Opatrenie č. 493/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 188/2006
Platnosť od 26.08.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2006 do31.12.2009
Zrušený 321/2007 Z. z.

OBSAH

493

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. augusta 2006

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 sa suma „4 230 Sk“ nahrádza sumou „4 440 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Viera Tomanová v. r.