Opatrenie č. 590/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 15.01.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

590

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 22. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z. a opatrenia č. 328/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) piatom bode sa slová „Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach“ nahrádzajú slovami „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“.

2. V § 1 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Univerzita Palackého v Olomouci“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2010.


Ján Mikolaj v. r.