Oznámenie č. 31/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov

Čiastka 20/2007
Platnosť od 18.01.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 16. januára 2006.

31

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. júla 2005 a 12. januára 2006 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov (oznámenie č. 29/2007 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 16. januára 2006.

K oznámeniu č. 31/2007 Z. z.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty č. DPT-I-2265-17-2002/SW/229 z 26. júla 2005 týkajúcej sa zmeny príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej nasledujúceho znenia:

„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky vyjadruje úctu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky vo Varšave a konajúc v mene vlády Poľskej republiky má česť na základe článku 1 ods. 3, článku 1 ods. 2 a článku 2 ods. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej navrhnúť uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k uvedenej dohode nasledujúceho znenia:

V prílohe č. 1 – Zoznam existujúcich hraničných priechodov sa za poradové číslo 16 vkladá poradové číslo 17, ktoré znie:

Por. č. Názov
hraničného
priechodu
Druh hraničného
priechodu
Druh dopravy Miesto
hraničného
vybavovania
Poznámky
17 Skalité - Zwardoň cestný osobná a nákladná Zwardoň
(PR)
nákladná
doprava
do 7,5 tony
celkovej
hmotnosti

V prílohe č. 2 – Zoznam hraničných priechodov, ktorých otvorenie sa predpokladá, sa vypúšťa poradové číslo 1.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky navrhuje, aby v prípade vyjadrenia súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta a odpovedná nóta tvorili Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva príležitosť, aby opätovne vyjadrilo Veľvyslanectvu Slovenskej republiky svoju hlbokú úctu.“.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej formou výmeny nót.

V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene príloh č. 1 a 2 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov podpísanej 1. júla 1999 v Trstenej, ktorá nadobudne platnosť po uplynutí troch dní odo dňa doručenia odpovednej nóty.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky o svojej hlbokej úcte.

Varšava 12. január 2006