Nariadenie vlády č. 280/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z.

Čiastka 90/2011
Platnosť od 31.08.2011 do31.12.2013
Účinnosť od 01.09.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

280

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2011,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z. sa mení takto:

§ 2 znie:

㤠2

(1) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb, ak umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča, a pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

(2) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a bez ohľadu na počet náprav pre vozidlá určené na prepravu osôb.

(3) Sadzby mýta sa ustanovujú pre vozidlá 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla podľa emisnej triedy vozidla EURO a počtu náprav pre vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Iveta Radičová v. r.