Rozhodnutie č. 22/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 12/2006
Platnosť od 18.01.2006

OBSAH

22

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 16. januára 2006

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 8. apríla 2006;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Hrušovský v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/2006 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2006

Obec Volí sa Okres Kraj
Nevidzany poslanci Prievidza Trenčiansky kraj
Veľká nad Ipľom poslanci Lučenec Banskobystrický kraj
Košice primátor Košický kraj
Košice - mestská časť
Košická Nová Ves
starosta Košice III
Žakarovce poslanec Gelnica

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/2006 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2006

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
71 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 27. 1. 2006
53 dní 9-3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách
do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
14. 2. 2006
40 dní 16-2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
27. 2. 2006
40 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 27. 2. 2006
36 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna volebná
komisia
2. 3. 2006
33 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna volebná
komisia
6. 3. 2006
29 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností
starosta obce 10. 3. 2006
25 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna volebná
komisia
14. 3. 2006
22 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
17. 3. 2006
18 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb
obec 21. 3. 2006
15 dní 15-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 24. 3. 2006
10 dní 30-1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
29. 3. 2006
10 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
29. 3. 2006
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
6. 4. 2006
26-1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
8. 4. 2006