Vyhláška č. 123/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Čiastka 30/2012
Platnosť od 05.04.2012
Účinnosť od 15.04.2012 do30.04.2017
Zrušený 67/2017 Z. z.

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. marca 2012,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci,

b) podrobnosti a náležitosti na predkladanie

1. ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“),

2. záverečnej hodnotiacej správy (ďalej len „záverečná správa“),

3. ročnej správy o využívaní investície (ďalej len „správa o využívaní investície“).

§ 2

Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci je uvedený v prílohe.

§ 3

Obsah a náležitosti ročnej správy

(1) Ročná správa obsahuje

a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:

1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,

2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,

b) obdobie, za ktoré sa ročná správa predkladá,

c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:

1. názov investičného zámeru,

2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizuje,

3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,

4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,

5. schválená intenzita pomoci,

6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,

d) údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:

1. dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,

2. termín začatia výroby alebo poskytovania služby,

3. výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a účel použitia,

4. detailný zoznam obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaci s investičným zámerom,

5. počet obsadených pracovných miest a vyplatených miezd vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa vzdelanostnej štruktúry v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby,

6. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

7. prehľad o celkovom predaji prijímateľa investičnej pomoci z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb,

e) stručný opis postupu realizácie investičného zámeru spolu s odôvodnením odchýlok od plánovaných parametrov investičného zámeru,

f) poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci,

g) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v ročnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

h) dátum a miesto vyhotovenia ročnej správy,

i) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý ročnú správu vypracoval,

j) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,

k) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.

(2) Prílohou k ročnej správe je

a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ročnej správy,

b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči

1. daňovému úradu,

2. sociálnej poisťovni,

3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,

c) hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré sa ročná správa predkladaná,

d) súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému sa ročná správa predkladaná,

e) výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do ročnej správy boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa investičnej pomoci,

f) kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investičného zámeru,

g) znalecký posudok, ak bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od spriaznených osôb,1)

h) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,

i) čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.

(3) Ročná správa sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a na elektronickom nosiči dát spolu s prílohami podľa odseku 2.

§ 4

Obsah a náležitosti záverečnej správy

(1) Záverečná správa obsahuje

a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:

1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,

2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,

b) obdobie, za ktoré sa záverečná správa predkladá,

c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:

1. názov investičného zámeru,

2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,

3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie, kapacita výroby za rok v členení na jednotlivé výrobky,

4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,

5. schválená intenzita pomoci,

6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,

7. číslo a dátum vydania kolaudačného rozhodnutia alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky,

d) údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:

1. dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,

2. termín začatia výroby alebo poskytovania služby,

3. dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,

4. rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby alebo služieb podľa investičného zámeru,

5. výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku počas realizácie investičného zámeru v členení podľa jednotlivých rokov a účelu použitia,

6. identifikačné údaje o pozemku a stavebných objektoch v členení na výrobné priestory, skladové priestory a administratívne budovy,

7. informácia o výstavbe nových budov alebo o využití prenájmu už existujúcich budov alebo informácia o zámere ich kúpy,

8. počet obsadených pracovných miest v jednotlivých rokoch v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej výroby podľa vzdelanostnej štruktúry,

9. označenie okresu, z ktorého sú nové pracovné miesta obsadené,

10. stupeň vytvorenia nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov vyplývajúce z investičného zámeru,

11. priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

12. počet zamestnancov, ktorí boli vzdelávaní, druh vzdelávania, vynaložené náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania,

13. stručný opis, ako boli naplnené plánované oprávnené náklady investičného zámeru v súlade s investičným zámerom,

e) zdroj financovania oprávnených nákladov na investičný zámer podľa jednotlivých rokov v členení

1. vlastné finančné prostriedky,

2. cudzie zdroje,

3. štátna pomoc podľa zákona,

4. iné druhy štátnej pomoci,

5. ostatné zdroje,

f) poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,

g) celkový obrat, čistý prevádzkový príjem, hospodársky výsledok pred zdanením, objem predaných výrobkov alebo služieb v hodnotovom vyjadrení a objemovom vyjadrení za posledné tri roky,

h) odhad podielu prijímateľa investičnej pomoci na relevantnom trhu po skončení investičného zámeru za každý príslušný výrobok alebo poskytované služby,

i) predpokladané trhy, kde bude dodávaný tovar alebo služby, a spôsob zaistenia odbytu,

j) odhad zmien spotreby jednotlivých výrobkov alebo služieb v členských štátoch Európskej únie na nasledujúce tri roky,

k) predpokladaný hospodársky výsledok pred zdanením na nasledujúce tri roky,

l) odhad celkového predaja na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb na nasledujúce tri roky,

m) druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,

n) druh, koncentráciu a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,

o) druh a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,

p) používané prírodné základné suroviny na výrobu,

q) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v záverečnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

r) dátum a miesto vyhotovenia záverečnej správy,

s) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý záverečnú správu vypracoval,

t) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,

u) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.

(2) Prílohou k záverečnej správe je

a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania záverečnej správy,

b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka do trvalej prevádzky,

c) výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci údaje podľa odseku 1 písm. d) šiesteho bodu,

d) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči

1. daňovému úradu,

2. sociálnej poisťovni,

3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,

e) správa nezávislého audítora k záverečnej správe,

f) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,

g) čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.

(3) Záverečná správa sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme spolu s prílohami podľa odseku 2.

§ 5

Obsah a náležitosti správy o využívaní investície

(1) Správa o využívaní investície obsahuje

a) identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:

1. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci,

2. vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako desať percent všetkých akcií,

b) obdobie, za ktoré sa správa o využívaní investície predkladá,

c) údaje o investičnom zámere, ktorými sú:

1. názov investičného zámeru,

2. označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,

3. charakteristika výrobkov alebo služieb zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,

4. číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,

5. schválená intenzita pomoci,

6. schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,

7. dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,

8. poskytnutú výšku investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,

9. počet obsadených pracovných miest podľa vzdelanostnej štruktúry,

10. detailný prehľad o úbytkoch a prírastkoch dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bezprostredne súvisí s investičným zámerom,

11. prehľad o celkovom predaji prijímateľa investičnej pomoci na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb a odhad celkového predaja na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných výrobkov alebo služieb na nasledujúce tri finančné roky,

d) vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v správe o využívaní investície sú pravdivé, úplné a preukázateľné,

e) dátum a miesto vyhotovenia správy o využívaní investície,

f) meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý správu o využívaní investície vypracoval,

g) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,

h) odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.

(2) Prílohou k správe o využívaní investície je

a) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania správy o využívaní investície,

b) potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči

1. daňovému úradu,

2. sociálnej poisťovni,

3. zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,

c) účtovná závierka spolu s povinnými prílohami prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,

d) správa nezávislého audítora k účtovnej závierke prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,

e) stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,

f) čestné vyhlásenie prijímateľa, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo v inom obdobnom konaní.

(3) Správa o využívaní investície sa predkladá v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme spolu s prílohami podľa odseku 2.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 342/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.


Juraj Miškov v. r.


Príloha k vyhláške č. 123/2012 Z. z.

FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI

VZOR

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z.