Nariadenie vlády č. 350/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

(v znení č. 586/2009 Z. z., 280/2011 Z. z.)

Čiastka 152/2007
Platnosť od 27.07.2007 do31.12.2013
Účinnosť od 01.09.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

350

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. júla 2007,

ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km prejazdenej vzdialenosti vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako devätich osôb vrátane vodiča.

(2) Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie motorové vozidlo uvedené v osobitnom predpise1) okrem motorového vozidla kategórie M1.

§ 2

(1) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb, ak umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

(2) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb.

(3) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

§ 3

(1) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sú ustanovené v prílohe č. 2.

(3) Spôsob výpočtu mýta je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe č. 4.

§ 4

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.


§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur /km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 t – 12 t 0,093 0,086 0,083
12 t a viac  • 2 nápravy0,1930,183 0,179
                    • 3 nápravy0,2020,193 0,189
                    • 4 nápravy0,209 0,199 0,196
                    • 5 a viac náprav0,2060,193 0,189
BUS3,5 t – 12 t0,060 0,050 0,030
12 t  a viac0,110 0,100 0,060

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY

eur /km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 – 12 t 0,070 0,063 0,063
12 t a viac  • 2 nápravy0,1460,136 0,136
                   • 3 nápravy0,1530,146 0,143
                   • 4 nápravy0,156 0,149 0,146
                   • 5 a viac náprav0,1530,146 0,143
BUS3,5 – 12 t0,040 0,030 0,020
12 t  a viac0,0800,070 0,040

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

Spôsob výpočtu mýta

Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest.

Sadzba mýta vychádza z jednotkových nákladov na infraštruktúru v členení na investičné náklady, náklady na údržbu, stavebné opravy a náklady na vybudovanie, prevádzku, riadenie a výber mýta.

Vypočítaná suma mýta sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy sú závislé od príslušnej nápravovej hmotnosti a pre príslušné kategórie vozidiel sú určené pomocou hodnotenia účinnosti, súčiniteľov účinnosti pre dané kategórie vozidiel.

Kategória vozidla Rozpätie hodnôt
súčiniteľa účinnosti
Nákladné vozidlá 3,5 - 12 ton ≤ 0,3025
BUS
Nákladné vozidlá > 12 ton
• 2 nápravy
0,3696 - 1,4096
> 12 ton
• 3 nápravy
0,2569 - 2,4096
> 12 ton
• 4 nápravy
0,1024 - 2,9096
> 12 ton
• 5 a viac náprav
0,2812 - 2,4896
BUS > 12 ton 0,2569 - 0,7857

Koeficienty rovnocennosti pre uvažované kategórie vozidiel podliehajúcich spoplatneniu pre investície a ročnú údržbu sú pre všetky kategórie rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy je závislý od nápravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponenciálne zväčšuje.

Trieda vozidla Koeficienty rovnocennosti
Stavebná oprava Investície Ročná údržba
A 3,5 - 12 ton 1,000 1 1
B NV > 12 ton • 2 nápravy 4,660 1 1
C NV > 12 ton • 3 nápravy 7,966 1 1
D NV > 12 ton • 4 nápravy 9,619 1 1
E NV > 12 ton • 5 a viac náprav 8,230 1 1
F BUS > 12 ton 2,597 1 1

Diferenciácia sadzieb mýta pre vozidlá vzhľadom na ich emisné hodnoty je zabezpečená pripočítaním príplatku pokrývajúcim externé environmentálne náklady.

Členenie vozidiel podľa emisných štandardov EURO

  Najviac 3 nápravy Najmenej 4 nápravy Autobusy
EURO O - II 146 % 147 % 146 %
EURO III 110 % 110% 110%
EURO IV, V, EEV 100 % 100 % 100 %

Diferenciácia vozidiel na „EURO IV“ a „EURO V a viac“ nie je potrebná, pretože emisné limity oboch kategórií sú štatisticky približne zhodné.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ

1. Vozidlo EURO 0

Hmotnosť oxidu uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
12,32,615,8

2. Vozidlá EURO I a EURO II

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC)
g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Vozidlo EURO I4,91,2390,41)
Vozidlo EURO II41,170,15

3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV

Špecifické hmotnosti oxidu uhoľnatého, celkových uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častíc určené podľa skúšky ESC a opacita výfukových plynov určená podľa skúšky ERL nesmú presahovať tieto hodnoty:2)

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Výfukový
plyn
m-1
Vozidlo EURO III2,10,6650,103)0,8
Vozidlo EURO IV1,50,463,50,020,5
Vozidlo EURO V1,50,4620,020,5
Vozidlo EEV1,50,2520,020,15

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B body 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) Koeficient 1,7 sa uplatňuje na limitné hodnoty emisií tuhých častíc v prípade motorov s menovitým výkonom 85 kW alebo menším.

2) Skúšobný cyklus tvorí sled skúšobných bodov, pričom je každý bod definovaný rýchlosťou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodržiavať (skúška ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúšky ETC a ELR).

3) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je menší než 0,7 dm3 a ktorých menovitá rýchlosť je vyššia než 3 000 min-1.