Vyhláška č. 603/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Čiastka 250/2007
Platnosť od 20.12.2007 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2009
Zrušený 547/2009 Z. z.

OBSAH

603

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 30. novembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 734/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 645/2005 Z. z. a vyhlášky č. 662/2006 Z. z. sa mení takto:

Prílohy č. 2 až 5 znejú:

Príloha č. 2 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 734/2004 Z. z.

Vzor 05".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Ľubomír Vážny v. r.