Vyhláška č. 183/2007 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne

Čiastka 82/2007
Platnosť od 04.04.2007 do31.12.2008
Účinnosť od 01.05.2007 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

183

Vyhláška

Národnej banky Slovenska

z 13. marca 2007

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne (ďalej len „pevnosť“) sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 500 Sk (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,15 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka v hornej časti mincového poľa je vyobrazená pevnosť a pred ňou dve uhorské bojové lode zo 16. storočia. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji päťstokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pri jeho pravom spodnom okraji a vedľa neho vpravo je v opise zľava doprava letopočet razby „2007“. Nad pevnosťou je označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany päťstokorunáka Karola Lička „KL“ sú umiestnené vpravo pod bojovou loďou vyobrazenou v popredí.

(2) Na rube päťstokorunáka v hornej časti mincového poľa je vyobrazená pevnosť podľa dobovej rytiny zo 16. storočia a letopočet ukončenia jej výstavby „1557“. V spodnej časti mincového poľa je vyobrazený fragment scény z protitureckých bojov v kompozícii s bojovými vlajkami a kopijami po stranách. Pri hornom okraji päťstokorunáka je v opise zľava doprava text „PEVNOSŤ KOMÁRNO“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu rubovej strany päťstokorunáka Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pod ľavým spodným okrajom pevnosti.

(3) Na hrane päťstokorunáka sú reliéfne nápisy v latinskom jazyku „NEC ARTE NEC MARTE“ a „COMORRA“. Nápisy sú oddelené štylizovanými značkami prekrížených mečov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


Ivan Šramko v. r.


Obrázok 01

Obrázok 02