Zákon č. 129/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2008
Platnosť od 17.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008

OBSAH

129

ZÁKON

z 26. marca 2008,

ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z. sa mení takto:

1. V § 74 sa vypúšťa odsek 3.

2. V § 113a ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.