Zákon č. 527/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Čiastka 215/2005
Platnosť od 30.11.2005 do31.05.2006
Účinnosť od 15.12.2005 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

527

Zákon

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 2/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13n ods. 3 sa vypúšťajú slová „a vibrácií“.

2. V § 13n ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vibráciami“.

3. V § 13n ods. 6 a 7 sa slová „hluk a vibrácie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „hluk“ v príslušnom tvare.

4. V § 13n sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Ak sú zamestnanci v lodnej a leteckej doprave vystavení expozícii vibráciám na celé telo, úrad verejného zdravotníctva môže udeliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ musí o udelenie výnimky požiadať a musí preukázať, že využil všetky možné technické a organizačné opatrenia na zníženie expozície vibráciám.

(9) Ak sú zamestnanci vystavení expozícii vibráciám, ktoré zvyčajne neprekračujú akčné hodnoty expozície vibráciám podľa osobitného predpisu, ale vibrácie sa v čase menia a môžu prekročiť limitné hodnoty expozície vibráciám podľa osobitného predpisu, regionálny úrad verejného zdravotníctva môže udeliť výnimku z povinnosti zamestnávateľa bezodkladne vykonať opatrenia na zníženie expozície vibráciám podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ musí o udelenie výnimky požiadať a musí preukázať, že priemerné hodnoty expozície vibráciám počas pracovného týždňa sú nižšie ako limitné hodnoty expozície vibráciám a že riziká z tohto typu expozície vibráciám pri práci sú nižšie, ako sú riziká, ktoré vznikajú v dôsledku expozície vibráciám dosahujúcej limitné hodnoty.

(10) Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže udeliť výnimku podľa odsekov 8 a 9 po prerokovaní so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov. V rozhodnutí o udelení výnimky úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva určí podmienky, ktoré vzhľadom na zvláštne okolnosti musí zamestnávateľ splniť, aby výsledné riziká boli znížené na najnižšiu možnú mieru a aby dotknutí zamestnanci boli podrobení zvýšenému zdravotnému dohľadu. Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva prehodnocuje udelenú výnimku raz za štyri roky a odvolá ju bezodkladne po tom, ako pominú okolnosti, ktoré viedli k jej udeleniu.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 11.

5. V štvrtej časti sa vypúšťa piata hlava vrátane poznámok pod čiarkou k odkazom 6ao a 6ap.

6. V § 20 sa odsek 3 dopĺňa písmenami v) a z), ktoré znejú:

v) zasiela členským štátom Európskej únie a Európskej komisii raz za štyri roky zoznam rozhodnutí o udelení výnimky podľa § 13n ods. 8 a 9 s uvedením dôvodov a okolností, ktoré viedli k ich vydaniu,

z) zasiela Európskej komisii raz za päť rokov správu o praktickom uplatňovaní minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám.“.

7. V § 20 odsek 4 znie:

(4) Úrad verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia

a) rozhoduje o

1. obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do obehu ustanovením osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky osobitného predpisu, ale preukázateľne predstavujú riziko pre verejné zdravie,

2. použití inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok okrem farbiva určeného výlučne na farbenie vlasov,

3. neuvedení látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva,

4. predĺžení rozhodnutia podľa druhého bodu a tretieho bodu,

5. povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách,

b) informuje členské štáty Európskej únie a Európsku komisiu

1. o vydaní, predĺžení a zrušení rozhodnutia o povolení na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok do dvoch mesiacov od dátumu nadobudnutia jeho právoplatnosti,

2. o vydaní, predĺžení, zrušení, zamietnutí vydať alebo predĺžiť rozhodnutie o povolení na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov a v informácii uvedie meno a adresu žiadateľa, názvy kozmetických výrobkov obsahujúcich látku, pre ktoré sa žiadosti vyhovelo, a registračné číslo tejto látky,

3. bezodkladne o rozhodnutí obmedziť uvádzanie kozmetických výrobkov do obehu, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky ustanovené osobitným predpisom, ale preukázateľne predstavujú riziko pre verejné zdravie, a o dôvodoch tohto rozhodnutia,

4. o orgáne vykonávajúcom pôsobnosť podľa druhého bodu a podľa písmen g) a j) a o jeho zmene,

c) žiada Európsku komisiu o

1. stanovisko, ak vznesie námietku proti rozhodnutiu členského štátu Európskej únie podľa písmena d),

2. zaradenie inej látky ako uvedenej v zozname povolených látok v kozmetických výrobkoch do zoznamu povolených látok,

3. stanovisko k rozhodnutiu o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách a výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách,

4. stanovisko k rozhodnutiu o obmedzení uvádzania kozmetických výrobkov do obehu ustanovením osobitných podmienok, ak kozmetické výrobky spĺňajú požiadavky osobitného predpisu, ale preukázateľne predstavujú riziko pre verejné zdravie,

d) prijíma rozhodnutie členského štátu Európskej únie o povolení alebo predĺžení povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov,

e) žiada členský štát Európskej únie o zaslanie rozhodnutia o povolení na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto rozhodnutiu,

f) zasiela členským štátom Európskej únie a Európskej komisii rozhodnutie o povolení na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov a dokumentáciu k tomuto povoleniu,

g) vedie register osôb zodpovedných za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh a register údajov o látkach používaných v kozmetických výrobkoch potrebných na účely lekárskeho ošetrenia a poskytuje z nich údaje,

h) zabezpečuje dodržiavanie povinnosti výrobcu alebo osoby zodpovednej za umiestnenie kozmetických výrobkov na trh sprístupňovať na požiadanie verejnosti údaje o kozmetických výrobkoch,

i) zabezpečuje, aby údaje podľa písmen e) a f) neboli zverejnené a boli použité iba na účely štátneho zdravotného dozoru,

j) vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami vrátane kozmetických výrobkov obsahujúcich inú látku ako uvedenú v zoznamoch povolených látok, na ktorú bolo vydané povolenie podľa písmena a) druhého bodu, a kontroluje údaje o kozmetických výrobkoch podľa osobitného predpisu,

k) prideľuje registračné číslo látke, na ktorú vydal povolenie podľa písmena a) tretieho bodu.“.

8. V § 24 ods. 1 sa slová „tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,“ nahrádzajú slovami „tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu zdravia,“.

9. V § 28 ods. 1 sa slová „týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie“ nahrádzajú slovami „týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu zdravia“.

10. Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

(2) O žiadosti o vydanie povolenia na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva úrad verejného zdravotníctva rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa jej doručenia.

(3) O žiadosti o vydanie povolenia na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok úrad verejného zdravotníctva rozhodne do štyroch mesiacov odo dňa jej doručenia.

(4) V súvislosti s ochranou zdravia môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť lehotu podľa odsekov 2 a 3 o ďalšie dva mesiace. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva písomne žiadateľovi bezodkladne.“.

11. Za § 40c sa vkladá § 40d, ktorý znie:

㤠40d

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

12. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení zákona č. 527/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976).

2. Smernica Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 167, 15. 6. 1982).

3. Smernica Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993, ktorou sa šiestykrát mení a dopĺňa smernica 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 151, 23. 6. 1993).

4. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky (Ú. v. ES L 140, 23. 6. 1995).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.