovanie.

5) Uvedie sa účtovné obdobie príjemcu podľa § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roka, v ktorom je predkladaný investičný zámer.

6) Uvádza sa údaj za 27 členských štátov Európskej únie.

7) Uvádzajú sa všetky výrobky, ktoré budú po ukončení investičného zámeru vyrábané v podporovanom zariadení; v príslušných prípadoch uveďte kód Prodcom alebo kód nomenklatúry CPA pre projekty v sektoroch služieb.

8) SR znamená Slovenská republika.

9) Relevantným geografickým trhom je Európsky hospodársky priestor. Uvádzajú sa dôvody, ak sa za relevantný považuje iný geografický trh výrobkov.

10) Príslušný výrobok je výrobok zahrnutý v investičnom zámere a jeho náhrady, ktoré ako náhrady vníma spotrebiteľ (z hľadiska charakteristických znakov výrobku, ceny a použitia, na ktoré je určený) alebo výrobca (na základe flexibility výrobných zariadení príjemcu a jeho konkurentov).

11) EÚ znamená Európska únia.

12) V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.

13) Zrejmá spotreba (dotknutého výrobku) je výroba po pripočítaní dovozov a odpočítaní vývozov. Ak nie sú dostupné údaje o zrejmej spotrebe, môžu sa použiť iné príslušné údaje.

Uvádzajú sa predpokladané ceny. V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.

14) EHP znamená Európsky hospodársky priestor.

15) Zložená ročná miera rastu sa vypočíta podľa vzorca [y(t)/y(t – 5 )]1/5 – 1.

16) Použijú sa údaje Eurostatu.

17) HDP znamená hrubý domáci produkt.

18) Uvádzajú sa predpokladané ceny. V komentári sa uvádzajú odkazy na zdroje, z ktorých údaje vychádzajú.