Rozhodnutie č. 287/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 103/2006
Platnosť od 24.05.2006

287

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 22. mája 2006

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.  v y h l a s u j e m

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2.  u r č u j e m

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 26. augusta 2006;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

v z. Béla Bugár v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/2006 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 26. augusta 2006

Obec Volí sa Okres Kraj
Andovce starosta  Nové Zámky Nitriansky kraj
Martinová starosta  Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
Muľa  poslanec Veľký Krtíš
Horná Lehota  poslanec Dolný Kubín Žilinský kraj
Gerlachov  poslanec Poprad Prešovský kraj

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/2006 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 26. augusta 2006

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 2. 6. 2006
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
22. 6. 2006
55 dní 16 - 2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
2. 7. 2006
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 2. 7. 2006
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej
volebnej komisie
miestna
volebná komisia
7. 7. 2006
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna
volebná komisia
12. 7. 2006
40 dní 10 - 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce 17. 7. 2006
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
22. 7. 2006
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
27. 7. 2006
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec 1. 8. 2006
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 6. 8. 2006
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
9. 8. 2006
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
11. 8. 2006
48 hodín 30 - 3 Skončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
24. 8. 2006
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
26. 8. 2006