Rozhodnutie č. 59/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 26/2006
Platnosť od 08.02.2006

59

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 6. februára 2006

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. mája 2006;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2006 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. mája 2006

Obec Volí sa Okres Kraj
Bratislava - mestská časť Petržalka starosta Bratislava V Bratislavský kraj
Horná Lehota poslanec Dolný Kubín Žilinský kraj
Sása starosta Zvolen Banskobystrický kraj
Starina poslanec Stará Ľubovňa Prešovský kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2006 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. mája 2006

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce
ku dňu vyhlásenia volieb
obec 17. 2. 2006
65 dní 9-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
9. 3. 2006
55 dní 16-2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
19. 3. 2006
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 19. 3. 2006
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
24. 3. 2006
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu
obce
miestna
volebná komisia
29. 3. 2006
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 3. 4. 2006
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
8. 4. 2006
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
13. 4. 2006
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 18. 4. 2006
20 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 23. 4. 2006
17 dní 30-1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
26. 4. 2006
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
28. 4. 2006
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
11. 5. 2006
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
13. 5. 2006