Vyhláška č. 206/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti

(v znení č. 372/2007 Z. z.)

Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Účinnosť od 01.09.2007