Oznámenie č. 604/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov

Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 639/2007 Z. z.

604

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 23. novembra 2005 č. MF/24523/2005-313, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

69

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/10717/2004-74 a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie v znení neskorších predpisov

Referent : Ing. Miriam Majorová, PhD., tel.: 02/59 58 32 02 Číslo: MF/24523/2005-313

Ing. Anna Mináriková, tel.: 02/59 58 32 47

Ing. Lucia Hirtlová, tel.: 02/59 58 32 04

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 (oznámenie č. 700/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

(1) Účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovanie skutočností

a) podľa § 2 ods. 2 zákona, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

b) podľa § 2 ods. 2 zákona týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky (ďalej len “upravujúci závierkový účtovný prípad„); upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad pokles trhovej ceny cenných papierov v období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

c) z dôvodu otvorenia účtovných kníh podľa § 16 ods. 10 zákona do dňa schválenia účtovnej závierky.“.

2. V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

g) členenie podľa rozpočtovej klasifikácie1), ak sa nevedie analytická evidencia,“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 27 ods. 1 zákona sú súčasťou ich ocenenia reálnou hodnotou. Účtujú sa takým istým spôsobom, ako sa účtujú zmeny reálnej hodnoty tohto majetku a záväzkov, a to do výnosov alebo nákladov alebo na účte 909 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.

(7) Kurzové rozdiely pri podielových cenných papieroch a vkladoch, oceňovaných metódou vlastného imania podľa § 27 ods. 8 zákona, sú súčasťou ocenenia metódou vlastného imania.“.

4. V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad.“.

5. V § 14 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška ako upravujúci závierkový účtovný prípad, napríklad pri vyhlásení konkurzu na majetok niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“.

6. V § 16 ods. 2 písm. e) sa slovo „vstupnej“ nahrádza slovom „obstarávacej“.

7. V § 24 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

8. V § 26 ods. 1 sa za slovo „úroky“ vkladajú slová „z úverov, ak sa do času uvedenia tohto majetku do používania nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny“.

9. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).

10. V § 30 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

11. § 31 znie:

㤠31

Pri účtovaní technického zhodnotenia odpisovaného nájomcom podľa osobitného predpisu7) sa pri zániku nájomnej zmluvy postupuje takto:

a) v účtovníctve nájomcu sa účtuje zostatková cena technického zhodnotenia na ťarchu účtu 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku alebo účtu 470 a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku,

b) v účtovníctve prenajímateľa sa účtuje technické zhodnotenie na ťarchu účtu účtovej skupiny 02 - Dlhodobý hmotný majetok alebo 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a v prospech účtu účtovej skupiny 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku alebo 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku.“.

12. V § 32 ods. 5 druhej vete sa na konci vypúšťajú slová „a účtovná jednotka nie jej v likvidácii alebo v konkurze“.

13. V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo všetkých účtovných jednotkách“.

14. V § 49 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

15. V § 54 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Na tomto účte sa účtujú aj nevyfakturované dodávky v priebehu účtovného obdobia.“.

16. V § 64 sa vypúšťajú slová „opravy významných položiek nákladov minulých účtovných období“.

17. V § 66 ods. 8 písm. h) sa za slovom „účtoch“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj opravy minulých účtovných období, ak ide o významné položky“.

18. V § 68 ods. 11 sa za slovami „hmotného majetku“ vypúšťa čiarka a slová „oprava výnosov minulých účtovných období, ak ide o významné položky“.

19. V § 70 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „v súlade s osobitným predpisom1)“.

20. V § 74 odsek 5 znie :

„(5)Na účte 954 - Záväzky z prenájmu sa účtujú dlhodobé záväzky z prenájmu majetku vrátane finančného prenájmu.“.

21. V prílohe účtovej triede 2 sa vypúšťajú slová „233 - Výdavkový rozpočtový účet kapitálových výdavkov“.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 88/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 9. marca 2004 č. 1487/2004-74 (oznámenie č. 149/2004 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10717/2004-74 (oznámenie č. 700/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto :

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpci Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.“.

2. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Účtovná závierka vyšších územných celkov sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky.“.

3. V prílohe č. 3 čl. III odsek 8 znie:

(8) Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie takmer istý majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, práva z privatizácie.“.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií