Rozhodnutie č. 37/2005 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 20/2005
Platnosť od 11.02.2005

37

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. februára 2005

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 28. mája 2005;

b) podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2005 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. mája 2005

Obec Volí sa Okres Kraj
Rudník poslanec Myjava Trenčiansky kraj
Moravské Lieskové starosta poslanci Nové Mesto nad Váhom
Oponice starosta Topoľčany Nitriansky kraj
Námestovo primátor Námestovo Žilinský kraj
Ťapešovo starosta
Ľubietová starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Beluj starosta Banská Štiavnica
Stožok starosta Detva
Janice starosta Rimavská Sobota
Kosihy nad Ipľom starosta Veľký Krtíš
Zvolen primátor Zvolen
Bajany starosta Michalovce Košický kraj
Laškovce starosta

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2005 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 28. mája 2005

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce (mesta)
ku dňu vyhlásenia volieb
obec
(mesto)
4. 3. 2005
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
24. 3. 2005
55 dní 16 - 2
21 - 1,2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
3. 4. 2005
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 3. 4. 2005
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej
(mestskej) volebnej komisie
miestna
(mestská)
volebná komisia
8. 4. 2005
45 dní 17 - 2
22 - 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu
obce (primátora mesta)
miestna
(mestská)
volebná komisia
13. 4. 2005
40 dní 10 - 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností
starosta obce
(primátor mesta)
18. 4. 2005
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
(mestská)
volebná komisia
23. 4. 2005
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej
volebnej komisie
obvodná volebná
komisia
28. 4. 2005
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu
voličov a o čase a mieste konania volieb
obec
(mesto)
3. 5. 2005
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany 8. 5. 2005
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
11. 5. 2005
15 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková volebná
komisia
13. 5. 2005
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
26. 5. 2005
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná
komisia
28. 5. 2005