Opatrenie č. 321/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 145/2007
Platnosť od 19.07.2007 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2008
Zrušený 267/2008 Z. z.

OBSAH

321

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. júla 2007

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto:

V § 4 ods. 1 zákona sa suma „4 440 Sk“ nahrádza sumou „4 560 Sk“.


§ 2

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 415/2004 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku,

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 378/2005 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku,

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 493/2006 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Viera Tomanová v. r.