Oznámenie č. 35/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 24/2007
Platnosť od 18.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 2005.

35

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. decembra 2004 a 2. septembra 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (oznámenie č. 29/2007 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 2005.

K oznámeniu č. 35/2007 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. DPT-I-2265-17-2002/SW/537 z 24. decembra 2004 týkajúcej sa prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej nasledujúceho znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky a konajúc v mene vlády Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby na základe článku 15 v súvislosti s článkami 4 a 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov uzavretej v Trstenej 1. júla 1999 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k uvedenej dohode nasledujúceho znenia:

V prílohe č. 3 – Zoznam miest určených na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu za poradové číslo 29 sa vkladá poradové číslo 30, ktoré znie:

Por. č. Hraničný priechod Hraničný
znak
Spôsob prechodu Otvorený
v roku od
Otvorený denne
30 Osturňa - Łapszanka II/160/6 peší, bicykle, lyže 1. 4. - 30. 9.
1. 10. - 31. 3.
6,00 - 20,00
9,00 - 16,00

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade vyjadrenia súhlasu s uvedeným návrhom vlády Slovenskej republiky táto nóta spolu s odpovednou nótou tvorili Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov uzavretej v Trstenej 1. júla 1999, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia nóty, ktorá je odpovednou nótou.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia tejto odpovednej nóty poľskou stranou.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Varšava 2. septembra 2005