Opatrenie č. 472/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.10.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 455/2012 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 472/2007 Z. z.

OBSAH

472

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 5. októbra 2007,

ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej republiky sa členia na

a) verejné vysoké školy

1. Univerzita Komenského v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

2. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

univerzitná vysoká škola,

3. Prešovská univerzita v Prešove

univerzitná vysoká škola,

4. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

univerzitná vysoká škola,

5. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

univerzitná vysoká škola,

6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

univerzitná vysoká škola,

7. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

univerzitná vysoká škola,

8. Trnavská univerzita v Trnave

univerzitná vysoká škola,

9. Slovenská technická univerzita v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

10. Technická univerzita v Košiciach

univerzitná vysoká škola,

11. Žilinská univerzita v Žiline

univerzitná vysoká škola,

12. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

univerzitná vysoká škola,

13. Ekonomická univerzita v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

14. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

univerzitná vysoká škola,

15. Technická univerzita vo Zvolene

univerzitná vysoká škola,

16. Vysoká škola múzických umení v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

17. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

18. Akadémia umení v Banskej Bystrici

univerzitná vysoká škola,

19. Katolícka univerzita v Ružomberku

univerzitná vysoká škola,

20. Univerzita J. Selyeho v Komárne

univerzitná vysoká škola,

b) štátne vysoké školy

1. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

univerzitná vysoká škola,

2. Akadémia Policajného zboru v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

3. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

univerzitná vysoká škola,

c) súkromné vysoké školy

1. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne,

2. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.,

3. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave,

4. Paneurópska vysoká škola,

5. Vysoká škola v Sládkovičove,

6. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,

7. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici,

8. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom,

9. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií,

10. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

d) zahraničné vysoké školy

1. Bankovní institut vysoká škola, a. s.

2. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.

3. Univerzita Palackého v Olomouci

4. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.


Ján Mikolaj v. r.