Opatrenie č. 328/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z.

Čiastka 116/2009
Platnosť od 20.08.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.09.2009 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

328

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2009,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 1 písm. d) sa za bod 1. vkladá bod 2., ktorý znie:

2. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.