Vyhláška č. 512/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2008
Platnosť od 05.12.2008 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 547/2009 Z. z.

OBSAH

512

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 26. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 645/2005 Z. z., vyhlášky č. 662/2006 Z. z. a vyhlášky č. 603/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Nálepka s ročnou platnosťou a nálepka s deväťmesačnou platnosťou sú platné v čase vyznačenom na zadnej strane nálepky.“.

2. Prílohy č. 2 až 5 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou platnosťou a s deväťmesačnou platnosťou

Obrázok 01

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou platnosťou a s deväťmesačnou platnosťou

Obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

Obrázok 03

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

Obrázok 04

Príloha č. 4 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

Obrázok 05

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

Obrázok 06

Príloha č. 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

Obrázok 07

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

Obrázok 08


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ľubomír Vážny v. r.