Vyhláška č. 734/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 547/2009 Z. z.

734

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. decembra 2004,

ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 524/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (D 31a) a „Koniec diaľnice“ (D 31b).

(2) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).

(3) Začiatok úseku cesty I. triedy, ktorý možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t po zaplatení úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t“. Koniec takéhoto úseku sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy“ (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t“, prečiarknutou červenou čiarou.

(4) Vzor dodatkových tabuliek je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou s nápisom „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (D 31a).

(2) Začiatok úsekov cesty pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou s nápisom „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a).

§ 3

(1) Nálepka je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole.1)

(2) Prvá časť nálepky sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné sklo, sa prvá časť nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.

(3) Na určené miesto na kontrolnom kupóne vpíše vodič motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy, evidenčné číslo motorového vozidla, alebo evidenčné číslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.

§ 4

(1) Na vonkajšej strane a vnútornej strane prvej časti nálepky sú vyobrazené:

a) ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“,

b) platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov

„Ročná “Mesačná „Týždňová “1-dňová

1-year„ Month“ Week„ 1-day“,

c) štátny znak Slovenskej republiky,

d) rok platnosti nálepky,

e) celková hmotnosť alebo rozpätie celkovej hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí,

f) ak ide o nálepku s platnosťou jeden mesiac, týždeň alebo jeden deň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1-31) a číslice na označenie mesiacov (I – XII),

g) identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,

h) ochranný hologram zapracovaný do obrazu nálepky, ktorý obsahuje

1. opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA-SLOVAK REPUBLIC“,

2. opakujúce sa kruhy, v ktorých sa strieda motív lipového listu a motív hviezd s kinetickým efektom.

(2) Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené

a) miesto na vpísanie evidenčného čísla motorového vozidla,

b) platnosť nálepky vyjadrená dvojicou slov

„Ročná “Mesačná „Týždňová “1-dňová

1-year„ Month“ Week„ 1-day“,

c) rok platnosti nálepky,

d) identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,

e) čas predaja na jednodňovej nálepke.

(3) Na podkladovej časti nálepky sú zobrazené

a) logo a názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy č. 45, Bratislava,

b) IČO a IČDPH,

c) cena nálepky a suma dane z pridanej hodnoty,

d) platnosť nálepky,

e) štandardný čiarový kód EAN 13.

f) dátum predaja.

(4) Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov nálepky.

(5) Vzory nálepiek s ročnou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 2.

(6) Vzory nálepiek s mesačnou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 3.

(7) Vzory nálepiek s týždňovou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 4.

(8) Vzory nálepiek s jednodňovou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 5

(1) Nálepka má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 x 62 mm.

(2) Prvá časť nálepky má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

(3) Kontrolný kupón má tvar obdĺžnika s rozmermi 68 x 62 mm.

§ 6

(1) Podklady nálepiek s ročnou, mesačnou a týždňovou platnosťou sa farebne odlišujú podľa hmotnostnej kategórie vozidla. Farba podkladu nálepky s jednodňovou platnosťou je odlišná od ostatných nálepiek.

(2) Farba podkladu a všetkých vyobrazených textov nálepky s ročnou, mesačnou a týždňovou platnosťou je rovnaká. Všetky vyobrazené texty na jednodňovej nálepke sú čiernej farby.

(3) Farba identifikačného čiarového kódu označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla nálepky je na všetkých druhoch nálepiek čierna.

§ 7

(1) Nálepka s ročnou platnosťou a nálepka s deväťmesačnou platnosťou sú platné v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky.

(2) Nálepka s mesačnou platnosťou je platná 30 dní vrátane dňa označenia, s týždňovou platnosťou je platná 7 dní vrátane dňa označenia a s jednodňovou platnosťou je platná 24 hodín od vyznačenia.

(3) Začiatok mesačnej, týždňovej alebo jednodňovej platnosti nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu podľa požiadavky kupujúceho, na jednodňovej nálepke aj čas jej predaja.

(4) Ak bola nálepka s mesačnou alebo s týždňovou platnosťou zakúpená v decembri, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to počet dní, ktoré zostávajú do konca doby jej platnosti.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 558/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 389/2004 Z. z.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Pavol Prokopovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

Vzor dodatkových tabuliek pre spoplatnenie úsekov ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou platnosťou a s deväťmesačnou platnosťou

obrázok_01

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou platnosťou a s deväťmesačnou platnosťou

obrázok_02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

obrázok_03

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

obrázok_04

Príloha č. 4 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

obrázok_05

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

obrázok_06

Príloha č. 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

obrázok_07

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

obrázok_08

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 524/2003 Z. z.