Opatrenie č. 378/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 144/2010
Platnosť od 29.09.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 01.10.2010 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

378

OPATRENIE

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. w) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 496/2009 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z., opatrenia č. 328/2009 Z. z. a opatrenia č. 590/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) štvrtom bode sa slová „Bratislavská vysoká škola práva“ nahrádzajú slovami „Paneurópska vysoká škola“.

2. V § 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.


Eugen Jurzyca v. r.