Nariadenie vlády č. 586/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Čiastka 197/2009
Platnosť od 30.12.2009 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

586

NARIADENIE VLÁDY

zo 16. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Limitné hodnoty emisií sú ustanovené v prílohe č. 4.“.

4. V § 4 sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.

5. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur /km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 t – 12 t 0,093 0,086 0,083
12 t a viac  • 2 nápravy0,1930,183 0,179
                    • 3 nápravy0,2020,193 0,189
                    • 4 nápravy0,209 0,199 0,196
                    • 5  a viac náprav0,2060,193 0,189
BUS3,5 t – 12 t0,060 0,050 0,030
12 t a viac0,110 0,100 0,060

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY

eur /km bez DPH

 Kategória vozidlaEURO 0 – IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
Nákladné
vozidlá
3,5 – 12 t 0,070 0,063 0,063
12 t a viac  • 2 nápravy0,1460,136 0,136
                   • 3 nápravy0,1530,146 0,143
                   • 4 nápravy0,156 0,149 0,146
                   • 5 a viac náprav0,1530,146 0,143
BUS3,5 – 12 t0,040 0,030 0,020
12 t  a viac0,0800,070 0,040

BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.

6. V prílohe č. 3 prvá veta znie: „Mýto je úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest.“.

7. V prílohe č. 3 sa vypúšťa text:

„Príplatky k sadzbe mýta v Sk/km

 Najviac 3 nápravy  Najmenej 4 nápravyAutobusy
EURO  O – II0,5290,5360,440
EURO   III0,1140,1140,095
EURO  IV, V, EEV0,0000,0000,000

“.

8. Za prílohu č. 3 sa vkladá nová príloha č. 4, ktorá
znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 350/2007 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EMISIÍ

1. Vozidlo EURO 0

Hmotnosť oxidu uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
12,32,615,8

2. Vozidlá EURO I a EURO II

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC)
g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Vozidlo EURO I4,91,2390,41)
Vozidlo EURO II41,170,15

1) Koeficient 1,7 sa uplatňuje na limitné hodnoty emisií tuhých častíc v prípade motorov s menovitým výkonom 85 kW alebo menším.

3. Vozidlá EURO III, EURO IV, EURO V a EEV

Špecifické hmotnosti oxidu uhoľnatého, celkových uhľovodíkov, oxidov dusíka a tuhých častíc určené podľa skúšky ESC a opacita výfukových plynov určená podľa skúšky ERL nesmú presahovať tieto hodnoty2):

 Hmotnosť
oxidu
uhoľnatého
(CO) g/kWh
Hmotnosť
uhľovodíkov
(HC) g/kWh
Hmotnosť
oxidov dusíka
(NOx) g/kWh
Hmotnosť
tuhých častíc
(PT) g/kWh
Výfukový
plyn
m-1
Vozidlo EURO III2,10,6650,103)0,8
Vozidlo EURO IV1,50,463,50,020,5
Vozidlo EURO V1,50,4620,020,5
Vozidlo EEV1,50,2520,020,15

2) Skúšobný cyklus tvorí sled skúšobných bodov, pričom je každý bod definovaný rýchlosťou a krútiacim momentom, ktoré musí motor v ustálenom stave dodržiavať (skúška ESC), alebo prechodnými prevádzkovými podmienkami (skúšky ETC a ELR).

3) 0,13 pre motory, ktorých objem valcov je menší než 0,7 dm3 a ktorých menovitá rýchlosť je vyššia než 3 000 min-1.“.

Doterajšia príloha č. 4 sa označuje ako príloha č. 5.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.