Opatrenie č. 356/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky

Čiastka 134/2008
Platnosť od 24.09.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.10.2008 do31.12.2012
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

356

OPATRENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. augusta 2008,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) zahraničné vysoké školy

1. Bankovní institut vysoká škola, a. s.“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.


Ján Mikolaj v. r.