Opatrenie č. 472/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.10.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 455/2012 Z. z. vložil do zákona č. 131/2002 Z. z. nový § 114b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre opatrenie č. 472/2007 Z. z.

OBSAH