Vyhláška č. 645/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

(v znení č. r1/c86/2006 Z. z.)

Čiastka 251/2005
Platnosť od 30.12.2005 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2009
Zrušený 547/2009 Z. z.

OBSAH

645

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 4 znie:

(4) Vzor dodatkových tabuliek je uvedený v prílohe č. 1.“.

2. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

a) miesto na vpísanie evidenčného čísla motorového vozidla,“.

3. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na podkladovej časti nálepky sú zobrazené

a) logo a názov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy č. 45, Bratislava,

b) IČO a IČDPH Sk,

c) cena nálepky a suma dane z pridanej hodnoty,

d) platnosť nálepky,

e) štandardný čiarový kód EAN 13.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

4. V § 4 odseky 5 až 8 znejú:

(5) Vzory nálepiek s ročnou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 2.

(6) Vzory nálepiek s mesačnou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 3.

(7) Vzory nálepiek s týždňovou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 4.

(8) Vzory nálepiek s jednodňovou platnosťou a vzory textov na papierovej podložke nálepiek sú uvedené v prílohe č. 5.“.

5. V § 5 ods. 3 sa číslo „20“ nahrádza číslom „68“.

6. Prílohy č. 1 až 5 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

Vzor dodatkových tabuliek pre spoplatnenie úsekov ciest I. triedy pre vozidlá nad 3,5 t

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou platnosťou

Obrázok 02-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou platnosťou

Obrázok 02-2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

Obrázok 03-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou platnosťou

Obrázok 03-2

Príloha č. 4 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

Obrázok 04-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou platnosťou

Obrázok 04-2

Príloha č. 5 k vyhláške č. 645/2005 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

Obrázok 05-1

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s jednodňovou platnosťou

Obrázok 05-2


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Pavol Prokopovič v. r.